ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Νέο εμπόδιο στον εκσυγχρονισμό του στόλου του ΟΑΣΘ - Ακυρώθηκε διαγωνισμός για 100 καινούργια λεωφορεία

Επρόκειτο για τη διαδικασία αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων 12 μέτρων

 03/01/2024 21:25

Νέο εμπόδιο στον εκσυγχρονισμό του στόλου του ΟΑΣΘ - Ακυρώθηκε διαγωνισμός για 100 καινούργια λεωφορεία
Φωτογραφία αρχείου Pixabay

Νέες καθυστερήσεις στην ανανέωση και στον εκσυγχρονισμό του στόλου των αστικών λεωφορείων της Θεσσαλονίκης και των Αθηνών αναμένονται μετά την ακύρωση του διαγωνισμού που αφορούσε την αγορά 100 ηλεκτρικών λεωφορείων 12 μέτρων για τον ΟΑΣΘ και τον ΟΑΣΑ.

Πιο συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός ακυρώθηκε έπειτα από απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σταϊκούρα, μετά τον αποκλεισμό της μοναδικής εταιρείας που κατέθεσε προσφορά για την αγορά των λεωφορείων. Η εταιρεία BYD, αντιπρόσωπος της οποίας στην Ελλάδα είναι η Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, δεν πληρούσε τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει το τεύχος της διακήρυξης.

Έτσι, ο Χρ. Σταϊκούρας επικύρωσε την απόφαση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και πλέον από ηλεκτρικά οχήματα αναμένονται μόνο τα 250 της κινεζικής Yutong την άνοιξη του 2024. Τα 110 θα κυκλοφορήσουν στη Θεσσαλονίκη και τα 140 στην Αθήνα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

Η απόφαση του υπουργείου

Αποφασίζουμε

1. Εγκρίνουμε το υπ’ αριθμ. ΧIII/04-12-2023 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ως προς το Τμήμα 4, το οποίο αφορά Προμήθεια 100 απλών ηλεκτρικών αστικών οχημάτων 12m ελάχιστης αυτονομίας 135 χλμ. και των παρελκομένων τους, με ΕΣΗΔΗΣ 140655,1.

2. Αποδεχόμαστε την από 04-12-2023 ομόφωνη εισήγηση (πρακτικό υπ’ αριθμ. ΧΙΙΙ) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού, όπως αυτή περιλαμβάνεται στο υπ’ αριθ. ΧΙΙΙ πρακτικό της ως εξής:

(α) ο Φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» της προσφοράς της εταιρείας BYD ELECTRIC BUS & TRUCK HUNGARY KFT ως μόνης εναπομένουσας προσφέρουσας ως προς το ΤΜΗΜΑ 4, το οποίο αφορά προμήθεια εκατό (100) απλών ηλεκτρικών αστικών οχημάτων 12m ελάχιστης αυτονομίας 135 χλμ. και των παρελκομένων τους, με Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 140655,1, είναι σύμφωνος με τις απαιτήσεις του ΤτΔ και εν γένει παραδεκτός ως προς τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής,

(β) η Τεχνική Προσφορά της εταιρείας BYD ELECTRIC BUS & TRUCK HUNGARY KFT ως προς το ΤΜΗΜΑ 4, το οποίο αφορά προμήθεια εκατό (100) απλών ηλεκτρικών αστικών οχημάτων 12m ελάχιστης αυτονομίας 135 χλμ. και των παρελκομένων τους, με Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 140655,1, δεν είναι σύμφωνη προς τις απαιτήσεις του ΤτΔ και επομένως μη παραδεκτή. Επομένως, η μοναδική εναπομένουσα στον διαγωνισμό ως προς το Τμήμα 4, ήτοι η εταιρεία BYD ELECTRIC BUS & TRUCK HUNGARY KFT, αποκλείεται από τη συνέχιση της συμμετοχής της στον Διαγωνισμό σύμφωνα με το άρ. 2.4.6 του ΤτΔ, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο πρακτικό υπ’ αριθμ. ΧΙΙΙ, χωρίς να βαθμολογηθεί η τεχνική προσφορά της.

3. Αποκλείουμε την εταιρεία BYD ELECTRIC BUS & TRUCK HUNGARY KFT από τη συνέχιση της συμμετοχής της στον Διαγωνισμό ως προς το Τμήμα 4, το οποίο αφορά προμήθεια εκατό (100) απλών ηλεκτρικών αστικών οχημάτων 12m ελάχιστης αυτονομίας 135 χλμ. και των παρελκομένων τους, με Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 140655,1

4. Ματαιώνουμε τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης ως προς το Τμήμα 4 του Διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια εκατό (100) απλών ηλεκτρικών αστικών οχημάτων 12m ελάχιστης αυτονομίας 135 χλμ. και των παρελκομένων τους» με ΕΣΗΔΗΣ: 140655,1, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.5 του ΤτΔ και στο άρθρο 106 παρ. 1α και 4 του ν. 4412/2016, στο οποίο παραπέμπει και το ΤτΔ, διότι η διαγωνιστική διαδικασία απέβη άγονη λόγω απόρριψης της μοναδικής εναπομείνασας προσφοράς.

Νέες καθυστερήσεις στην ανανέωση και στον εκσυγχρονισμό του στόλου των αστικών λεωφορείων της Θεσσαλονίκης και των Αθηνών αναμένονται μετά την ακύρωση του διαγωνισμού που αφορούσε την αγορά 100 ηλεκτρικών λεωφορείων 12 μέτρων για τον ΟΑΣΘ και τον ΟΑΣΑ.

Πιο συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός ακυρώθηκε έπειτα από απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σταϊκούρα, μετά τον αποκλεισμό της μοναδικής εταιρείας που κατέθεσε προσφορά για την αγορά των λεωφορείων. Η εταιρεία BYD, αντιπρόσωπος της οποίας στην Ελλάδα είναι η Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, δεν πληρούσε τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει το τεύχος της διακήρυξης.

Έτσι, ο Χρ. Σταϊκούρας επικύρωσε την απόφαση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και πλέον από ηλεκτρικά οχήματα αναμένονται μόνο τα 250 της κινεζικής Yutong την άνοιξη του 2024. Τα 110 θα κυκλοφορήσουν στη Θεσσαλονίκη και τα 140 στην Αθήνα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

Η απόφαση του υπουργείου

Αποφασίζουμε

1. Εγκρίνουμε το υπ’ αριθμ. ΧIII/04-12-2023 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ως προς το Τμήμα 4, το οποίο αφορά Προμήθεια 100 απλών ηλεκτρικών αστικών οχημάτων 12m ελάχιστης αυτονομίας 135 χλμ. και των παρελκομένων τους, με ΕΣΗΔΗΣ 140655,1.

2. Αποδεχόμαστε την από 04-12-2023 ομόφωνη εισήγηση (πρακτικό υπ’ αριθμ. ΧΙΙΙ) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού, όπως αυτή περιλαμβάνεται στο υπ’ αριθ. ΧΙΙΙ πρακτικό της ως εξής:

(α) ο Φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» της προσφοράς της εταιρείας BYD ELECTRIC BUS & TRUCK HUNGARY KFT ως μόνης εναπομένουσας προσφέρουσας ως προς το ΤΜΗΜΑ 4, το οποίο αφορά προμήθεια εκατό (100) απλών ηλεκτρικών αστικών οχημάτων 12m ελάχιστης αυτονομίας 135 χλμ. και των παρελκομένων τους, με Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 140655,1, είναι σύμφωνος με τις απαιτήσεις του ΤτΔ και εν γένει παραδεκτός ως προς τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής,

(β) η Τεχνική Προσφορά της εταιρείας BYD ELECTRIC BUS & TRUCK HUNGARY KFT ως προς το ΤΜΗΜΑ 4, το οποίο αφορά προμήθεια εκατό (100) απλών ηλεκτρικών αστικών οχημάτων 12m ελάχιστης αυτονομίας 135 χλμ. και των παρελκομένων τους, με Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 140655,1, δεν είναι σύμφωνη προς τις απαιτήσεις του ΤτΔ και επομένως μη παραδεκτή. Επομένως, η μοναδική εναπομένουσα στον διαγωνισμό ως προς το Τμήμα 4, ήτοι η εταιρεία BYD ELECTRIC BUS & TRUCK HUNGARY KFT, αποκλείεται από τη συνέχιση της συμμετοχής της στον Διαγωνισμό σύμφωνα με το άρ. 2.4.6 του ΤτΔ, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο πρακτικό υπ’ αριθμ. ΧΙΙΙ, χωρίς να βαθμολογηθεί η τεχνική προσφορά της.

3. Αποκλείουμε την εταιρεία BYD ELECTRIC BUS & TRUCK HUNGARY KFT από τη συνέχιση της συμμετοχής της στον Διαγωνισμό ως προς το Τμήμα 4, το οποίο αφορά προμήθεια εκατό (100) απλών ηλεκτρικών αστικών οχημάτων 12m ελάχιστης αυτονομίας 135 χλμ. και των παρελκομένων τους, με Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 140655,1

4. Ματαιώνουμε τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης ως προς το Τμήμα 4 του Διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια εκατό (100) απλών ηλεκτρικών αστικών οχημάτων 12m ελάχιστης αυτονομίας 135 χλμ. και των παρελκομένων τους» με ΕΣΗΔΗΣ: 140655,1, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.5 του ΤτΔ και στο άρθρο 106 παρ. 1α και 4 του ν. 4412/2016, στο οποίο παραπέμπει και το ΤτΔ, διότι η διαγωνιστική διαδικασία απέβη άγονη λόγω απόρριψης της μοναδικής εναπομείνασας προσφοράς.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία