ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Στους δήμους πέρασε η αρμοδιότητα για δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη και πιστοποιητικά οικονομικής αδυναμίας

Έπαψε από την 1η Οκτωβρίου του 2021 η διοικητική υποστήριξη στους περιφερειακούς δήμους

 21/10/2021 17:15

Στους δήμους πέρασε η αρμοδιότητα για δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη και πιστοποιητικά οικονομικής αδυναμίας
Φωτογραφία αρχείου

Έπαψε από την 1η Οκτωβρίου του 2021 η διοικητική υποστήριξη στους περιφερειακούς δήμους (παρ. 1 και 2 του Ν.4745/2020-φεκ214/Τ. Α΄/06-11-2020), με συνέπεια όσοι πολίτες θέλουν να υποβάλουν αιτήσεις δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης και πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας, πρέπει πλέον να απευθύνονται στους δήμους κατοικίας τους, όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του ο δήμος Θεσσαλονίκης.

Κατά συνέπεια, από την ως άνω ημερομηνία ξεκινά από τους δήμους η άσκηση των αρμοδιοτήτων που τους μεταβιβάστηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν.3852/2010, αναφορικά με Μονάδες Πρωτοβάθμιας Υγείας, οι οποίες παύουν να ανήκουν διοικητικά στις Υγειονομικές Περιφέρειες και περνούν, μαζί με τους αντίστοιχους οικονομικούς πόρους, στην αρμοδιότητα των δήμων, όπως και το προσωπικό τους.

Ειδικότερα, στην παράγραφο 3 του άρθρου 94 του νόμου 3852/2010, επισημαίνεται σχετικά:

3.Α. α. Με προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, μεταβιβάζονται στους δήμους αρμοδιότητες που ασκούνται από τις Δ.Υ.Π.Ε. περιλαμβανομένων και αρμοδιοτήτων των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Υγείας (Μ.Π.Υ.), καθώς και αρμοδιότητες τοπικού χαρακτήρα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

β. Στο ίδιο διάταγμα καθορίζονται οι σχετικές ρυθμίσεις και η μεταβατική περίοδος για την έναρξη άσκησης των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τη διετία από τη δημοσίευση του παρόντος.

γ. Με το ανωτέρω διάταγμα ρυθμίζεται η απόδοση στους δήμους των ανάλογων οικονομικών πόρων, για την άσκηση των μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων, η κατάργηση υπηρεσιακών μονάδων των Δ.Υ.Π.Ε. και των αντίστοιχων οργανικών τους θέσεων, καθώς και οι ουσιαστικές και διαδικαστικές προϋποθέσεις μετάταξης του προσωπικού, που κατείχε, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, τις καταργηθείσες οργανικές θέσεις, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 257 του παρόντος.

δ. Οικονομικές υποχρεώσεις σε σχέση με τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες των Δ.Υ.Π.Ε. οι οποίες έχουν αναληφθεί σε χρόνο προγενέστερο της έκδοσης του προεδρικού διατάγματος των προηγούμενων εδαφίων, δεν μπορούν να βαρύνουν τους προϋπολογισμούς των δήμων.


Υπό αυτό το πρίσμα, «οι πολίτες που ενδιαφέρονται για την υποβολή αιτήσεων δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης και πιστοποιητικά οικονομικής αδυναμίας, θα πρέπει να απευθύνονται στους Δήμους κατοικίας τους», τονίζει η ανακοίνωση του δήμου.

Έπαψε από την 1η Οκτωβρίου του 2021 η διοικητική υποστήριξη στους περιφερειακούς δήμους (παρ. 1 και 2 του Ν.4745/2020-φεκ214/Τ. Α΄/06-11-2020), με συνέπεια όσοι πολίτες θέλουν να υποβάλουν αιτήσεις δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης και πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας, πρέπει πλέον να απευθύνονται στους δήμους κατοικίας τους, όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του ο δήμος Θεσσαλονίκης.

Κατά συνέπεια, από την ως άνω ημερομηνία ξεκινά από τους δήμους η άσκηση των αρμοδιοτήτων που τους μεταβιβάστηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν.3852/2010, αναφορικά με Μονάδες Πρωτοβάθμιας Υγείας, οι οποίες παύουν να ανήκουν διοικητικά στις Υγειονομικές Περιφέρειες και περνούν, μαζί με τους αντίστοιχους οικονομικούς πόρους, στην αρμοδιότητα των δήμων, όπως και το προσωπικό τους.

Ειδικότερα, στην παράγραφο 3 του άρθρου 94 του νόμου 3852/2010, επισημαίνεται σχετικά:

3.Α. α. Με προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, μεταβιβάζονται στους δήμους αρμοδιότητες που ασκούνται από τις Δ.Υ.Π.Ε. περιλαμβανομένων και αρμοδιοτήτων των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Υγείας (Μ.Π.Υ.), καθώς και αρμοδιότητες τοπικού χαρακτήρα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

β. Στο ίδιο διάταγμα καθορίζονται οι σχετικές ρυθμίσεις και η μεταβατική περίοδος για την έναρξη άσκησης των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τη διετία από τη δημοσίευση του παρόντος.

γ. Με το ανωτέρω διάταγμα ρυθμίζεται η απόδοση στους δήμους των ανάλογων οικονομικών πόρων, για την άσκηση των μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων, η κατάργηση υπηρεσιακών μονάδων των Δ.Υ.Π.Ε. και των αντίστοιχων οργανικών τους θέσεων, καθώς και οι ουσιαστικές και διαδικαστικές προϋποθέσεις μετάταξης του προσωπικού, που κατείχε, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, τις καταργηθείσες οργανικές θέσεις, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 257 του παρόντος.

δ. Οικονομικές υποχρεώσεις σε σχέση με τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες των Δ.Υ.Π.Ε. οι οποίες έχουν αναληφθεί σε χρόνο προγενέστερο της έκδοσης του προεδρικού διατάγματος των προηγούμενων εδαφίων, δεν μπορούν να βαρύνουν τους προϋπολογισμούς των δήμων.


Υπό αυτό το πρίσμα, «οι πολίτες που ενδιαφέρονται για την υποβολή αιτήσεων δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης και πιστοποιητικά οικονομικής αδυναμίας, θα πρέπει να απευθύνονται στους Δήμους κατοικίας τους», τονίζει η ανακοίνωση του δήμου.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία