ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Αρδευτικά έργα στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς - Στα 4,3 εκ. ο προϋπολογισμός

Πως υποβάλλονται προσφορές και πότε θα γίνει η αποσφράγιση

 31/01/2023 15:28

Αρδευτικά έργα στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς - Στα 4,3 εκ. ο προϋπολογισμός

Στην προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής στο έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΡΜΑ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο προϋπολογισμός της ανέρχεται σε 4,3 εκατ. ευρώ, με το έργο να χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020" με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Συγκεκριμένα αφορά στην κατασκευή κλειστού υπό πίεση δικτύου, με σκοπό την αξιοποίηση και ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων της ευρύτερης περιοχής και την ανάπτυξη της γεωργίας.

Τα έργα του νέου αρδευτικού δικτύου του αγροκτήματος Γέρμα, το οποίο καλύπτει συνολική καλλιεργήσιμη έκταση 3.278 στρέμματα, περιλαμβάνουν:

- Τον κεντρικό αγωγό μεταφοράς του νερού από τη θέση του υφιστάμενου φρεατίου του αγωγού υδροληψίας του φράγματος στην προς άρδευση περιοχή

- Το δίκτυο διανομής με τις απαιτούμενες υδροληψίες και

- Μικρά τεχνικά και φρεάτια ελέγχου του δικτύου.

Όπως ανέφερε το ΥΠΑΑΤ σε ανακοίνωσή του οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 10/02/2023 και ώρα 14:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα γίνει στις 17/02/2023 και ώρα 13:00, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Στην προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής στο έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΡΜΑ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο προϋπολογισμός της ανέρχεται σε 4,3 εκατ. ευρώ, με το έργο να χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020" με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Συγκεκριμένα αφορά στην κατασκευή κλειστού υπό πίεση δικτύου, με σκοπό την αξιοποίηση και ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων της ευρύτερης περιοχής και την ανάπτυξη της γεωργίας.

Τα έργα του νέου αρδευτικού δικτύου του αγροκτήματος Γέρμα, το οποίο καλύπτει συνολική καλλιεργήσιμη έκταση 3.278 στρέμματα, περιλαμβάνουν:

- Τον κεντρικό αγωγό μεταφοράς του νερού από τη θέση του υφιστάμενου φρεατίου του αγωγού υδροληψίας του φράγματος στην προς άρδευση περιοχή

- Το δίκτυο διανομής με τις απαιτούμενες υδροληψίες και

- Μικρά τεχνικά και φρεάτια ελέγχου του δικτύου.

Όπως ανέφερε το ΥΠΑΑΤ σε ανακοίνωσή του οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 10/02/2023 και ώρα 14:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα γίνει στις 17/02/2023 και ώρα 13:00, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία