ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΟΔ ΑΕ: Πρόσκληση για την υποστήριξη αδύναμων φορέων στην ωρίμανση και υλοποίηση έργων

Του εθνικού προγράμματος ανάπτυξης μέσω ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας

 23/06/2021 20:11

ΜΟΔ ΑΕ: Πρόσκληση για την υποστήριξη αδύναμων φορέων στην ωρίμανση και υλοποίηση έργων

Η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φορέα με αδυναμίες, ιδίως ΟΤΑ α' βαθμού να υποβάλει ένα μόνο αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια που αφορά στην ωρίμανση και υλοποίηση κρίσιμων έργων των κύριων ενδεικτικών κατηγοριών:

- Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων και βιοκλιματικών έργων

- Ανάπλαση χώρων και λοιπές περιβαλλοντικές δράσεις

- Ψηφιακές εφαρμογές

- Αποκατάσταση φυσικών καταστροφών

- Αστική αναζωογόνηση, βιώσιμη ανάπτυξη κ.α.

Οι φορείς (αδύναμοι δικαιούχοι, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού κ.λπ.) που περιλαμβάνονται στην παρέμβαση υποβάλλουν το αίτημα τους για μία μόνο ενέργεια από τις παραπάνω με απόφαση του συλλογικού τους οργάνου και κάνοντας χρήση των σχετικών υποδειγμάτων που θα βρουν στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΣΠΑ, του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων:

Αίτηση Υποβολής Χρηματοδότησης

Τεχνικό Δελτίο Πρότασης

Τα αιτήματα συνοδευόμενα από την απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (π.χ. Οικονομική Επιτροπή) και τεύχος τεχνικών δεδομένων/ προεκτίμησης αμοιβών, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση wrimazw@mou.gr και τηρείται σειρά προτεραιότητας με βάση τον αρ. πρωτ. στο κεντρικό πρωτόκολλο της ΜΟΔ.

Σημειώνεται ότι αιτήματα που δεν περιλαμβάνουν όλα τα ανωτέρω (αίτηση, πλήρως συμπληρωμένο ΤΔΠ, απόφαση συλλογικού οργάνου και τεύχος δεδομένων/προεκτίμησης αμοιβών) δεν πρωτοκολλούνται μέχρι την πλήρη συμπλήρωσή τους.

Η υποβολή αιτήσεων αρχίζει σε 7 ημέρες από την δημοσίευση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ της απόφασης του Δ.Σ. και αμέσως μετά την δημοσίευση της πρόσκλησης, δηλαδή στις 22 Ιουνίου 2021.

Η πρόσκληση παραμένει ανοικτή μέχρι της εξαντλήσεως της αρχικά διαθέσιμης χρηματοδότησης ποσού 1.000.000 ευρώ. Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνει ερωτήσεις για διευκρινίσεις μέσω e-mail στη διεύθυνση wrimazw@mou.gr.

Η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φορέα με αδυναμίες, ιδίως ΟΤΑ α' βαθμού να υποβάλει ένα μόνο αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια που αφορά στην ωρίμανση και υλοποίηση κρίσιμων έργων των κύριων ενδεικτικών κατηγοριών:

- Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων και βιοκλιματικών έργων

- Ανάπλαση χώρων και λοιπές περιβαλλοντικές δράσεις

- Ψηφιακές εφαρμογές

- Αποκατάσταση φυσικών καταστροφών

- Αστική αναζωογόνηση, βιώσιμη ανάπτυξη κ.α.

Οι φορείς (αδύναμοι δικαιούχοι, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού κ.λπ.) που περιλαμβάνονται στην παρέμβαση υποβάλλουν το αίτημα τους για μία μόνο ενέργεια από τις παραπάνω με απόφαση του συλλογικού τους οργάνου και κάνοντας χρήση των σχετικών υποδειγμάτων που θα βρουν στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΣΠΑ, του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων:

Αίτηση Υποβολής Χρηματοδότησης

Τεχνικό Δελτίο Πρότασης

Τα αιτήματα συνοδευόμενα από την απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (π.χ. Οικονομική Επιτροπή) και τεύχος τεχνικών δεδομένων/ προεκτίμησης αμοιβών, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση wrimazw@mou.gr και τηρείται σειρά προτεραιότητας με βάση τον αρ. πρωτ. στο κεντρικό πρωτόκολλο της ΜΟΔ.

Σημειώνεται ότι αιτήματα που δεν περιλαμβάνουν όλα τα ανωτέρω (αίτηση, πλήρως συμπληρωμένο ΤΔΠ, απόφαση συλλογικού οργάνου και τεύχος δεδομένων/προεκτίμησης αμοιβών) δεν πρωτοκολλούνται μέχρι την πλήρη συμπλήρωσή τους.

Η υποβολή αιτήσεων αρχίζει σε 7 ημέρες από την δημοσίευση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ της απόφασης του Δ.Σ. και αμέσως μετά την δημοσίευση της πρόσκλησης, δηλαδή στις 22 Ιουνίου 2021.

Η πρόσκληση παραμένει ανοικτή μέχρι της εξαντλήσεως της αρχικά διαθέσιμης χρηματοδότησης ποσού 1.000.000 ευρώ. Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνει ερωτήσεις για διευκρινίσεις μέσω e-mail στη διεύθυνση wrimazw@mou.gr.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία