ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδότηση 45% για επιχειρήσεις στην Κεντρική Μακεδονία

Το πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δίνει μία ανάσα σε επιχειρηματίες που αναζητούν κεφάλαια

 11/10/2018 08:30

Επιδότηση 45% για επιχειρήσεις στην Κεντρική Μακεδονία

Σοφία Χριστοφορίδου

Επιδότηση έως 45% θα έχουν μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, που πρόκειται να προκηρύξει η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι το τέλος του έτους. Μέσω του προγράμματος αναμένεται να υλοποιηθούν επενδύσεις άνω των 150 εκατομμυρίων ευρώ για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων ή τη δημιουργία νέων.

Το πρόγραμμα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δίνει μία ανάσα σε επιχειρηματίες που αναζητούν κεφάλαια, ειδικά στη Θεσσαλονίκη που μετρά τις πληγές της στα χρόνια της κρίσης, όπως φανερώνουν τα στοιχεία από τα δύο επιμελητήρια της Θεσσαλονίκης που έχουν ως μέλη μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «ΜτΚ», το πρόγραμμα θα προκηρυχθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018 και θα επιδοτεί μία ευρεία γκάμα δαπανών, από τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό μέχρι τις δράσεις προβολής και τις συμμετοχές σε κλαδικές εκθέσεις. Πρόκειται για τη δράση «Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου και παροχής υπηρεσιών», η οποία εντάσσεται στο περιφερειακό επιχειρησιακό σχέδιο της περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Τέτοιο πρόγραμμα για ολοκληρωμένες επενδύσεις και όχι για στοχευμένες δράσεις έχει να προκηρυχτεί από το 2013, οπότε και είχε προκηρυχτεί από το υπουργείο Οικονομίας. Στόχος είναι το πρόγραμμα να υλοποιηθεί με διαδικασίες fast track, ώστε εντός του 2019 να αρχίσει η υλοποίηση του προγράμματος, ει δυνατόν να γίνουν και οι πρώτες πληρωμές. Η «ΜτΚ» παρουσιάζει σήμερα τις βασικές παραμέτρους του προγράμματος, που πρόκειται να προκηρυχτεί τους επόμενους μήνες.

Πού θα επενδυθούν 150 εκατ. ευρώ

Η δημόσια δαπάνη της δράσης θα προέλθει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους, και εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 75 εκατομμύρια ευρώ. Με δεδομένο ότι η επιδότηση καλύπτει το 45% του συνολικού προϋπολογισμού των επενδυτικών σχεδίων και το υπόλοιπο θα καλυφθεί από ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων, υπολογίζεται ότι το συνολικό ποσό που θα επενδυθεί στην Κεντρική Μακεδονία θα ξεπεράσει τα 150 εκατ. ευρώ.

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων (υφιστάμενων ή υπό σύσταση) που δραστηριοποιούνται κατά προτεραιότητα στους ακόλουθους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας: Τουρισμός, αγροδιατροφικός τομέας, δομικά υλικά, ένδυση - κλωστοϋφαντουργία, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, τεχνολογίες ενέργειας, τεχνολογίες περιβάλλοντος / μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «ΜτΚ», ο μέγιστος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου θα κυμαίνεται στις 400.000 ευρώ για επιχειρήσεις τουρισμού και μεταποίησης, και στις 100.000 ευρώ για επιχειρήσεις υπηρεσιών και εμπορίου.

Οι φάκελοι και το σύνολο των αιτημάτων, ενστάσεων κτλ. θα υποβληθούν μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr/mis.

Τι επιδοτείται

01.  Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος: Με βάση τις πληροφορίες της «ΜτΚ», θα επιδοτηθούν δαπάνες για κάθε μορφής εργασίες και υλικά για κατασκευή, αναβάθμιση, διαμόρφωση κτιριακών υποδομών, για τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης ή τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και κάθε μορφής εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου της ενισχυόμενης επιχείρησης. Οι δαπάνες εργασιών πρέπει να γίνονται μετά την έκδοση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία αδειών δόμησης και να υπάρχει ιδιοκτησία ή παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι ετών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης, ενώ ειδικά για ανέγερση κτιρίου, το μισθωτήριο πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 έτη. Δεν είναι επιλέξιμες οι εργοδοτικές εισφορές για κατασκευαστικές εργασίες και οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη.

02.  Μηχανήματα και εξοπλισμός: Σύμφωνα με πληροφορίες της «ΜτΚ», επιλέξιμες θα είναι δαπάνες που αφορούν την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης. Ως τέτοια μπορούν να θεωρηθούν υπό προϋποθέσεις και οχήματα π.χ. ασθενοφόρα για ιδιωτικές κλινικές, αυτοκίνητα για μίσθωση/ rent a car, εξοπλισμός τουριστικών επιχειρήσεων (σκάφη θαλάσσης, canoe kayak, ιστιοσανίδα, εξοπλισμός αναρρίχησης, jet-ski, aqua scooter κ.ά.) αλλά και μηχανήματα έργου (π.χ. εκσκαφείς, κλαρκ κλπ.). Από το πρόγραμμα καλύπτονται και δαπάνες για εξοπλισμό πληροφορικής και τεχνολογιών επικοινωνίας, λογισμικό, εφαρμογές (και ως software as a Service, και cloud computing) εφόσον αυτά είναι απαραίτητα για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επίσης καλύπτονται δαπάνες που συνδέονται με την εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος, και την προστασία του περιβάλλοντος, στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Καλύπτεται επίσης η δαπάνη για μίσθωση εξοπλισμού με leasing, αλλά όχι οι δαπάνες συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης εξοπλισμού, που χρησιμοποιείται ήδη από την επιχείρηση.

03. Πιστοποίηση, τυποποίηση: Σύμφωνα με πληροφορίες της «ΜτΚ» χρηματοδοτούνται ενέργειες ή δαπάνες, οι οποίες σχετίζονται με πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ενδεικτικά σε αυτές τις δαπάνες θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται και ο σχεδιασμός ή επανασχεδιασμός ενός προϊόντος/υπηρεσίας, ή και της ετικέτας και της συσκευασίας, οι δοκιμές/επαληθεύσεις/πιστοποίηση προϊόντων και συσκευασίας προϊόντων ή και συστημάτων μιας εταιρείας από διαπιστευμένους φορείς (εσωτερικού ή εξωτερικού), οι δοκιμές και έλεγχοι υλικών από διαπιστευμένους φορείς, ο εξοπλισμός που προορίζεται για εργαστηριακές μετρήσεις, δοκιμές και αναλύσεις και αυτός που αφορά τον ποιοτικό έλεγχο, τη διασφάλιση ποιότητας ή τη διασφάλιση συμμόρφωσης με διάφορα πρότυπα. Αντιθέτως το κόστος για ανανέωση συστήματος πιστοποίησης δεν θα είναι επιλέξιμο.

04. Προβολή - συμμετοχή σε εκθέσεις: Επιλέξιμες, σύμφωνα με τις πληροφορίες της «ΜτΚ», είναι κάθε μορφής ενέργειες και δαπάνες που στοχεύουν στην προβολή της επιχείρησης και στην προώθηση της υπηρεσίας/του προϊόντος της. Η συμμετοχή σε εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό πρέπει να αφορά είτε την προώθηση υπαρχόντων υπηρεσιών/προϊόντων της επιχείρησης σε νέες αγορές, είτε την προώθηση νέων υπηρεσιών/προϊόντων σε δεδομένες για την επιχείρηση - εκθέτη αγορές. Επιλέξιμη θα θεωρείται η δημιουργία ιστοσελίδας, αντιθέτως δεν καλύπτονται οι δαπάνες για διαφημιστικές καταχωρήσεις στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τις εφημερίδες.

05. Δαπάνες για μηχανικό, φοροτεχνικό, δικηγόρο: Για τις περιπτώσεις ίδρυσης νέων επιχειρήσεων δύναται να καλυφθούν κάποιες δαπάνες εκκίνησης (π.χ. έξοδα κατάρτισης και δημοσίευσης του καταστατικού, αμοιβές νομικών υπηρεσιών και παροχής φοροτεχνικών συμβουλών, που πραγματοποιούνται μέχρι την έναρξη της εκμεταλλεύσεως). Επίσης μπορεί να καλυφθούν αμοιβές εκπόνησης τεχνικών μελετών μηχανικών (όπως π.χ. αρχιτεκτονική μελέτη, στατική μελέτη, μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, αμοιβές επιστασίας/επίβλεψης υπό την προϋπόθεση ότι κατά την υλοποίηση και μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης έχουν καταλήξει σε εφαρμογή).

06. Μεταφορικά μέσα: Η προμήθεια αυτοκινούμενων μεταφορικών μέσων μπορεί να καλυφθεί εφόσον δικαιολογείται από τη δραστηριότητα που ασκεί η επιχείρηση και αφορά νέα οχήματα, που είτε είναι επαγγελματικής χρήσης είτε χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά πελατών χωρίς κόμιστρο ή/και εξοπλισμού/υλικών. Υπό προϋποθέσεις μπορεί να καλύπτεται και η δαπάνη μίσθωσης με leasing. 07. Επενδυτικό σχέδιο: Το πρόγραμμα μπορεί δυνητικά να καλύπτει και τις δαπάνες παροχής υπηρεσιών σύνταξης, παρακολούθησης και διαχείρισης της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, εφόσον αφορούν το χρονικό διάστημα από την προκήρυξη της δράσης και μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης και το κόστος σύνταξης της αίτησης χρηματοδότησης δεν δύναται να υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ.

  H εικόνα της κρίσης σε αριθμούς

  13.262  επιχειρήσεις μέλη του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης από το 2010 μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2018. Το ίδιο διάστημα δημιουργήθηκαν μόλις 4.930 επιχειρήσεις, δηλαδή 8.332 βιοτεχνίας έλειψαν από την πόλη.

  35.881 μικρές επιχειρήσεις μέλη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης έβαλαν λουκέτο από τον Μάρτιο του 2010 έως τον Ιούλιο του 2018. Στη θέση τους δημιουργήθηκαν 27.659, αφήνοντας ένα «έλλειμμα» 8.222 επιχειρήσεων.

  9.042  επιχειρήσεις διαγράφηκαν από τα μητρώα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου από τον Ιανουάριο του 2010 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2018. Στην πλειοψηφία τους ήταν ατομικές (4.738) και ομόρρυθμες (1.909), ΕΠΕ (749) και ΑΕ (661). Στη θέση τους ιδρύθηκαν 8.266 επιχειρήσεις, δηλαδή 776 λιγότερες.

  Επιδότηση έως 45% θα έχουν μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, που πρόκειται να προκηρύξει η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι το τέλος του έτους. Μέσω του προγράμματος αναμένεται να υλοποιηθούν επενδύσεις άνω των 150 εκατομμυρίων ευρώ για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων ή τη δημιουργία νέων.

  Το πρόγραμμα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δίνει μία ανάσα σε επιχειρηματίες που αναζητούν κεφάλαια, ειδικά στη Θεσσαλονίκη που μετρά τις πληγές της στα χρόνια της κρίσης, όπως φανερώνουν τα στοιχεία από τα δύο επιμελητήρια της Θεσσαλονίκης που έχουν ως μέλη μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «ΜτΚ», το πρόγραμμα θα προκηρυχθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018 και θα επιδοτεί μία ευρεία γκάμα δαπανών, από τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό μέχρι τις δράσεις προβολής και τις συμμετοχές σε κλαδικές εκθέσεις. Πρόκειται για τη δράση «Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου και παροχής υπηρεσιών», η οποία εντάσσεται στο περιφερειακό επιχειρησιακό σχέδιο της περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Τέτοιο πρόγραμμα για ολοκληρωμένες επενδύσεις και όχι για στοχευμένες δράσεις έχει να προκηρυχτεί από το 2013, οπότε και είχε προκηρυχτεί από το υπουργείο Οικονομίας. Στόχος είναι το πρόγραμμα να υλοποιηθεί με διαδικασίες fast track, ώστε εντός του 2019 να αρχίσει η υλοποίηση του προγράμματος, ει δυνατόν να γίνουν και οι πρώτες πληρωμές. Η «ΜτΚ» παρουσιάζει σήμερα τις βασικές παραμέτρους του προγράμματος, που πρόκειται να προκηρυχτεί τους επόμενους μήνες.

  Πού θα επενδυθούν 150 εκατ. ευρώ

  Η δημόσια δαπάνη της δράσης θα προέλθει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους, και εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 75 εκατομμύρια ευρώ. Με δεδομένο ότι η επιδότηση καλύπτει το 45% του συνολικού προϋπολογισμού των επενδυτικών σχεδίων και το υπόλοιπο θα καλυφθεί από ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων, υπολογίζεται ότι το συνολικό ποσό που θα επενδυθεί στην Κεντρική Μακεδονία θα ξεπεράσει τα 150 εκατ. ευρώ.

  Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων (υφιστάμενων ή υπό σύσταση) που δραστηριοποιούνται κατά προτεραιότητα στους ακόλουθους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας: Τουρισμός, αγροδιατροφικός τομέας, δομικά υλικά, ένδυση - κλωστοϋφαντουργία, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, τεχνολογίες ενέργειας, τεχνολογίες περιβάλλοντος / μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «ΜτΚ», ο μέγιστος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου θα κυμαίνεται στις 400.000 ευρώ για επιχειρήσεις τουρισμού και μεταποίησης, και στις 100.000 ευρώ για επιχειρήσεις υπηρεσιών και εμπορίου.

  Οι φάκελοι και το σύνολο των αιτημάτων, ενστάσεων κτλ. θα υποβληθούν μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr/mis.

  Τι επιδοτείται

  01.  Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος: Με βάση τις πληροφορίες της «ΜτΚ», θα επιδοτηθούν δαπάνες για κάθε μορφής εργασίες και υλικά για κατασκευή, αναβάθμιση, διαμόρφωση κτιριακών υποδομών, για τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης ή τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και κάθε μορφής εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου της ενισχυόμενης επιχείρησης. Οι δαπάνες εργασιών πρέπει να γίνονται μετά την έκδοση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία αδειών δόμησης και να υπάρχει ιδιοκτησία ή παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι ετών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης, ενώ ειδικά για ανέγερση κτιρίου, το μισθωτήριο πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 έτη. Δεν είναι επιλέξιμες οι εργοδοτικές εισφορές για κατασκευαστικές εργασίες και οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη.

  02.  Μηχανήματα και εξοπλισμός: Σύμφωνα με πληροφορίες της «ΜτΚ», επιλέξιμες θα είναι δαπάνες που αφορούν την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης. Ως τέτοια μπορούν να θεωρηθούν υπό προϋποθέσεις και οχήματα π.χ. ασθενοφόρα για ιδιωτικές κλινικές, αυτοκίνητα για μίσθωση/ rent a car, εξοπλισμός τουριστικών επιχειρήσεων (σκάφη θαλάσσης, canoe kayak, ιστιοσανίδα, εξοπλισμός αναρρίχησης, jet-ski, aqua scooter κ.ά.) αλλά και μηχανήματα έργου (π.χ. εκσκαφείς, κλαρκ κλπ.). Από το πρόγραμμα καλύπτονται και δαπάνες για εξοπλισμό πληροφορικής και τεχνολογιών επικοινωνίας, λογισμικό, εφαρμογές (και ως software as a Service, και cloud computing) εφόσον αυτά είναι απαραίτητα για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επίσης καλύπτονται δαπάνες που συνδέονται με την εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος, και την προστασία του περιβάλλοντος, στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Καλύπτεται επίσης η δαπάνη για μίσθωση εξοπλισμού με leasing, αλλά όχι οι δαπάνες συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης εξοπλισμού, που χρησιμοποιείται ήδη από την επιχείρηση.

  03. Πιστοποίηση, τυποποίηση: Σύμφωνα με πληροφορίες της «ΜτΚ» χρηματοδοτούνται ενέργειες ή δαπάνες, οι οποίες σχετίζονται με πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ενδεικτικά σε αυτές τις δαπάνες θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται και ο σχεδιασμός ή επανασχεδιασμός ενός προϊόντος/υπηρεσίας, ή και της ετικέτας και της συσκευασίας, οι δοκιμές/επαληθεύσεις/πιστοποίηση προϊόντων και συσκευασίας προϊόντων ή και συστημάτων μιας εταιρείας από διαπιστευμένους φορείς (εσωτερικού ή εξωτερικού), οι δοκιμές και έλεγχοι υλικών από διαπιστευμένους φορείς, ο εξοπλισμός που προορίζεται για εργαστηριακές μετρήσεις, δοκιμές και αναλύσεις και αυτός που αφορά τον ποιοτικό έλεγχο, τη διασφάλιση ποιότητας ή τη διασφάλιση συμμόρφωσης με διάφορα πρότυπα. Αντιθέτως το κόστος για ανανέωση συστήματος πιστοποίησης δεν θα είναι επιλέξιμο.

  04. Προβολή - συμμετοχή σε εκθέσεις: Επιλέξιμες, σύμφωνα με τις πληροφορίες της «ΜτΚ», είναι κάθε μορφής ενέργειες και δαπάνες που στοχεύουν στην προβολή της επιχείρησης και στην προώθηση της υπηρεσίας/του προϊόντος της. Η συμμετοχή σε εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό πρέπει να αφορά είτε την προώθηση υπαρχόντων υπηρεσιών/προϊόντων της επιχείρησης σε νέες αγορές, είτε την προώθηση νέων υπηρεσιών/προϊόντων σε δεδομένες για την επιχείρηση - εκθέτη αγορές. Επιλέξιμη θα θεωρείται η δημιουργία ιστοσελίδας, αντιθέτως δεν καλύπτονται οι δαπάνες για διαφημιστικές καταχωρήσεις στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τις εφημερίδες.

  05. Δαπάνες για μηχανικό, φοροτεχνικό, δικηγόρο: Για τις περιπτώσεις ίδρυσης νέων επιχειρήσεων δύναται να καλυφθούν κάποιες δαπάνες εκκίνησης (π.χ. έξοδα κατάρτισης και δημοσίευσης του καταστατικού, αμοιβές νομικών υπηρεσιών και παροχής φοροτεχνικών συμβουλών, που πραγματοποιούνται μέχρι την έναρξη της εκμεταλλεύσεως). Επίσης μπορεί να καλυφθούν αμοιβές εκπόνησης τεχνικών μελετών μηχανικών (όπως π.χ. αρχιτεκτονική μελέτη, στατική μελέτη, μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, αμοιβές επιστασίας/επίβλεψης υπό την προϋπόθεση ότι κατά την υλοποίηση και μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης έχουν καταλήξει σε εφαρμογή).

  06. Μεταφορικά μέσα: Η προμήθεια αυτοκινούμενων μεταφορικών μέσων μπορεί να καλυφθεί εφόσον δικαιολογείται από τη δραστηριότητα που ασκεί η επιχείρηση και αφορά νέα οχήματα, που είτε είναι επαγγελματικής χρήσης είτε χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά πελατών χωρίς κόμιστρο ή/και εξοπλισμού/υλικών. Υπό προϋποθέσεις μπορεί να καλύπτεται και η δαπάνη μίσθωσης με leasing. 07. Επενδυτικό σχέδιο: Το πρόγραμμα μπορεί δυνητικά να καλύπτει και τις δαπάνες παροχής υπηρεσιών σύνταξης, παρακολούθησης και διαχείρισης της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, εφόσον αφορούν το χρονικό διάστημα από την προκήρυξη της δράσης και μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης και το κόστος σύνταξης της αίτησης χρηματοδότησης δεν δύναται να υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ.

   H εικόνα της κρίσης σε αριθμούς

   13.262  επιχειρήσεις μέλη του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης από το 2010 μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2018. Το ίδιο διάστημα δημιουργήθηκαν μόλις 4.930 επιχειρήσεις, δηλαδή 8.332 βιοτεχνίας έλειψαν από την πόλη.

   35.881 μικρές επιχειρήσεις μέλη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης έβαλαν λουκέτο από τον Μάρτιο του 2010 έως τον Ιούλιο του 2018. Στη θέση τους δημιουργήθηκαν 27.659, αφήνοντας ένα «έλλειμμα» 8.222 επιχειρήσεων.

   9.042  επιχειρήσεις διαγράφηκαν από τα μητρώα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου από τον Ιανουάριο του 2010 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2018. Στην πλειοψηφία τους ήταν ατομικές (4.738) και ομόρρυθμες (1.909), ΕΠΕ (749) και ΑΕ (661). Στη θέση τους ιδρύθηκαν 8.266 επιχειρήσεις, δηλαδή 776 λιγότερες.

   ΣΧΟΛΙΑ

   Επιλέξτε Κατηγορία