Σταύρος Κουμεντάκης

Σταύρος Κουμεντάκης
 • Ιδρυτικοί τίτλοι: Κοινοί & Εξαιρετικοί

   23/01/2023 10:37

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Η μετοχική ιδιότητα (η εταιρική, δηλαδή, συμμετοχή στην ΑΕ) προϋποθέτει κατοχή μετοχών. Η ΑΕ όμως είναι δυνατό να εκδώσει, για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της (για τη χρηματοδότησή της-λ.χ.) και άλλους τίτλους εκτός από τις μετοχές. ...

 • Warrants: Άσκηση Δικαιώματος Απόκτησης Μετοχών

   16/01/2023 16:00

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας απασχόλησε η έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών (:warrants) καθώς και η απόκτησή τους από την ΑΕ που τους εξέδωσε (ή θυγατρική της). Με ποιο τρόπο, όμως, ασκείται το δικαίωμα προαίρεσης για απόκτηση των μετοχών που ...

 • Κτήση warrants από την ΑΕ

   09/01/2023 11:12

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Οι εταιρικοί τίτλοι κτήσης μετοχών (:warrants-διαπιστώσαμε ήδη πως) αποτελούν ένα εξαιρετικό εργαλείο προσέλκυσης επενδυτών και επενδυτικών κεφαλαίων στην. Προσεγγίσαμε μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο της σχετικής αρθρογραφίας μας, ζητήματα ...

 • Έκδοση Τίτλων Κτήσης Μετοχών (:Warrants)

   02/01/2023 11:47

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Μεταξύ των τίτλων που είναι δυνατό να εκδώσει η ΑΕ περιλαμβάνονται και οι τίτλοι κτήσης μετοχών (:warrants). Τα warrants, συνιστούν ένα σύγχρονο χρηματοπιστωτικό μέσο με διαρκώς αυξανόμενη διεθνή καθιέρωση. Εμφανίστηκαν στη ζωή της χώρας ...

 • Ομολογίες: Μετατρέψιμες, ανταλλάξιμες και κερδοφόρες

   27/12/2022 13:26

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Προσεγγίσαμε, ήδη, την έννοια και βασικές αρχές που διέπουν το Ομολογιακό Δάνειο αλλά και την έκδοσή του. Τις Ομολογίες, επίσης, τόσο στη συνήθη μορφή τους όσο και ειδικές (υβριδικές) κατηγορίες τους (ενδ.: «Αιώνιες», «Καταστροφής», ...

 • Ομολογιακό Δάνειο

   19/12/2022 14:07

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Προσεγγίσαμε, ήδη, τους εκδιδόμενους από την ΑΕ τίτλους-ως μέσο της (εξωτερικής) χρηματοδότησής της. Επισημάναμε, επίσης, ότι ο σχετικός κατάλογος είναι, καταρχήν, περιοριστικός (:«numerus clausus»). Μεταξύ των εκδιδόμενων τίτλων και οι ...

 • Κλοπή, απώλεια ή καταστροφή του μετοχικού τίτλου

   12/12/2022 14:13

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Η έννοια της μετοχής είναι πολυσήμαντη. Αποτυπώνει, κατά τη νομολογία: (α) «… το μερίδιο του εταιρικού κεφαλαίου». Επίσης, (β) «… το δικαίωμα συμμετοχής στην εταιρία». Τέλος, (γ) «… τον τίτλο στο οποίο ενσωματώνεται το δικαίωμα αυτό» . Η ...

 • Επικαρπία επί μετοχών

   05/12/2022 11:41

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Διαπιστώσαμε ήδη πως η σύσταση ενεχύρου επί μετοχών δεν αφορά τα εμπλεκόμενα, μόνον, πρόσωπα. Αφορά, σε ιδιαίτερα σημαντικό βαθμό και την ίδια την ΑΕ. Το ίδιο συμβαίνει, κατ’ αντιστοιχία, και με την επικαρπία μετοχών. Οι ρυθμίσεις του νόμου...

 • Ενέχυρο επί μετοχών

   29/11/2022 09:00

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Η σύσταση ενεχύρου επί μετοχών δεν (μπορεί να) απασχολεί, μόνον, τα άμεσα εμπλεκόμενα πρόσωπα (:δανειστή, οφειλέτη, μέτοχο/ενεχυραστή) αλλά και, ιδίως, την ίδια την ΑΕ. Οι ρυθμίσεις του νόμου για τις ΑΕ συμπλέκονται με εκείνες του Αστικού ...

 • Κοινωνία (:Συγκυριότητα) επί μετοχών της ΑΕ

   21/11/2022 10:57

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Μας έχει, ήδη, απασχολήσει, στο πλαίσιο προγενέστερης αρθρογραφίας μας, η μετοχή και η σημασία της. Επίσης σειρά, επιμέρους-συναφών με αυτή, ζητημάτων. Μας απασχόλησε, επίσης, η αρχή του αδιαιρέτου της μετοχής (:«...οι μετοχές είναι ...

 • Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσω τρίτων

   14/11/2022 11:08

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε σειρά προηγούμενων άρθρων επιχειρήσαμε να προσεγγίσουμε θέματα που σχετίζονται με την απόκτηση ίδιων μετοχών από την ΑΕ. Διαπιστώσαμε, εκεί, την αδυναμία της πρωτότυπης κτήσης τους και το, υπό προϋποθέσεις, ανεκτό της παράγωγης. ...

 • Παροχή πιστώσεων από την ΑΕ για απόκτηση Ίδιων Μετοχών

   07/11/2022 12:20

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας αναφερθήκαμε στο ζήτημα της κτήσης ίδιων μετοχών από την ΑΕ. Διαπιστώσαμε, εκεί, την αδυναμία της πρωτότυπης κτήσης και το, υπό προϋποθέσεις, ανεκτό της παράγωγης. Θα μας απασχολήσει εδώ ένα συμπληρωματικό, ...

 • Παράγωγη Κτήση Ίδιων Μετοχών από ΑΕ

   24/10/2022 15:08

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας αναφερθήκαμε στην απαγόρευση της πρωτότυπης κτήσης ίδιων μετοχών από την ΑΕ. Θα μας απασχολήσει στο παρόν το, υπό προϋποθέσεις, επιτρεπτό της παράγωγης κτήσης ίδιων μετοχών από την ΑΕ. Επίσης, το νομικό ...

 • Πρωτότυπη Κτήση Ίδιων Μετοχών από ΑΕ

   12/10/2022 15:36

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Η έννοια των μετοχών μας απασχόλησε σε προηγούμενη αρθρογραφία μας. Είδαμε, εκεί, πως η μετοχή υποδηλώνει (και) τη μετοχική σχέση. Διαπιστώσαμε πως η μετοχική ιδιότητα αποκτάται, πρωτότυπα, με την ανάληψη μιας, τουλάχιστον, μετοχής κατά ...

 • Δικαίωμα πλειοψηφούντος για εξαγορά μετοχών μειοψηφίας

   03/10/2022 10:58

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας αναφερθήκαμε στο δικαίωμα της μειοψηφίας να ζητήσει την εξαγορά των μετοχών της από την ΑΕ. Μας απασχόλησε, επίσης, το αντίστοιχο δικαίωμα της μειοψηφίας για εξαγορά των μετοχών της από τον μέτοχο πλειοψηφίας....

 • Δικαίωμα Μειοψηφούντων Για Εξαγορά των Μετοχών Τους Από Τον Πλειοψηφούντα

   29/08/2022 15:36

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας αναφερθήκαμε στο δικαίωμα της μειοψηφίας να ζητήσει την εξαγορά των μετοχών της από την ΑΕ. Θα μας απασχολήσει εδώ μια αντίστοιχη αξίωσή της: Εκείνη που αφορά την αξίωση εξαγοράς των μετοχών του μειοψηφούντος ...

 • Δικαίωμα Μειοψηφούντων για Εξαγορά Μετοχών Τους Από ΑΕ

   23/08/2022 12:32

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας αναφερθήκαμε στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μετοχική σχέση. Μεταξύ των τελευταίων και το δικαίωμα της μειοψηφίας να ζητήσει την εξαγορά των μετοχών της από την ΑΕ. Περί του δικαιώματος...

 • Δικαίωμα προαίρεσης στη μεταβίβαση μετοχών

   16/08/2022 10:29

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Oι μετοχές της ΑΕ είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες: κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, κατά το στάδιο της εκκαθάρισής της, κατά τη διάρκεια της υπαγωγής της σε συλλογική διαδικασία. Το επιτρεπτό της ελεύθερης μεταβίβασης των μετοχών της ΑΕ ...

 • Οι Δεσμευμένες Μετοχές

   08/08/2022 11:30

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Με αφορμή προηγούμενη αρθρογραφία μας αναφορικά με τη μεταβίβαση των μετοχών προσεγγίσαμε την ιδιαίτερα σημαντική αρχή της ελεύθερης μεταβίβασής τους. Μια αρχή που κάμπτεται, όμως, σε δύο κατηγορίες μετοχών: (α) αυτή των δεσμευμένων και (β)...

 • Η μεταβίβαση των μετοχών

   01/08/2022 16:37

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε σειρά προηγούμενων άρθρων μας, μας απασχόλησαν οι μετοχές. Ασχοληθήκαμε, συγκεκριμένα, με την έννοια και την αξία τους, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές. Ασχοληθήκαμε με την έκδοσή τους καθώς και με ...

 • Eξαγοράσιμες μετοχές

   26/07/2022 08:00

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Η χρηματοδότηση της ΑΕ αποτελεί θέμα που, πάντοτε, απασχολεί τη διοίκηση και την ιδιοκτησία της. Κι όταν ανέφικτη προκύπτει η αυτοχρηματοδότησή της, αναγκαία αποδεικνύεται η εξωτερική της χρηματοδότηση. Στο πλαίσιο της τελευταίας (εκτός από...

 • Οι προνομιούχες μετοχές

   19/07/2022 11:29

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Μας απασχόλησαν, ήδη, οι μετοχές της ΑΕ, η λειτουργία και η αξία τους. Επίσης: τα εξ αυτών δικαιώματα και οι υποχρεώσεις. Μας απασχόλησαν επίσης οι κοινές, οι ονομαστικές και οι άυλες μετοχές, η υποχρέωση (ή μη) έκδοσης μετοχικών τίτλων ...

 • Η Έκδοση Των Μετοχών˙ Οι Κοινές, Ονομαστικές και Άυλες

   11/07/2022 21:00

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας ασχοληθήκαμε με τις μετοχές, τη λειτουργία και την αξία τους. Επίσης: με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μετοχική σχέση. Στο παρόν, θα μας απασχολήσει η έκδοσή τους. Θα μας ...

 • Μετοχές: Έννοια, Αξία, Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

   04/07/2022 10:44

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας αναφερθήκαμε στους τίτλους, που δικαιούται να εκδώσει η ΑΕ-στο πλαίσιο (και) της χρηματοδότησής της. Μεταξύ αυτών και οι (περισσότερο γνωστές και σε όλους μας οικείες) μετοχές. Κάποιες ενότητές τους θα μας ...

 • Οι εκδιδόμενοι από την ΑΕ τίτλοι (και) ως μέσο χρηματοδότησής της

   20/06/2022 11:12

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Προφανής, όσο και αναγκαία, προϋπόθεση για την επίτευξη του (εταιρικού) σκοπού της ΑΕ, αποτελεί η χρηματοδότησή της. Εφικτή, ενδέχεται να αποδεικνύεται, η αυτοχρηματοδότησή της-μέσω της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή/και των αποθεματικών ...

 • Απόσβεση Μετοχικού Κεφαλαίου ΑΕ: Ένας Χρήσιμος Άγνωστος

   13/06/2022 21:57

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Μας απασχόλησαν, σε προηγούμενη αρθρογραφία μας, επιμέρους παράμετροι του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕ: η καταβολή, η κάλυψη και η πιστοποίησή του. Επίσης, η αύξηση και μείωσή του. Διαπιστώσαμε, ήδη, πως το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕ ...

 • Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου: Η (Αναποτελεσματική) Προστασία Των Δανειστών

   07/06/2022 11:00

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας ασχοληθήκαμε με την έννοια της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και τις διακρίσεις της˙ σε επόμενη αρθρογραφία μας με την ακολουθητέα διαδικασία, τις τεχνικές και τις προϋποθέσεις της. Εδώ θα μας απασχολήσει το...

 • Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου: Τεχνικές, Προϋποθέσεις & Διαδικασία

   31/05/2022 14:31

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας ασχοληθήκαμε με την έννοια και τις διακρίσεις της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου. Για την υλοποίησή της όμως χρειαζόμαστε σχεδιασμό, προετοιμασία και, φυσικά, έναν «οδικό χάρτη». Ακριβώς αυτά θα μας ...

 • Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου ΑΕ - Διακρίσεις

   23/05/2022 12:45

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Οι διακρίσεις της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕ μοιάζουν περιττά τεχνικές. Επίσης και τα θέματα, ευρύτερα, που συναρτώνται με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Είναι, εντούτοις-και στο σύνολό τους, σημαντικά καθώς δίνουν λύσεις σε...

 • Δικαίωμα Προτίμησης: Περιορισμός, Αποκλεισμός & Προστασία

   16/05/2022 16:37

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας ασχοληθήκαμε με το δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας. Προσεγγίσαμε την έννοια και τη νομική του φύση, τους δικαιούχους και τη διαδικασία άσκησής του. Είδαμε τι ...