ΑΠΟΨΕΙΣ

From waste to soil: Ο ESG απολογισμός της αειφορίας για τις επιχειρήσεις

 10/04/2024 16:00

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει μία ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αειφορία, βασιζόμενη στους τρεις βασικούς πυλώνες Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση που στην διεθνή επιχειρηματική γλώσσα εμφανίζεται με το ακρωνύμιο ESG (Environment-Society-Governance). Η προσέγγιση αυτή αντανακλά την πεποίθηση ότι η βιώσιμη ανάπτυξη απαιτεί την ισορροπημένη προσέγγιση όλων των πτυχών της κοινωνίας.

Η προσέγγιση αυτή έχει περάσει από την πολιτεία και στις επιχειρήσεις, οι οποίες είναι υποχρεωμένες πλέον κάθε χρόνο εκτός του οικονομικού απολογισμού να καταθέτουν και έναν απολογισμό αειφορικών πρακτικών και επιδόσεων πάνω στους τρεις αυτούς πυλώνες.

Η ανάπτυξη του ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση) απολογισμού αναδεικνύει σημαντικά οφέλη για τις μικρές επιχειρήσεις που επιδιώκουν την αειφορία. Παρότι μπορεί να φαίνεται ως μια προκλητική διαδικασία για τις μικρές επιχειρήσεις, η υιοθέτηση του ESG reporting (απολογισμός) έχει σημαντικά οφέλη όπως:

Βελτίωση της επιχειρηματικής απόδοσης: Η διαφάνεια στις πληροφορίες που σχετίζονται με το περιβάλλον, την κοινωνική ευθύνη και τη διακυβέρνηση μπορεί να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών, των πελατών και της κοινότητας, οδηγώντας έτσι σε αύξηση της αξίας της επιχείρησης.

Προσέλκυση κεφαλαίων: Πολλοί επενδυτές και χρηματοδότες επιθυμούν να επενδύουν σε επιχειρήσεις που δεσμεύονται για την κοινωνική ευθύνη και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το ESG reporting (απολογισμός) μπορεί να βοηθήσει τις μικρές επιχειρήσεις να προσελκύσουν κεφάλαια και να ενισχύσουν τη χρηματοοικονομική τους ευημερία.

Μείωση κινδύνων: Η ανάλυση των ESG παραμέτρων μπορεί να αποκαλύψει πιθανούς κινδύνους που επηρεάζουν την επιχείρηση, όπως περιβαλλοντικοί κίνδυνοι ή προβλήματα στη διακυβέρνηση. Η πρόληψη αυτών των κινδύνων μπορεί να μειώσει την πιθανότητα αρνητικών επιπτώσεων στην επιχείρηση.

Ενίσχυση της εταιρικής φήμης: Η δημοσίευση των επιδόσεων σε θέματα ESG δείχνει ότι η επιχείρηση λαμβάνει στα σοβαρά τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της, ενισχύοντας τη φήμη της στην αγορά και μεταξύ των καταναλωτών.

Καινοτομία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: Η εστίαση σε θέματα ESG μπορεί να ενθαρρύνει την καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες, προσφέροντας έτσι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Πολλές επιχειρήσεις είναι προφανές ότι χρειάζονται κάποια βοήθεια πάνω στο θέμα αυτό. Σήμερα υπάρχουν συμβουλευτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ESG απολογισμούς βασισμένα σε αρκετά διεθνή πρότυπα. Μία από αυτές και μάλιστα με βάση τη Θεσσαλονίκη είναι και η R3 Knowledge με εμπειρία σε θέματα περιβαλλοντικά όπως Life Cycle Analysis, Environmental Product Declaration, Διαχείριση αποβλήτων, Ανθρακικό αποτύπωμα κα.

Πάντως διαφαίνεται ότι το μέλλον του ESG απολογισμού για τις επιχειρήσεις είναι υποσχόμενο, καθώς αναμένεται να εξελιχθεί σε έναν ακόμα πιο ολοκληρωμένο και ενσωματωμένο τρόπο ανάλυσης και αναφοράς των επιδόσεων των επιχειρήσεων σε θέματα βιωσιμότητας.

*Δημοσιεύθηκε στη "ΜτΚ" στις 07.04.2024

Δημοφιλείς Απόψεις