Σταύρος Κουμεντάκης

Σταύρος Κουμεντάκης
 • Γενική Συνέλευση ΑΕ: Τρόπος Ψηφοφορίας

   10/07/2024 16:00

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Καθώς η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της ΑΕ, ο νομοθέτης έχει λάβει ιδιαίτερες μέριμνες για τα ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η διαδικασία ψηφοφορίας που ακολουθείται, μπορεί να είναι φανερή ή μυστική. Ο ...

 • Γενική Συνέλευση ΑΕ: Απαρτία

   03/07/2024 17:00

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Η Γενική Συνέλευση, το ανώτατο όργανο της ΑΕ, καλείται να λάβει, πάντοτε, σημαντικές αποφάσεις. Καθώς, κάποιες από αυτές, έχουν αυξημένη βαρύτητα, ο νόμος αξιώνει αυξημένα ποσοστά απαρτίας για τη λήψη τους. Περί αυτών, το παρόν. Απαρτία: ...

 • Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης της ΑΕ

   26/06/2024 19:00

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Καθώς η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της ΑΕ, δεν θα μπορούσε ο νομοθέτης παρά να λάβει ιδιαίτερες μέριμνες για τα ζητήματα που αφορούν τη συγκρότηση και διαδικασία λήψης αποφάσεων. Προβαίνει, στο πλαίσιο αυτό, σε ειδική ρύθμιση ...

 • Γενική Συνέλευση ΑΕ: Αντιπροσώπευση Μετόχων

   18/06/2024 19:00

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Μια που η ΓΣ της ΑΕ είναι το ανώτατο εταιρικό όργανο της ΑΕ, μοιάζει φυσιολογική η επιλογή του νομοθέτη για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των μετόχων σ’ αυτή. Υφίστανται, στο πλαίσιο αυτό, προβλέψεις που εξασφαλίζουν τη συμμετοχή των ...

 • Γενική Συνέλευση ΑΕ: Παράσταση Μη Μετόχων

   12/06/2024 09:00

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της ΑΕ. Προσεκτική είναι, κατ΄ ακολουθίαν, η επιλογή του νομοθέτη για κείνους που δικαιούνται να συμμετάσχουν σε αυτή. Δικαιούνται, άραγε, και τρίτοι-μη μέτοχοι να συμμετάσχουν ή να παρασταθούν ...

 • Γενική Συνέλευση ΑΕ: Συμμετοχή Με Επιστολική Ψήφο

   04/06/2024 15:00

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Ένας από τους βασικούς σκοπούς του νομοθέτη είναι η διευκόλυνση της συμμετοχής των μετόχων στο ανώτατο εταιρικό όργανο της ΑΕ˙ τη Γενική Συνέλευση. Υφίστανται, στο πλαίσιο αυτό, προβλέψεις που εξασφαλίζουν τη συμμετοχή των μετόχων στη ΓΣ ...

 • Γενική Συνέλευση ΑΕ: Συμμετοχή από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα

   28/05/2024 18:00

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Καθώς η Γενική Συνέλευση της ΑΕ είναι το ανώτατο όργανό της, η συμμετοχή των μετόχων αποδεικνύεται μείζονος σημασίας. Είναι φυσιολογικό, ως εκ τούτου, να λαμβάνονται ιδιαίτερες μέριμνες από τον νόμο για τη διευκόλυνση της συμμετοχής τους σε...

 • Διαδικαστικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής Σε ΓΣ Εισηγμένων ΑΕ

   21/05/2024 14:00

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση προκύπτει ως εξαιρετικής σημασίας. Αυτονοήτως, αν αναλογιστεί κανείς ότι η ΓΣ είναι το ανώτατο όργανο της ΑΕ. Ως απολύτως εύλογες προκύπτουν, κατ’ ακολουθίαν, οι νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με ...

 • (Καταστατικές) Διαδικαστικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής Σε ΓΣ Μη Εισηγμένων

   14/05/2024 12:29

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της ΑΕ. Μας απασχόλησε, ως εκ τούτου, το (μείζονος σημασίας) δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες της. Επίσης, οι δικαιούμενοι, από το νόμο, να συμμετάσχουν σε ΓΣ: διαπιστώνουμε πως για να συμμετάσχει...

 • Δικαιούμενοι Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση ΑΕ

   08/05/2024 09:00

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της ΑΕ. Το δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες της δεν είναι, επομένως, ήσσονος σημασίας. Και τούτο γιατί δεν συνιστά ένα (απλό) δικαίωμα παράστασης˙ αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση της συμμετοχής ...

 • Δικαιώματα μετόχων πριν τη Γενική Συνέλευση της ΑΕ

   30/04/2024 15:00

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Αποδεικνύεται εξαιρετικά σημαντική η κατάλληλη προετοιμασία των μετόχων και η διασφάλιση συγκεκριμένων δικαιωμάτων τους πριν από τη Γενική Συνέλευση, το ανώτατο όργανο της ΑΕ. Ο νομοθέτης, μέσω των κανόνων σύγκλησης της ΓΣ και της ...

 • Γενική Συνέλευση ΑΕ: Δημοσίευση Πρόσκλησης (άρ. 122 ν. 4548/2018)

   22/04/2024 17:00

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Η Γενική Συνέλευση, το ανώτατο όργανο της ΑΕ, διέπεται από συγκεκριμένες νομοθετικές προβλέψεις. Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας, μας απασχόλησε η πρόσκληση μέσω της οποίας λαμβάνει χώρα η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Εδώ θα μας ...

 • Γενική Συνέλευση ΑΕ: Πρόσκληση

   09/04/2024 17:00

  Η λειτουργία του ανώτατου οργάνου της ΑΕ, της ΓΣ, διέπεται από συγκεκριμένες νομοθετικές προβλέψεις. Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας, μας απασχόλησε η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Εδώ θα ασχοληθούμε με την πρόσκληση για τη σύγκλησή της....

 • Γενική Συνέλευση ΑΕ: Σύγκληση (άρ. 121 ν. 4548/2018)

   03/04/2024 14:00

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Η λειτουργία του ανώτατου οργάνου της ΑΕ, της ΓΣ, διέπεται από συγκεκριμένες νομοθετικές προβλέψεις. Στο πλαίσιο αυτό, ο νόμος καθορίζει τις προϋποθέσεις και το αρμόδιο όργανο για τη σύγκλησή της. Εδώ θα ασχοληθούμε με το τελευταίο: το ...

 • Γενική Συνέλευση ΑΕ: Ο Τόπος Συνεδρίασης

   27/03/2024 08:00

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας ασχοληθήκαμε με τη ΓΣ ως το ανώτατο όργανο της ΑΕ. Επίσης με τα είδη των Γενικών Συνελεύσεων. Επόμενο, λογικό, ερώτημα ο τόπος που είναι δυνατό να συνεδριάσει μια ΓΣ. Περί αυτού το παρόν! Ο Προσδιορισμός Του ...

 • Γενική Συνέλευση ΑΕ: Πρόσκληση

   19/03/2024 17:00

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Η λειτουργία του ανώτατου οργάνου της ΑΕ, της ΓΣ (Φ/14.1.2024), διέπεται από συγκεκριμένες νομοθετικές προβλέψεις. Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας, μας απασχόλησε η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης (Φ/10.3.2024). Εδώ θα ασχοληθούμε με την ...

 • Αποκλειστική Αρμοδιότητα ΓΣ: Εξαιρέσεις & «Αρρύθμιστα»

   05/03/2024 08:00

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Μας απασχόλησαν, ήδη, οι αποκλειστικές αρμοδιότητες της ΓΣ των μετόχων της ΑΕ. Υπάρχουν όμως και κάποιες αποφάσεις για τις οποίες, παρά τη σημασία τους, αρμόδιο όργανο ορίζεται το ΔΣ ή περιττή η απόφαση της ΓΣ. Υπάρχουν, επίσης, και κάποιες...

 • Γενική Συνέλευση ΑΕ: Οι αποκλειστικές της αρμοδιότητες

   29/02/2024 08:00

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας, επιχειρήσαμε την προσέγγιση των ρυθμίσεων που αφορούν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Διαπιστώσαμε, εκεί, την ιδιαίτερη σημασία και αξία της ΓΣ ως το ανώτατο όργανο της ΑΕ. Aναφερθήκαμε, επίσης, στη ...

 • Συμβάσεις κατά παραγγελία

   22/02/2024 08:00

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Ο πρόσφατος εργασιακός νόμος (:ν. 5053/2023) επέφερε όχι εκτεταμένες-ιδιαίτερα σημαντικές, όμως, μεταβολές στην εργατική νομοθεσία. Από τις πλέον σημαντικές η εισαγωγή του θεσμού του μη προβλέψιμου προγράμματος του χρόνου εργασίας. Η ...

 • Οικειοθελής Αποχώρηση & Ψηφιακή Δήλωση

   12/02/2024 16:00

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Ο πρόσφατος εργασιακός νόμος μετέβαλε -μεταξύ άλλων- τις διατάξεις σχετικά με την αδικαιολόγητη απουσία εργαζομένου, η οποία είναι δυνατό να καταλήξει σε οικειοθελή αποχώρησή του. Μας απασχόλησαν, ήδη, οι πρόσφατες αλλαγές της οικειοθελούς ...

 • Ψηφιακή Κάρτα & Καταχώριση Μεταβολών Χρόνου Εργασίας

   06/02/2024 09:00

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Με την έκδοση της (υπ’ αριθμ. 113169/28.12.2023) Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αντιμετωπίζονται, μεταξύ άλλων, σημαντικά θέματα αναφορικά με την ψηφιακή κάρτα και τις καταχωρίσεις των μεταβολής του ...

 • Βασικοί Όροι Εργασίας

   31/01/2024 09:00

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Ο πρόσφατος εργασιακός νόμος (:ν. 5053/2023) μας έφερε, αιφνιδιαστικά, αντιμέτωπους με μία ακόμα, νέα, κατηγορία όρων της εργασιακής σχέσης: τους, αποκαλούμενους, «βασικούς όρους». Καθώς ο ίδιος ο νόμος δεν απαντούσε στο ερώτημα ποιοι, ...

 • Εργασία κατά την Κυριακή (ή αργία)

   23/01/2024 17:00

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας ασχοληθήκαμε με την απασχόληση την έκτη ημέρα-Σάββατο, καθ’ υπέρβαση του πενθημέρου. Mε την ημέρα, δηλ., υποχρεωτικής ανάπαυσης (:η οποία, συμπίπτει, συνήθως, με την ημέρα του Σαββάτου). Εκεί, αναφερθήκαμε ...

 • Διευθέτηση χρόνου εργασίας: Περί ατολμίας ο λόγος...

   16/01/2024 10:00

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Από την άνοιξη, ακόμα, του 2020 απασχολεί τον γράφοντα η ανάγκη απλοποίησης, διεύρυνσης, εξορθολογισμού και ουσιαστικής αξιοποίησης του θεσμού της διευθέτησης του χρόνου εργασίας. Για την αντιμετώπισή της απαιτείτο μια απλοποιημένη ...

 • Γενική Συνέλευση ΑΕ: Το Ανώτατο Εταιρικό Όργανο

   07/01/2024 22:59

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε σειρά προηγούμενων άρθρων μας, ασχοληθήκαμε με το θεμελιώδους σημασίας για την ΑΕ, ΔΣ και τον πολυσήμαντο ρόλο που διαδραματίζει στη λειτουργία της. «Ανοίγουμε» με το παρόν μια νέα ενότητα που αναφέρεται σε ένα ακόμα, θεμελιώδους ...

 • Παράλληλη απασχόληση

   28/12/2023 15:00

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Με τον πρόσφατο εργασιακό νόμο, η χώρα μας ενσωμάτωσε, εκπρόθεσμα, την Οδηγία για τους διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν ακόμα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου -με μόνη τη σχετική εξαγγελία ...

 • Μισθός & Ημερομίσθιο: Τριετίες & όχι μόνον....

   20/12/2023 16:00

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Από τα πρωθυπουργικά χείλη -αλλά και τα αντίστοιχα του τότε Υπουργού Εθνικής Οικονομίας- είχαμε ακούσει, προεκλογικά, πως η παρελθούσα τετραετία λειτούργησε υπέρ των επιχειρήσεων και η επόμενη (:τρέχουσα θα λειτουργήσει) υπέρ των ...

 • Σύμβουλος-Διαχειριστής ΑΕ

   12/12/2023 16:00

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας ασχοληθήκαμε με τον πολυσήμαντο ρόλο, τον οποίο διαδραματίζει το ΔΣ μιας ΑΕ. Ωστόσο, ο νομοθέτης δεν περιορίζεται στην πρόβλεψη ενός διοικητικού οργάνου που εξ ορισμού θα απαρτίζεται με περισσότερα του ενός ...

 • Περί ωρομισθίου ο λόγος...

   05/12/2023 09:00

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Τον μισθό είχαμε στη σκέψη μας συνδεδεμένο, τουλάχιστον μέχρι πρότινος, με τους υπαλλήλους και το ημερομίσθιο, αντίστοιχα, με τους εργατοτεχνίτες. Παλαιά η μεταξύ τους διάκριση προς όφελος, διαχρονικά, των πρώτων. Παράλληλα όμως με την ...

 • Ευθύνη μελών ΔΣ: Ασφαλιστικές εισφορές, τελωνειακές παραβάσεις, πτωχευτικός κώδικας, απιστία & «ξέπλυμα»

   28/11/2023 09:00

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε σειρά προηγούμενης αρθρογραφίας μας, μας απασχόλησε η ευθύνη των μελών του ΔΣ μιας ΑΕ. Συγκεκριμένα, ασχοληθήκαμε με την εσωτερική (ενδοεταιρική) ευθύνη των μελών του ΔΣ από πράξεις ή παραλείψεις τους, που θέτουν σε κίνδυνο την εταιρική ...