Σταύρος Κουμεντάκης

Σταύρος Κουμεντάκης
 • Δικαίωμα Μειοψηφούντων Για Εξαγορά των Μετοχών Τους Από Τον Πλειοψηφούντα

   29/08/2022 15:36

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας αναφερθήκαμε στο δικαίωμα της μειοψηφίας να ζητήσει την εξαγορά των μετοχών της από την ΑΕ. Θα μας απασχολήσει εδώ μια αντίστοιχη αξίωσή της: Εκείνη που αφορά την αξίωση εξαγοράς των μετοχών του μειοψηφούντος ...

 • Δικαίωμα Μειοψηφούντων για Εξαγορά Μετοχών Τους Από ΑΕ

   23/08/2022 12:32

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας αναφερθήκαμε στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μετοχική σχέση. Μεταξύ των τελευταίων και το δικαίωμα της μειοψηφίας να ζητήσει την εξαγορά των μετοχών της από την ΑΕ. Περί του δικαιώματος...

 • Δικαίωμα προαίρεσης στη μεταβίβαση μετοχών

   16/08/2022 10:29

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Oι μετοχές της ΑΕ είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες: κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, κατά το στάδιο της εκκαθάρισής της, κατά τη διάρκεια της υπαγωγής της σε συλλογική διαδικασία. Το επιτρεπτό της ελεύθερης μεταβίβασης των μετοχών της ΑΕ ...

 • Οι Δεσμευμένες Μετοχές

   08/08/2022 11:30

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Με αφορμή προηγούμενη αρθρογραφία μας αναφορικά με τη μεταβίβαση των μετοχών προσεγγίσαμε την ιδιαίτερα σημαντική αρχή της ελεύθερης μεταβίβασής τους. Μια αρχή που κάμπτεται, όμως, σε δύο κατηγορίες μετοχών: (α) αυτή των δεσμευμένων και (β)...

 • Η μεταβίβαση των μετοχών

   01/08/2022 16:37

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε σειρά προηγούμενων άρθρων μας, μας απασχόλησαν οι μετοχές. Ασχοληθήκαμε, συγκεκριμένα, με την έννοια και την αξία τους, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές. Ασχοληθήκαμε με την έκδοσή τους καθώς και με ...

 • Eξαγοράσιμες μετοχές

   26/07/2022 08:00

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Η χρηματοδότηση της ΑΕ αποτελεί θέμα που, πάντοτε, απασχολεί τη διοίκηση και την ιδιοκτησία της. Κι όταν ανέφικτη προκύπτει η αυτοχρηματοδότησή της, αναγκαία αποδεικνύεται η εξωτερική της χρηματοδότηση. Στο πλαίσιο της τελευταίας (εκτός από...

 • Οι προνομιούχες μετοχές

   19/07/2022 11:29

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Μας απασχόλησαν, ήδη, οι μετοχές της ΑΕ, η λειτουργία και η αξία τους. Επίσης: τα εξ αυτών δικαιώματα και οι υποχρεώσεις. Μας απασχόλησαν επίσης οι κοινές, οι ονομαστικές και οι άυλες μετοχές, η υποχρέωση (ή μη) έκδοσης μετοχικών τίτλων ...

 • Η Έκδοση Των Μετοχών˙ Οι Κοινές, Ονομαστικές και Άυλες

   11/07/2022 21:00

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας ασχοληθήκαμε με τις μετοχές, τη λειτουργία και την αξία τους. Επίσης: με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μετοχική σχέση. Στο παρόν, θα μας απασχολήσει η έκδοσή τους. Θα μας ...

 • Μετοχές: Έννοια, Αξία, Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

   04/07/2022 10:44

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας αναφερθήκαμε στους τίτλους, που δικαιούται να εκδώσει η ΑΕ-στο πλαίσιο (και) της χρηματοδότησής της. Μεταξύ αυτών και οι (περισσότερο γνωστές και σε όλους μας οικείες) μετοχές. Κάποιες ενότητές τους θα μας ...

 • Οι εκδιδόμενοι από την ΑΕ τίτλοι (και) ως μέσο χρηματοδότησής της

   20/06/2022 11:12

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Προφανής, όσο και αναγκαία, προϋπόθεση για την επίτευξη του (εταιρικού) σκοπού της ΑΕ, αποτελεί η χρηματοδότησή της. Εφικτή, ενδέχεται να αποδεικνύεται, η αυτοχρηματοδότησή της-μέσω της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή/και των αποθεματικών ...

 • Απόσβεση Μετοχικού Κεφαλαίου ΑΕ: Ένας Χρήσιμος Άγνωστος

   13/06/2022 21:57

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Μας απασχόλησαν, σε προηγούμενη αρθρογραφία μας, επιμέρους παράμετροι του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕ: η καταβολή, η κάλυψη και η πιστοποίησή του. Επίσης, η αύξηση και μείωσή του. Διαπιστώσαμε, ήδη, πως το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕ ...

 • Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου: Η (Αναποτελεσματική) Προστασία Των Δανειστών

   07/06/2022 11:00

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας ασχοληθήκαμε με την έννοια της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και τις διακρίσεις της˙ σε επόμενη αρθρογραφία μας με την ακολουθητέα διαδικασία, τις τεχνικές και τις προϋποθέσεις της. Εδώ θα μας απασχολήσει το...

 • Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου: Τεχνικές, Προϋποθέσεις & Διαδικασία

   31/05/2022 14:31

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας ασχοληθήκαμε με την έννοια και τις διακρίσεις της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου. Για την υλοποίησή της όμως χρειαζόμαστε σχεδιασμό, προετοιμασία και, φυσικά, έναν «οδικό χάρτη». Ακριβώς αυτά θα μας ...

 • Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου ΑΕ - Διακρίσεις

   23/05/2022 12:45

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Οι διακρίσεις της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕ μοιάζουν περιττά τεχνικές. Επίσης και τα θέματα, ευρύτερα, που συναρτώνται με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Είναι, εντούτοις-και στο σύνολό τους, σημαντικά καθώς δίνουν λύσεις σε...

 • Δικαίωμα Προτίμησης: Περιορισμός, Αποκλεισμός & Προστασία

   16/05/2022 16:37

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας ασχοληθήκαμε με το δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας. Προσεγγίσαμε την έννοια και τη νομική του φύση, τους δικαιούχους και τη διαδικασία άσκησής του. Είδαμε τι ...

 • Το Δικαίωμα προτίμησης κατά την αύξηση κεφαλαίου

   09/05/2022 13:46

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας προσεγγίσαμε τα σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕ. Εκεί, μας δόθηκε η ευκαιρία να διαπιστώσουμε τη σημασία της αύξησης στη χρηματοδότησή της και, κατ΄ επέκταση, την επίτευξη των καταστατικών...

 • Η Έκτακτη Αύξηση Του Μετοχικού Κεφαλαίου

   03/05/2022 12:05

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕ μας απασχόλησε, ήδη, σε προηγούμενη αρθρογραφία μας. Είχαμε την ευκαιρία, εκεί, να επισημάνουμε τη σημασία της αύξησης κεφαλαίου ως τρόπου/μέσου χρηματοδότησης της ΑΕ˙ να αναφερθούμε, επίσης, στις ...

 • Πιστοποίηση Καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου ΑΕ

   26/04/2022 11:41

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Είναι δεδομένη η σημασία του μετοχικού κεφαλαίου στη ζωή και τη λειτουργία της ΑΕ. Μας απασχόλησε, για το λόγο αυτό, σε προηγούμενη αρθρογραφία μας. Στο πλαίσιο αυτής αναφερθήκαμε, μεταξύ άλλων, στον σκοπό του μετοχικού κεφαλαίου, στην ...

 • Εισφορές Σε Είδος

   18/04/2022 11:03

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας ασχοληθήκαμε με το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕ. Είχαμε την ευκαιρία να προσεγγίσουμε την αναμφισβήτητη σημασία του για την ύπαρξη, επιβίωση και ανάπτυξη της ΑΕ. Ασχοληθήκαμε, μεταξύ άλλων, και με τη δυνητική ...

 • Η μερική καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου

   04/04/2022 12:32

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας ασχοληθήκαμε με το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕ˙ μας απασχόλησε, μεταξύ άλλων, η έννοια και σημασία της καταβολής του. Όπως εκεί εντοπίσαμε, η καταβολή του κεφαλαίου τόσο κατά την ίδρυση της ΑΕ όσο και στο πλαίσιο...

 • Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου

   22/03/2022 14:01

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε τη σπουδαιότητα του μετοχικού κεφαλαίου. Επίσης, τη διαφοροποίησή του από την εταιρική περιουσία της ΑΕ, που υπόκειται σε συνεχείς-αλλεπάλληλες μεταβολές. Το μετοχικό ...

 • Πιστοποίηση Καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου ΑΕ

   14/03/2022 10:00

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Είναι δεδομένη η σημασία του μετοχικού κεφαλαίου στη ζωή και τη λειτουργία της ΑΕ. Μας απασχόλησε, για το λόγο αυτό, σε προηγούμενη αρθρογραφία μας. Στο πλαίσιο αυτής αναφερθήκαμε, μεταξύ άλλων, στον σκοπό του μετοχικού κεφαλαίου, στην ...

 • Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας

   08/03/2022 17:26

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Το μετοχικό κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας είναι το άθροισμα της αξίας των εισφορών (σε χρήμα και είδος) των μετόχων της. Δε νοείται Ανώνυμη Εταιρεία χωρίς τέτοιες εισφορές. Απαιτείται, μάλιστα, να αθροίζονται σε ένα ελάχιστο ποσό: το κατά...

 • Επιχειρηματικό Απόρρητο: Προστασία

   01/03/2022 11:25

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας επιχειρήσαμε να προσεγγίσουμε το περιεχόμενο και την αξία του επιχειρηματικού απορρήτου. Μας δόθηκε η ευκαιρία να επιβεβαιώσουμε την αξία και ξεχωριστή του σημασία για την επιχείρηση. Επίσης: το ανταγωνιστικό ...

 • Εργατοτεχνίτες & Υπάλληλοι, Μισθός & Ημερομίσθιο

   13/02/2022 14:00

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Μια παλαιά διάκριση του Εργατικού Δικαίου είναι εκείνη ανάμεσα στους υπαλλήλους και τους εργάτες/εργατοτεχνίτες. Μια διάκριση που κατέληγε, συχνά, σε σημαντικά ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τους πρώτους. Οι νομοθετικές προβλέψεις, όμως, ...

 • Εμπορικό σήμα: σημασία, κατοχύρωση και προστασία

   08/02/2022 12:06

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σάββατο πρωί. Ο καφές έχει τελειώσει. Αναγκαζόμαστε, όχι χαρούμενοι, να πάμε στο super market της γειτονιάς. Ανάμεσα στις πολυάριθμες επιλογές αναζητούμε τον συγκεκριμένο, «δικό μας» καφέ. Τον αφαιρούμε από το ράφι, τον πληρώνουμε στο ...

 • Επιχειρηματικό Απόρρητο

   31/01/2022 11:50

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Στα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων θα πρέπει να εντάξουμε, χωρίς δισταγμό, τα επιχειρηματικά τους απόρρητα. Ποια θα ήταν, άραγε, η αξία των γνωστών-παγκόσμιων επιχειρηματικών κολοσσών (λ.χ.: Amazon, Apple, Google, ...

 • Ίση Μεταχείριση Εργαζομένων & Η Απαγόρευση Διακρίσεων

   10/01/2022 13:30

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Οι εργαζόμενοι έχουν, κατά κανόνα, διαφορετικά προσόντα. Και, επίσης κατά κανόνα, διαφορετικά, καθήκοντα τους ανατίθενται. Κάποιες φορές, όμως, τα προσόντα και τα καθήκοντά τους συμπίπτουν. Στις περιπτώσεις αυτές ενεργοποιείται, θεωρητικά ...

 • Οι, Επιμέρους, Παρεπόμενες Υποχρεώσεις των Εργαζόμενων

   04/01/2022 11:09

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Μας απασχόλησαν ήδη, σε προηγούμενη αρθρογραφία μας, η έννοια και οι διακρίσεις των παρεπόμενων υποχρεώσεων των εργαζόμενων. Οι συνέπειες, επίσης, από την ενδεχόμενη παραβίασή τους. Ποιες όμως οι, κατ’ ιδίαν, παρεπόμενες υποχρεώσεις και ...

 • Παρεπόμενες Υποχρεώσεις Εργαζομένων (:γενικά)

   27/12/2021 12:14

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Είναι συγκεκριμένες (αλλά και, ταυτόχρονα, εκτεταμένες) οι υποχρεώσεις που βαρύνουν, εργοδότη και εργαζόμενο, στο πλαίσιο της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας. Περισσότερο γνωστές: οι εξ αυτών κύριες. Κύρια υποχρέωση του εργαζομένου αποτελεί η...