Σταύρος Κουμεντάκης

Σταύρος Κουμεντάκης
 • Συμβάσεις & Συναλλαγές ΑΕ Με Μέλη ΔΣ & Συνδεδεμένα Μέρη: Οι Τρέχουσες Συναλλαγές

   30/05/2023 11:13

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενή μας αρθρογραφία μας, μας απασχόλησε ο κανόνας της απαγόρευσης σύναψης συμβάσεων με την ΑΕ και διενέργειας συναλλαγών από μέρους της. Αναφερόμαστε στις συμβάσεις και συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα ανάμεσα στην ΑΕ αφενός και τα ...

 • Συμβάσεις & Συναλλαγές ΑΕ Με Μέλη ΔΣ & Συνδεδεμένα Μέρη

   15/05/2023 18:15

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο μέλη του ΔΣ να συνάπτουν (ή να χρειάζεται να συνάψουν) συμβάσεις με την ΑΕ ή να έχουν συναλλαγές μαζί της. Ευρύτερα: να συναλλάσσονται με την ΑΕ πρόσωπα που λόγω της θέσης ή της ιδιότητάς τους είναι δυνατό να ...

 • Υποχρεώσεις Επιμέλειας & Εποπτείας του ΔΣ

   08/05/2023 10:58

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας ασχοληθήκαμε με την υποχρέωση νομιμότητας των μελών του ΔΣ και των υποκατάστατων οργάνων. Στο παρόν θα μας απασχολήσουν οι λοιπές δύο υποχρεώσεις του καθήκοντος επιμέλειας. Πρόκειται για την υποχρέωση ...

 • Υποχρέωση νομιμότητας μελών δ.σ.

   02/05/2023 10:35

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας, ασχοληθήκαμε με τις εξουσίες του δ.σ. Τα μέλη του όμως καθώς και τα υποκατάστατα όργανα (συνολικά: «τα μέλη του δ.σ.») δεν είναι δυνατό να τις ασκούν εκτός συγκεκριμένων ορίων. Η σχετική συζήτηση ...

 • Προϋποθέσεις επίκλησης ακυρότητας αποφάσεων ΔΣ

   24/04/2023 11:22

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας ασχοληθήκαμε με τις ελαττωματικές και ανυπόστατες αποφάσεις του ΔΣ. Ποιες, όμως, οι προϋποθέσεις ακυρότητας; Περί των διαδικαστικών, σχετικών, προϋποθέσεων, το παρόν. Ενεργητική Νομιμοποίηση: Οι Δικαιούχοι ...

 • Ελαττωματικές αποφάσεις του ΔΣ

   18/04/2023 11:52

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας, ασχοληθήκαμε με ζητήματα σχετικά με τις προϋποθέσεις έγκυρης λήψης των αποφάσεων του ΔΣ. Ενδεχόμενη παραβίαση διαδικαστικών προϋποθέσεων ή/και ουσιαστικών διατάξεων οδηγεί σε ελαττωματικές αποφάσεις. Περί ...

 • Πρακτικά ΔΣ

   11/04/2023 14:00

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας, ασχοληθήκαμε με ζητήματα σχετικά με τις προϋποθέσεις έγκυρης λήψης των αποφάσεων του ΔΣ. Στο παρόν θα μας απασχολήσει η καταγραφή τους στα πρακτικά. Πρακτικά Συνεδριάσεων & Αποφάσεων ΔΣ Βιβλίο Πρακτικών Οι ...

 • Αποφάσεις ΔΣ: Έγκυρη Λήψη & Αντιπροσώπευση

   04/04/2023 15:00

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Έχουμε, ήδη, διαπιστώσει τον νευραλγικό, για την ΑΕ, ρόλο του ΔΣ. Αναφερθήκαμε, στο πλαίσιο της σχετικής αρθρογραφίας μας, στην αρχή της συλλογικής δράσης του. Η νομότυπη λήψη των αποφάσεών του απαιτεί σειρά προϋποθέσεων. Περί αυτών, αλλά ...

 • Πρόεδρος, Σύγκληση & Συνεδριάσεις ΔΣ

   28/03/2023 11:31

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Ο πολυσήμαντος ρόλος του ΔΣ μας απασχόλησε, ήδη, σε προηγούμενη αρθρογραφία μας. Μας απασχόλησε, επίσης, η λειτουργία και τα μέλη του˙ ο κανόνας και οι εξαιρέσεις του όσον αφορά τον τρόπο εκλογής των μελών και των αναπληρωματικών τους˙ οι ...

 • Εσωτερικός Έλεγχος & Εκτελεστική Επιτροπή ΑΕ

   20/03/2023 11:10

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας, μας απασχόλησε η δυνατότητα (αλλά και ανάγκη) ανάθεσης μέρους της (οργανικής) εξουσίας από το ΔΣ σε υποκατάστατα όργανα του. Στο πλαίσιο αυτό και η ύπαρξη Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία μπορεί και πρέπει να ...

 • Αρμοδιότητες ΔΣ: Ανάθεση σε μέλη ή τρίτους

   13/03/2023 11:20

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας ασχοληθήκαμε με τον πολυσήμαντο ρόλο του ΔΣ. Eξετάσαμε, μεταξύ άλλων, τις αρμοδιότητες και εξουσίες του˙ επιπρόσθετα: το εύρος των εξουσιών του. Αναφερθήκαμε στην αρχή της συλλογικής δράσης του ΔΣ αλλά και τις...

 • Το εύρος της εξουσίας του ΔΣ

   07/03/2023 09:00

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Ο πολυσήμαντος ρόλος του ΔΣ μας έχει απασχολήσει, ήδη, σε προηγούμενη αρθρογραφία μας. Αναφερθήκαμε εκεί, μεταξύ άλλων, στο καθήκον διοίκησης του ΔΣ. Επίσης, στο εύρος των αρμοδιοτήτων και της ευθύνης του. Προσεγγίσαμε, ακροθιγώς, τις ...

 • Ελαττώματα Εκλογής/Διορισμού Εκπροσώπων ΑΕ

   28/02/2023 09:55

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας ασχοληθήκαμε με την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου: τον κανόνα (:εκλογή από τη ΓΣ) και τις εξαιρέσεις του. Ασχοληθήκαμε, επίσης, με τις προϋποθέσεις εκλογής και διορισμού μελών ΔΣ. Τι συμβαίνει ...

 • Προϋποθέσεις Εκλογιμότητας μελών ΔΣ ΑΕ

   19/02/2023 20:48

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας ασχοληθήκαμε με την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου: τον κανόνα (:εκλογή από τη ΓΣ) και τις εξαιρέσεις του. Μπορούν όλοι, άραγε, να εκλεγούν μέλη του; Κι αν όχι, ποιες οι προϋποθέσεις εκλογής (ή ...

 • Εξαιρέσεις Κανόνα Εκλογής ΔΣ Από ΓΣ

   13/02/2023 12:11

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία, μας απασχόλησε η εκλογή των μελών του ΔΣ από τη ΓΣ (:κανόνας). Επισημάναμε, όμως, πως ο συγκεκριμένος κανόνας δεν είναι ανεξαίρετος. Περί των εξαιρέσεων: το παρόν. Ορισμός Πρώτου ΔΣ Στο Αρχικό Καταστατικό ...

 • Εκλογή ΔΣ & Αναπληρωματικά Μέλη

   06/02/2023 11:58

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας ασχοληθήκαμε με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας. Συγκεκριμένα: με τη λειτουργία, την εξουσία, τα μέλη και τη θητεία τους. Καθώς όμως τα μέλη του δεν εκλέγονται μόνον από τη Γενική Συνέλευση, ...

 • Το Διοικητικό Συμβούλιο Της ΑΕ: Λειτουργία, Εξουσία, Μέλη

   01/02/2023 11:43

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Ένα από τα σημαντικά όργανα της ΑΕ είναι το Διοικητικό της Συμβούλιο. Είναι το όργανο εκείνο μέσω του οποίου λαμβάνει χώρα η διαχείριση και εκπροσώπηση της ΑΕ˙ μέσω του οποίου η ΑΕ εκφράζει τη βούλησή της και εκδηλώνει τη δράση της τόσο ...

 • Ιδρυτικοί τίτλοι: Κοινοί & Εξαιρετικοί

   23/01/2023 10:37

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Η μετοχική ιδιότητα (η εταιρική, δηλαδή, συμμετοχή στην ΑΕ) προϋποθέτει κατοχή μετοχών. Η ΑΕ όμως είναι δυνατό να εκδώσει, για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της (για τη χρηματοδότησή της-λ.χ.) και άλλους τίτλους εκτός από τις μετοχές. ...

 • Warrants: Άσκηση Δικαιώματος Απόκτησης Μετοχών

   16/01/2023 16:00

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας απασχόλησε η έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών (:warrants) καθώς και η απόκτησή τους από την ΑΕ που τους εξέδωσε (ή θυγατρική της). Με ποιο τρόπο, όμως, ασκείται το δικαίωμα προαίρεσης για απόκτηση των μετοχών που ...

 • Κτήση warrants από την ΑΕ

   09/01/2023 11:12

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Οι εταιρικοί τίτλοι κτήσης μετοχών (:warrants-διαπιστώσαμε ήδη πως) αποτελούν ένα εξαιρετικό εργαλείο προσέλκυσης επενδυτών και επενδυτικών κεφαλαίων στην. Προσεγγίσαμε μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο της σχετικής αρθρογραφίας μας, ζητήματα ...

 • Έκδοση Τίτλων Κτήσης Μετοχών (:Warrants)

   02/01/2023 11:47

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Μεταξύ των τίτλων που είναι δυνατό να εκδώσει η ΑΕ περιλαμβάνονται και οι τίτλοι κτήσης μετοχών (:warrants). Τα warrants, συνιστούν ένα σύγχρονο χρηματοπιστωτικό μέσο με διαρκώς αυξανόμενη διεθνή καθιέρωση. Εμφανίστηκαν στη ζωή της χώρας ...

 • Ομολογίες: Μετατρέψιμες, ανταλλάξιμες και κερδοφόρες

   27/12/2022 13:26

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Προσεγγίσαμε, ήδη, την έννοια και βασικές αρχές που διέπουν το Ομολογιακό Δάνειο αλλά και την έκδοσή του. Τις Ομολογίες, επίσης, τόσο στη συνήθη μορφή τους όσο και ειδικές (υβριδικές) κατηγορίες τους (ενδ.: «Αιώνιες», «Καταστροφής», ...

 • Ομολογιακό Δάνειο

   19/12/2022 14:07

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Προσεγγίσαμε, ήδη, τους εκδιδόμενους από την ΑΕ τίτλους-ως μέσο της (εξωτερικής) χρηματοδότησής της. Επισημάναμε, επίσης, ότι ο σχετικός κατάλογος είναι, καταρχήν, περιοριστικός (:«numerus clausus»). Μεταξύ των εκδιδόμενων τίτλων και οι ...

 • Κλοπή, απώλεια ή καταστροφή του μετοχικού τίτλου

   12/12/2022 14:13

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Η έννοια της μετοχής είναι πολυσήμαντη. Αποτυπώνει, κατά τη νομολογία: (α) «… το μερίδιο του εταιρικού κεφαλαίου». Επίσης, (β) «… το δικαίωμα συμμετοχής στην εταιρία». Τέλος, (γ) «… τον τίτλο στο οποίο ενσωματώνεται το δικαίωμα αυτό» . Η ...

 • Επικαρπία επί μετοχών

   05/12/2022 11:41

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Διαπιστώσαμε ήδη πως η σύσταση ενεχύρου επί μετοχών δεν αφορά τα εμπλεκόμενα, μόνον, πρόσωπα. Αφορά, σε ιδιαίτερα σημαντικό βαθμό και την ίδια την ΑΕ. Το ίδιο συμβαίνει, κατ’ αντιστοιχία, και με την επικαρπία μετοχών. Οι ρυθμίσεις του νόμου...

 • Ενέχυρο επί μετοχών

   29/11/2022 09:00

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Η σύσταση ενεχύρου επί μετοχών δεν (μπορεί να) απασχολεί, μόνον, τα άμεσα εμπλεκόμενα πρόσωπα (:δανειστή, οφειλέτη, μέτοχο/ενεχυραστή) αλλά και, ιδίως, την ίδια την ΑΕ. Οι ρυθμίσεις του νόμου για τις ΑΕ συμπλέκονται με εκείνες του Αστικού ...

 • Κοινωνία (:Συγκυριότητα) επί μετοχών της ΑΕ

   21/11/2022 10:57

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Μας έχει, ήδη, απασχολήσει, στο πλαίσιο προγενέστερης αρθρογραφίας μας, η μετοχή και η σημασία της. Επίσης σειρά, επιμέρους-συναφών με αυτή, ζητημάτων. Μας απασχόλησε, επίσης, η αρχή του αδιαιρέτου της μετοχής (:«...οι μετοχές είναι ...

 • Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσω τρίτων

   14/11/2022 11:08

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε σειρά προηγούμενων άρθρων επιχειρήσαμε να προσεγγίσουμε θέματα που σχετίζονται με την απόκτηση ίδιων μετοχών από την ΑΕ. Διαπιστώσαμε, εκεί, την αδυναμία της πρωτότυπης κτήσης τους και το, υπό προϋποθέσεις, ανεκτό της παράγωγης. ...

 • Παροχή πιστώσεων από την ΑΕ για απόκτηση Ίδιων Μετοχών

   07/11/2022 12:20

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας αναφερθήκαμε στο ζήτημα της κτήσης ίδιων μετοχών από την ΑΕ. Διαπιστώσαμε, εκεί, την αδυναμία της πρωτότυπης κτήσης και το, υπό προϋποθέσεις, ανεκτό της παράγωγης. Θα μας απασχολήσει εδώ ένα συμπληρωματικό, ...

 • Παράγωγη Κτήση Ίδιων Μετοχών από ΑΕ

   24/10/2022 15:08

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας αναφερθήκαμε στην απαγόρευση της πρωτότυπης κτήσης ίδιων μετοχών από την ΑΕ. Θα μας απασχολήσει στο παρόν το, υπό προϋποθέσεις, επιτρεπτό της παράγωγης κτήσης ίδιων μετοχών από την ΑΕ. Επίσης, το νομικό ...