ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Οι προοπτικές και οι ευκαιρίες που προσφέρει 133 χρόνια η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης

O διευθυντής της ΓΣΘ, Alexander Viering, μιλά στο makthes.gr

 03/06/2020 09:00

Οι προοπτικές και οι ευκαιρίες που προσφέρει 133 χρόνια η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης

Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης λειτουργεί στην πόλη από τις 13 Φεβρουαρίου 1888. Από τότε μέχρι και σήμερα, προσαρμόζει συνεχώς το πρόγραμμά της στα νέα δεδομένα στην εκπαίδευση αλλά και στις κοινωνικές ανάγκες που ξεσπούν από κρίσεις, όπως κορονοϊός.

Μια σχολή με ιστορία 133 ετών, με αμέτρητους μαθητές και διεθνείς προοπτικές αποτελεί κάθε χρόνο μια από τις καλύτερες επιλογές των γονέων για την εκπαίδευση των παιδιών τους. Από το νηπιαγωγείο έως και το λύκειο, στο παιδαγωγικό τους έργο υπάρχει ιδιαίτερη βαρύτητα στην κατάκτηση της γερμανικής γλώσσας και πολιτισμού, τόσο στον τομέα της διδασκαλίας όσο και σε περιστάσεις της καθημερινής ζωής. 

O διευθυντής της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης Alexander Viering μιλά στο makthes.gr για τις εγκαταστάσεις, το πρόγραμμα αλλά και το Διεθνές Γερμανικό Απολυτήριο DIA, που δίνει προτερήματα σε όλους τους μαθητές.

germaniki-sxoli-1.jpg


Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης είναι ένα από τα πιο γνωστά και παλιά σχολεία στη Θεσσαλονίκης. Πείτε μας δυο λόγια για το σχολείο. 

Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης έχει πιστοποιηθεί ως «εξαιρετικό γερμανικό σχολείο του εξωτερικού» και είναι ένας χώρος μάθησης και ζωής, με παράδοση πάνω από 130 χρόνια. Έχει τη φήμη ενός από τα καλύτερα ιδιωτικά σχολεία της περιφέρειας και της Ελλάδας γενικότερα. Αποτελεί μέρος της εξωτερικής πολιτικής της ΟΔΓ στον τομέα του πολιτισμού και της εκπαίδευσης.

Ως ιδιωτικό σχολείο, η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης διοικείται από τη Γερμανική Σχολική Εφορεία και χρηματοδοτείται από τα δίδακτρα. Ιδιαίτερο προνόμιο της Σχολής αποτελεί η οικονομική υποστήριξή της από την ΟΔΓ, μεταξύ άλλων με τα ετήσια κονδύλια, με την αποστολή διδακτικού προσωπικού από τη Γερμανία και την προσφορά υπερσύγχρονων κτιριακών εγκαταστάσεων.

Για ποιους λόγους θεωρείτε ότι ένας γονέας θα επέλεγε τη ΓΣΘ για την εκπαίδευση του παιδιού του;

Η παιδαγωγική εργασία στη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζεται μεταξύ άλλων από τον διάλογο και τη συνάντηση μεταξύ του γερμανικού και του ελληνικού πολιτισμού και γλωσσών. Η προοπτική της Ευρώπης με τις θεμελιώδεις αρχές της, όπως τη διαφύλαξη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, την εξασφάλιση της δημοκρατίας και της ελευθερίας, αποτελεί μία από τις βασικές αρχές της φιλοσοφίας μας στην καθημερινή εργασία. Η διδασκαλία και οι εξωδιδακτικές δραστηριότητες έχουν ως στόχο κυρίως την απόκτηση δεξιοτήτων, οι οποίες προετοιμάζουν με επιτυχία τους μαθητές μας για σπουδές και επαγγελματική σταδιοδρομία. Όλοι όσοι εργάζονται στο σχολείο δεσμεύονται στο ιδανικό της καλλιέργειας της δημιουργικότητας, ώστε να δίνεται χώρος για την ανάπτυξη και αξιοποίηση των ατομικών ικανοτήτων του καθενός και του αμοιβαίου σεβασμού, ως βασικής αρχής της καθημερινής επικοινωνίας μεταξύ μας . Αυτές είναι οι βασικές αρχές της δουλειάς μας. Θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να συντελέσουμε στη διαμόρφωση των μαθητών μας, Ελλήνων, Γερμανών και άλλων εθνικοτήτων και πολιτισμών, σε αυριανούς πολίτες του κόσμου, με διαυγή νου, εναργές πνεύμα, ελεύθερη σκέψη και πλατιούς ορίζοντες. Έτσι, ιδιαίτερη βαρύτητα στο παιδαγωγικό μας έργο αποκτά η κατάκτηση της γερμανικής γλώσσας και πολιτισμού, από το Νηπιαγωγείο μέχρι το απολυτήριο, τόσο στον τομέα της διδασκαλίας όσο και σε περιστάσεις της καθημερινής ζωής. Βασική βέβαια προϋπόθεση για ένα μελλοντικό πολίτη του κόσμου αποτελεί η καλλιέργεια της πολυγλωσσίας των μαθητών μας, ιδιαίτερα της μητρικής γλώσσας, της ελληνικής, και του πολιτισμού, ως σημαντικού συστατικού στοιχείου της καθημερινής ζωής. Επιπλέον θέλουμε να υποστηρίξουμε τους μαθητές μας, ώστε να ωριμάσουν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες, που είναι σε θέση να διαμορφώνουν κριτική άποψη για πολιτικά, ιστορικά και γεωγραφικά γεγονότα του παρελθόντος και του παρόντος, και να αποκτήσουν αυτονομία στην κρίση και στη δράση τους.

Στο τέλος της φοίτησής τους οι μαθητές μας αποκτούν το Γερμανικό Διεθνές Απολυτήριο, που τους δίνει τα εφόδια να ξεκινήσουν την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους σταδιοδρομία σύμφωνα με τις ιδιαίτερες κλίσεις και ενδιαφέροντά τους, στην Ελλάδα, στη Γερμανία ή σε κάποια άλλη χώρα μέσα και έξω από την Ευρώπη.

Πώς μπορεί να εισαχθεί ένας μαθητής στη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης;

Υπάρχουν δύο τρόποι εισαγωγής στη ΓΣΘ:

α) Από το δημοτικό: Το δημοτικό σχολείο της ΓΣΘ λειτουργεί μέσα στις εγκαταστάσεις της ΓΣΘ σε χωριστό κτίριο, είναι τετρατάξιο και το πρόγραμμα σπουδών είναι σχεδόν αποκλειστικά γερμανόγλωσσο. Απαιτούνται κάποιες προϋπάρχουσες γνώσεις Γερμανικών. Τα παιδιά ξεκινούν από το Νηπιαγωγείο της ΓΣΘ, όπου εισάγονται μέσω παιχνιδιού στη χρήση της γερμανικής γλώσσας. Στο Νηπιαγωγείο γίνονται δεκτά παιδιά από 3 ετών που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση καθαριότητας.

β) Μετά την ΣΤ΄τάξη του ελληνικού δημοτικού, κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων στη γερμανική γλώσσα. Επειδή από την Α΄ τάξη του γυμνασίου πολλά μαθήματα διδάσκονται στη γερμανική γλώσσα, απαιτούνται προϋπάρχουσες γνώσεις Γερμανικών, σε επίπεδο Α2/Β1 περίπου. Ο σχολικός κανονισμός ορίζει ότι η φοίτηση σε απογευματινά προπαρασκευαστικά τμήματα της Σχολής κατά τη διάρκεια της ΣΤ΄ δημοτικού είναι υποχρεωτική για τους μαθητές που κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Τα μαθήματα διαρκούν από μέσα Σεπτεμβρίου έως και αρχές Μαΐου, οπότε πραγματοποιείται και η τελική εξέταση, μετά από την οποία λαμβάνεται η απόφαση σχετικά με την εισαγωγή στη ΓΣΘ. Τα μαθήματα γίνονται δύο φορές την εβδομάδα από 3 διδακτικές ώρες, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, στις εγκαταστάσεις της Σχολής.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι μαθητές που εγγράφονται στα προπαρασκευαστικά τμήματα της ΣΤ΄ Δημοτικού πρέπει να έχουν ήδη τις βασικές γνώσεις γερμανικής γλώσσας (επίπεδο Α1).

Μαθητές που κατοικούν εκτός Θεσσαλονίκης είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν στην κατάσταση των υποψηφίων κατόπιν σχετικής αίτησης και πρέπει να δώσουν πρόσθετες εξετάσεις στη γερμανική γλώσσα.

germaniki-sxoli-2.jpg

Υπάρχει δυνατότητα να ξεκινήσει κανείς την εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας στη ΓΣΘ;

Ναι. Η Σχολή προσφέρει τη δυνατότητα να ξεκινήσει ένα παιδί Γερμανικά στα προπαρασκευαστικά τμήματα της ΓΣΘ για παιδιά της Ε’ Δημοτικού. Το πρόγραμμα αυτό προετοιμάζει τα παιδιά συστηματικά για την εισαγωγική εξέταση σε διάστημα 2 ετών, 2 απογεύματα κάθε εβδομάδα. Δεν είναι απαραίτητες προηγούμενες γνώσεις Γερμανικών.

Οι εγγραφές για τα προπαρασκευαστικά τμήματα γίνονται από τον Μάιο μέχρι την έναρξη των προπαρασκευαστικών τμημάτων τον Σεπτέμβριο και για το σχολικό έτος 2020-2021 έχουν ξεκινήσει ήδη.

Είναι απαραίτητο να μιλάνε οι γονείς ενός παιδιού τη γερμανική γλώσσα;

Δεν είναι απαραίτητο οι γονείς των παιδιών να γνωρίζουν Γερμανικά. Ανέκαθεν η πλειοψηφία των μαθητών προερχόταν από καθαρά ελληνόφωνες οικογένειες και τα παιδιά είχαν πάντα, και έχουν, εξαιρετικά αποτελέσματα. Βέβαια, αν η οικογένεια επιλέξει να στείλει το παιδί από το δημοτικό στο σχολείο χωρίς να υπάρχει γερμανόφωνο περιβάλλον στο σπίτι, οι γονείς πρέπει να υποστηρίξουν και στο σπίτι την εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας, με τρόπους και υλικό που υποδεικνύεται από το σχολείο. Για τα παιδιά που θα ξεκινήσουν τη Γερμανική Σχολή μετά το ελληνικό δημοτικό δεν αναμένεται υποστήριξη από τους γονείς άλλη από την αυτονόητη υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας εκ μέρους του του γονιού. Τα παιδιά του γυμνασίου πρέπει να αναλάβουν τα ίδια την ευθύνη της μάθησης.

Τι δυνατότητες έχει ένα μαθητής της ΓΣΘ με το Διεθνές Γερμανικό Απολυτήριο DIA; Ποιες προοπτικές υπάρχουν για σπουδές στην Ελλάδα και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού;

Οι απόφοιτοι της Γερμανικής Σχολής αποκτούν το Γερμανικό Διεθνές Απολυτήριο DIA, ισότιμο και αντίστοιχο με το απολυτήριο του Ελληνικού Λυκείου, με το οποίο εισάγονται στα πανεπιστήμια της Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών χωρίς εξετάσεις (μόνο με τον βαθμό του απολυτηρίου) και χωρίς δέσμευση προσανατολισμού, σε όποια σχολή επιθυμούν, εφόσον το επιτρέπει ο βαθμός τους. Επίσης το DIA θεωρείται πολύ αξιόλογο προσόν στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ. Τέλος, οι κάτοχοι του Γερμανικού Διεθνούς Απολυτηρίου έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο ελληνικό πανεπιστήμιο κατόπιν συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις. Πρέπει να σημειωθεί ότι για τη συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις, εκτός από το τυπικό δικαίωμα συμμετοχής, υπάρχει και στοχευμένη προετοιμασία για την επιτυχία του μαθητή σ’ αυτές.

germaniki-sxoli-3.jpg

Ποια είναι τα μέτρα προστασίας που έχετε λάβει για τον κορονοϊό; Υπάρχουν αλλαγές στον εξοπλισμό και στον τρόπο λειτουργίας;

Ο τρόπος λειτουργίας του σχολείου κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού ακολουθεί τις οδηγίες των αρμόδιων ελληνικών αρχών. Η Σχολή ανέστειλε τη λειτουργία της σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και ξαναλειτούργησε ταυτόχρονα με τα ελληνικά σχολεία. Κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας το σχολείο προσέφερε εξ αποστάσεως ασύγχρονη και αμέσως και σύγχρονη τηλεκπαίδευση, η οποία είχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση εκ μέρους των μαθητών και στέφθηκε με επιτυχία. Η σχολή ήταν έτοιμη, και από τις πρώτες μέρες συνέδεσε όλα τα παιδιά στην πλατφόρμα e-learning που διαθέτει. Η ταχύτητα έναρξης της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης απέσπασε αποκλειστικά θετικά σχόλια από τα παιδιά, τους γονείς, αλλά και άλλα σχολεία της πόλης μας.

Με την επαναλειτουργία των σχολείων εφαρμόστηκε το πρόγραμμα για την τήρηση των κανόνων προστασίας από τον κορονοϊό: τοποθετήθηκαν επιπλέον βρύσες, υγρό σαπούνι, χαρτί και απολυμαντικά χεριών μπροστά από όλες τις εισόδους του κτιρίου. Τυπώθηκαν ενημερωτικά φυλλάδια και αφίσες με εικονογράφηση των κανόνων προστασίας, θεσπίστηκε η υποχρεωτική χρήση μάσκας για όλους σε όλους τους χώρους εκτός των αιθουσών διδασκαλίας, έγιναν πολλές γραπτές και δια ζώσης ενημερώσεις για τους κανόνες προστασίας και μειώθηκαν στο ελάχιστο δυνατό οι μετακινήσεις εντός του σχολικού χώρου και οι μη απολύτως απαραίτητες επισκέψεις προσώπων τρίτων προς τη σχολική λειτουργία, καθώς δόθηκε η δυνατότητα να διεκπεραιωθούν εργασίες ηλεκτρονικά, π.χ. υποβολή αιτήσεων, ώρες συνεργασίας γονέων-καθηγητών κλπ.

dieythintis-gsth2.png

O διευθυντής της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης Alexander Viering

Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης λειτουργεί στην πόλη από τις 13 Φεβρουαρίου 1888. Από τότε μέχρι και σήμερα, προσαρμόζει συνεχώς το πρόγραμμά της στα νέα δεδομένα στην εκπαίδευση αλλά και στις κοινωνικές ανάγκες που ξεσπούν από κρίσεις, όπως κορονοϊός.

Μια σχολή με ιστορία 133 ετών, με αμέτρητους μαθητές και διεθνείς προοπτικές αποτελεί κάθε χρόνο μια από τις καλύτερες επιλογές των γονέων για την εκπαίδευση των παιδιών τους. Από το νηπιαγωγείο έως και το λύκειο, στο παιδαγωγικό τους έργο υπάρχει ιδιαίτερη βαρύτητα στην κατάκτηση της γερμανικής γλώσσας και πολιτισμού, τόσο στον τομέα της διδασκαλίας όσο και σε περιστάσεις της καθημερινής ζωής. 

O διευθυντής της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης Alexander Viering μιλά στο makthes.gr για τις εγκαταστάσεις, το πρόγραμμα αλλά και το Διεθνές Γερμανικό Απολυτήριο DIA, που δίνει προτερήματα σε όλους τους μαθητές.

germaniki-sxoli-1.jpg


Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης είναι ένα από τα πιο γνωστά και παλιά σχολεία στη Θεσσαλονίκης. Πείτε μας δυο λόγια για το σχολείο. 

Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης έχει πιστοποιηθεί ως «εξαιρετικό γερμανικό σχολείο του εξωτερικού» και είναι ένας χώρος μάθησης και ζωής, με παράδοση πάνω από 130 χρόνια. Έχει τη φήμη ενός από τα καλύτερα ιδιωτικά σχολεία της περιφέρειας και της Ελλάδας γενικότερα. Αποτελεί μέρος της εξωτερικής πολιτικής της ΟΔΓ στον τομέα του πολιτισμού και της εκπαίδευσης.

Ως ιδιωτικό σχολείο, η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης διοικείται από τη Γερμανική Σχολική Εφορεία και χρηματοδοτείται από τα δίδακτρα. Ιδιαίτερο προνόμιο της Σχολής αποτελεί η οικονομική υποστήριξή της από την ΟΔΓ, μεταξύ άλλων με τα ετήσια κονδύλια, με την αποστολή διδακτικού προσωπικού από τη Γερμανία και την προσφορά υπερσύγχρονων κτιριακών εγκαταστάσεων.

Για ποιους λόγους θεωρείτε ότι ένας γονέας θα επέλεγε τη ΓΣΘ για την εκπαίδευση του παιδιού του;

Η παιδαγωγική εργασία στη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζεται μεταξύ άλλων από τον διάλογο και τη συνάντηση μεταξύ του γερμανικού και του ελληνικού πολιτισμού και γλωσσών. Η προοπτική της Ευρώπης με τις θεμελιώδεις αρχές της, όπως τη διαφύλαξη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, την εξασφάλιση της δημοκρατίας και της ελευθερίας, αποτελεί μία από τις βασικές αρχές της φιλοσοφίας μας στην καθημερινή εργασία. Η διδασκαλία και οι εξωδιδακτικές δραστηριότητες έχουν ως στόχο κυρίως την απόκτηση δεξιοτήτων, οι οποίες προετοιμάζουν με επιτυχία τους μαθητές μας για σπουδές και επαγγελματική σταδιοδρομία. Όλοι όσοι εργάζονται στο σχολείο δεσμεύονται στο ιδανικό της καλλιέργειας της δημιουργικότητας, ώστε να δίνεται χώρος για την ανάπτυξη και αξιοποίηση των ατομικών ικανοτήτων του καθενός και του αμοιβαίου σεβασμού, ως βασικής αρχής της καθημερινής επικοινωνίας μεταξύ μας . Αυτές είναι οι βασικές αρχές της δουλειάς μας. Θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να συντελέσουμε στη διαμόρφωση των μαθητών μας, Ελλήνων, Γερμανών και άλλων εθνικοτήτων και πολιτισμών, σε αυριανούς πολίτες του κόσμου, με διαυγή νου, εναργές πνεύμα, ελεύθερη σκέψη και πλατιούς ορίζοντες. Έτσι, ιδιαίτερη βαρύτητα στο παιδαγωγικό μας έργο αποκτά η κατάκτηση της γερμανικής γλώσσας και πολιτισμού, από το Νηπιαγωγείο μέχρι το απολυτήριο, τόσο στον τομέα της διδασκαλίας όσο και σε περιστάσεις της καθημερινής ζωής. Βασική βέβαια προϋπόθεση για ένα μελλοντικό πολίτη του κόσμου αποτελεί η καλλιέργεια της πολυγλωσσίας των μαθητών μας, ιδιαίτερα της μητρικής γλώσσας, της ελληνικής, και του πολιτισμού, ως σημαντικού συστατικού στοιχείου της καθημερινής ζωής. Επιπλέον θέλουμε να υποστηρίξουμε τους μαθητές μας, ώστε να ωριμάσουν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες, που είναι σε θέση να διαμορφώνουν κριτική άποψη για πολιτικά, ιστορικά και γεωγραφικά γεγονότα του παρελθόντος και του παρόντος, και να αποκτήσουν αυτονομία στην κρίση και στη δράση τους.

Στο τέλος της φοίτησής τους οι μαθητές μας αποκτούν το Γερμανικό Διεθνές Απολυτήριο, που τους δίνει τα εφόδια να ξεκινήσουν την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους σταδιοδρομία σύμφωνα με τις ιδιαίτερες κλίσεις και ενδιαφέροντά τους, στην Ελλάδα, στη Γερμανία ή σε κάποια άλλη χώρα μέσα και έξω από την Ευρώπη.

Πώς μπορεί να εισαχθεί ένας μαθητής στη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης;

Υπάρχουν δύο τρόποι εισαγωγής στη ΓΣΘ:

α) Από το δημοτικό: Το δημοτικό σχολείο της ΓΣΘ λειτουργεί μέσα στις εγκαταστάσεις της ΓΣΘ σε χωριστό κτίριο, είναι τετρατάξιο και το πρόγραμμα σπουδών είναι σχεδόν αποκλειστικά γερμανόγλωσσο. Απαιτούνται κάποιες προϋπάρχουσες γνώσεις Γερμανικών. Τα παιδιά ξεκινούν από το Νηπιαγωγείο της ΓΣΘ, όπου εισάγονται μέσω παιχνιδιού στη χρήση της γερμανικής γλώσσας. Στο Νηπιαγωγείο γίνονται δεκτά παιδιά από 3 ετών που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση καθαριότητας.

β) Μετά την ΣΤ΄τάξη του ελληνικού δημοτικού, κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων στη γερμανική γλώσσα. Επειδή από την Α΄ τάξη του γυμνασίου πολλά μαθήματα διδάσκονται στη γερμανική γλώσσα, απαιτούνται προϋπάρχουσες γνώσεις Γερμανικών, σε επίπεδο Α2/Β1 περίπου. Ο σχολικός κανονισμός ορίζει ότι η φοίτηση σε απογευματινά προπαρασκευαστικά τμήματα της Σχολής κατά τη διάρκεια της ΣΤ΄ δημοτικού είναι υποχρεωτική για τους μαθητές που κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Τα μαθήματα διαρκούν από μέσα Σεπτεμβρίου έως και αρχές Μαΐου, οπότε πραγματοποιείται και η τελική εξέταση, μετά από την οποία λαμβάνεται η απόφαση σχετικά με την εισαγωγή στη ΓΣΘ. Τα μαθήματα γίνονται δύο φορές την εβδομάδα από 3 διδακτικές ώρες, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, στις εγκαταστάσεις της Σχολής.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι μαθητές που εγγράφονται στα προπαρασκευαστικά τμήματα της ΣΤ΄ Δημοτικού πρέπει να έχουν ήδη τις βασικές γνώσεις γερμανικής γλώσσας (επίπεδο Α1).

Μαθητές που κατοικούν εκτός Θεσσαλονίκης είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν στην κατάσταση των υποψηφίων κατόπιν σχετικής αίτησης και πρέπει να δώσουν πρόσθετες εξετάσεις στη γερμανική γλώσσα.

germaniki-sxoli-2.jpg

Υπάρχει δυνατότητα να ξεκινήσει κανείς την εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας στη ΓΣΘ;

Ναι. Η Σχολή προσφέρει τη δυνατότητα να ξεκινήσει ένα παιδί Γερμανικά στα προπαρασκευαστικά τμήματα της ΓΣΘ για παιδιά της Ε’ Δημοτικού. Το πρόγραμμα αυτό προετοιμάζει τα παιδιά συστηματικά για την εισαγωγική εξέταση σε διάστημα 2 ετών, 2 απογεύματα κάθε εβδομάδα. Δεν είναι απαραίτητες προηγούμενες γνώσεις Γερμανικών.

Οι εγγραφές για τα προπαρασκευαστικά τμήματα γίνονται από τον Μάιο μέχρι την έναρξη των προπαρασκευαστικών τμημάτων τον Σεπτέμβριο και για το σχολικό έτος 2020-2021 έχουν ξεκινήσει ήδη.

Είναι απαραίτητο να μιλάνε οι γονείς ενός παιδιού τη γερμανική γλώσσα;

Δεν είναι απαραίτητο οι γονείς των παιδιών να γνωρίζουν Γερμανικά. Ανέκαθεν η πλειοψηφία των μαθητών προερχόταν από καθαρά ελληνόφωνες οικογένειες και τα παιδιά είχαν πάντα, και έχουν, εξαιρετικά αποτελέσματα. Βέβαια, αν η οικογένεια επιλέξει να στείλει το παιδί από το δημοτικό στο σχολείο χωρίς να υπάρχει γερμανόφωνο περιβάλλον στο σπίτι, οι γονείς πρέπει να υποστηρίξουν και στο σπίτι την εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας, με τρόπους και υλικό που υποδεικνύεται από το σχολείο. Για τα παιδιά που θα ξεκινήσουν τη Γερμανική Σχολή μετά το ελληνικό δημοτικό δεν αναμένεται υποστήριξη από τους γονείς άλλη από την αυτονόητη υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας εκ μέρους του του γονιού. Τα παιδιά του γυμνασίου πρέπει να αναλάβουν τα ίδια την ευθύνη της μάθησης.

Τι δυνατότητες έχει ένα μαθητής της ΓΣΘ με το Διεθνές Γερμανικό Απολυτήριο DIA; Ποιες προοπτικές υπάρχουν για σπουδές στην Ελλάδα και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού;

Οι απόφοιτοι της Γερμανικής Σχολής αποκτούν το Γερμανικό Διεθνές Απολυτήριο DIA, ισότιμο και αντίστοιχο με το απολυτήριο του Ελληνικού Λυκείου, με το οποίο εισάγονται στα πανεπιστήμια της Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών χωρίς εξετάσεις (μόνο με τον βαθμό του απολυτηρίου) και χωρίς δέσμευση προσανατολισμού, σε όποια σχολή επιθυμούν, εφόσον το επιτρέπει ο βαθμός τους. Επίσης το DIA θεωρείται πολύ αξιόλογο προσόν στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ. Τέλος, οι κάτοχοι του Γερμανικού Διεθνούς Απολυτηρίου έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο ελληνικό πανεπιστήμιο κατόπιν συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις. Πρέπει να σημειωθεί ότι για τη συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις, εκτός από το τυπικό δικαίωμα συμμετοχής, υπάρχει και στοχευμένη προετοιμασία για την επιτυχία του μαθητή σ’ αυτές.

germaniki-sxoli-3.jpg

Ποια είναι τα μέτρα προστασίας που έχετε λάβει για τον κορονοϊό; Υπάρχουν αλλαγές στον εξοπλισμό και στον τρόπο λειτουργίας;

Ο τρόπος λειτουργίας του σχολείου κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού ακολουθεί τις οδηγίες των αρμόδιων ελληνικών αρχών. Η Σχολή ανέστειλε τη λειτουργία της σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και ξαναλειτούργησε ταυτόχρονα με τα ελληνικά σχολεία. Κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας το σχολείο προσέφερε εξ αποστάσεως ασύγχρονη και αμέσως και σύγχρονη τηλεκπαίδευση, η οποία είχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση εκ μέρους των μαθητών και στέφθηκε με επιτυχία. Η σχολή ήταν έτοιμη, και από τις πρώτες μέρες συνέδεσε όλα τα παιδιά στην πλατφόρμα e-learning που διαθέτει. Η ταχύτητα έναρξης της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης απέσπασε αποκλειστικά θετικά σχόλια από τα παιδιά, τους γονείς, αλλά και άλλα σχολεία της πόλης μας.

Με την επαναλειτουργία των σχολείων εφαρμόστηκε το πρόγραμμα για την τήρηση των κανόνων προστασίας από τον κορονοϊό: τοποθετήθηκαν επιπλέον βρύσες, υγρό σαπούνι, χαρτί και απολυμαντικά χεριών μπροστά από όλες τις εισόδους του κτιρίου. Τυπώθηκαν ενημερωτικά φυλλάδια και αφίσες με εικονογράφηση των κανόνων προστασίας, θεσπίστηκε η υποχρεωτική χρήση μάσκας για όλους σε όλους τους χώρους εκτός των αιθουσών διδασκαλίας, έγιναν πολλές γραπτές και δια ζώσης ενημερώσεις για τους κανόνες προστασίας και μειώθηκαν στο ελάχιστο δυνατό οι μετακινήσεις εντός του σχολικού χώρου και οι μη απολύτως απαραίτητες επισκέψεις προσώπων τρίτων προς τη σχολική λειτουργία, καθώς δόθηκε η δυνατότητα να διεκπεραιωθούν εργασίες ηλεκτρονικά, π.χ. υποβολή αιτήσεων, ώρες συνεργασίας γονέων-καθηγητών κλπ.

dieythintis-gsth2.png

O διευθυντής της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης Alexander Viering

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία