ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βήμα-βήμα ο αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου Θεσσαλονίκη - Σκόπια

Προχωράει στη Βόρεια Μακεδονία η υλοποίηση του πρότζεκτ - Στον αέρα ο διαγωνισμός για εταιρία επίβλεψης και διοικητικής υποστήριξης του έργου

 11/02/2023 15:35

Βήμα-βήμα ο αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου Θεσσαλονίκη - Σκόπια

Εύρης Τσουμής

Η αναθέτουσα κρατική αρχή της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας NOMAGAS JSC, η οποία δραστηριοποιείται στην υλοποίηση του διασυνδετήριου αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου εντός τη χώρας εξέδωσε δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ανοιχτό διαγωνισμό για την επίβλεψη υλοποίησης και επίβλεψη του πρότζεκτ, από το Νεγκότινο ως τους Ευζώνους, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Σύμφωνα με την προκήρυξη και την κείμενη νομοθεσία της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας οι υπηρεσίες αφορούν εξειδικευμένη μηχανική επίβλεψη όπως ορίζεται στους Όρους Σύμβασης Κατασκευής FIDIC για τις εργασίες αγωγού.

Μεταξύ των υποχρεώσεων του περιλαμβάνεται επίσης η εξέταση και επίβλεψη τεκμηρίωσης που σχετίζονται με τις συμβάσεις χρηματοδότησης και επιχορήγησης, η επιβεβαίωση της εκπλήρωσης των προϋποθέσεων, η εφαρμογή διασφαλίσεων, η κατάσταση διαβούλευσης και η παρακολούθηση παραπόνων, η παρακολούθηση των αποζημιώσεων και οποιαδήποτε άλλη απαίτηση. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε 39 μήνες και ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός σε 2.475.000 ευρώ.

Όσον αφορά στις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής αυτές είναι, όπως σημειώνεται:

i.Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του υποψηφίου πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 2.000.000,00 ευρώ, είτε πρόκειται για μεμονωμένη επιχείρηση είτε για κοινοπραξία. Η περίοδος αναφοράς που θα ληφθεί υπόψη είναι τα τρία τελευταία έτη (2019,2020,2021).

ii.Ο υποψήφιος οφείλει να πληροί τα ακόλουθα τεχνικά και επαγγελματικά κριτήρια:

-Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία και ικανότητα, να απασχολεί τουλάχιστον είκοσι (20) εργαζομένους ως μόνιμο προσωπικό, στους συναφείς τομείς της παρούσας σύμβασης.

-Περίοδος αναφοράς που θα ληφθεί υπόψη θα είναι τα τελευταία τρία έτη αμέσως πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

-Τεχνική ικανότητα: Παροχή τουλάχιστον μίας αντίστοιχης ανάληψης έργου κατά την τελευταία πενταετία. Παρόμοια ανάθεση σημαίνει παροχή υπηρεσιών επίβλεψης κατασκευής ή/και διαχείρισης έργων που σχετίζονται με υπηρεσίες, περιλαμβανομένων, υπηρεσιών για κατασκευή, αλλαγή ή συντήρηση αγωγών φυσικού αερίου ή αγωγών πετρελαίου, αξίας τουλάχιστον 10 εκ. ευρώ. Στην περίπτωση κοινοπραξίας, τουλάχιστον ένας εταίρος πρέπει να πληροί την εν λόγω απαίτηση.

-Προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας: 6 Μαρτίου τ.έ, 12:00 τοπική ώρα.

-Γλώσσα κατάθεσης προσφορών: Aγγλική.

Η αναθέτουσα κρατική αρχή της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας NOMAGAS JSC, η οποία δραστηριοποιείται στην υλοποίηση του διασυνδετήριου αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου εντός τη χώρας εξέδωσε δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ανοιχτό διαγωνισμό για την επίβλεψη υλοποίησης και επίβλεψη του πρότζεκτ, από το Νεγκότινο ως τους Ευζώνους, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Σύμφωνα με την προκήρυξη και την κείμενη νομοθεσία της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας οι υπηρεσίες αφορούν εξειδικευμένη μηχανική επίβλεψη όπως ορίζεται στους Όρους Σύμβασης Κατασκευής FIDIC για τις εργασίες αγωγού.

Μεταξύ των υποχρεώσεων του περιλαμβάνεται επίσης η εξέταση και επίβλεψη τεκμηρίωσης που σχετίζονται με τις συμβάσεις χρηματοδότησης και επιχορήγησης, η επιβεβαίωση της εκπλήρωσης των προϋποθέσεων, η εφαρμογή διασφαλίσεων, η κατάσταση διαβούλευσης και η παρακολούθηση παραπόνων, η παρακολούθηση των αποζημιώσεων και οποιαδήποτε άλλη απαίτηση. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε 39 μήνες και ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός σε 2.475.000 ευρώ.

Όσον αφορά στις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής αυτές είναι, όπως σημειώνεται:

i.Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του υποψηφίου πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 2.000.000,00 ευρώ, είτε πρόκειται για μεμονωμένη επιχείρηση είτε για κοινοπραξία. Η περίοδος αναφοράς που θα ληφθεί υπόψη είναι τα τρία τελευταία έτη (2019,2020,2021).

ii.Ο υποψήφιος οφείλει να πληροί τα ακόλουθα τεχνικά και επαγγελματικά κριτήρια:

-Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία και ικανότητα, να απασχολεί τουλάχιστον είκοσι (20) εργαζομένους ως μόνιμο προσωπικό, στους συναφείς τομείς της παρούσας σύμβασης.

-Περίοδος αναφοράς που θα ληφθεί υπόψη θα είναι τα τελευταία τρία έτη αμέσως πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

-Τεχνική ικανότητα: Παροχή τουλάχιστον μίας αντίστοιχης ανάληψης έργου κατά την τελευταία πενταετία. Παρόμοια ανάθεση σημαίνει παροχή υπηρεσιών επίβλεψης κατασκευής ή/και διαχείρισης έργων που σχετίζονται με υπηρεσίες, περιλαμβανομένων, υπηρεσιών για κατασκευή, αλλαγή ή συντήρηση αγωγών φυσικού αερίου ή αγωγών πετρελαίου, αξίας τουλάχιστον 10 εκ. ευρώ. Στην περίπτωση κοινοπραξίας, τουλάχιστον ένας εταίρος πρέπει να πληροί την εν λόγω απαίτηση.

-Προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας: 6 Μαρτίου τ.έ, 12:00 τοπική ώρα.

-Γλώσσα κατάθεσης προσφορών: Aγγλική.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία