ΑΠΟΨΕΙΣ

Το κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας

 01/09/2019 21:00

(Μέρος 1ο: ύψος, κάλυψη, καταβολή και πιστοποίηση)

Προοίμιο: «Θα ήθελα ο αγαπητός μου Καρλ να μπορούσε να ασχοληθεί λίγο και με την απόκτηση του κεφαλαίου, εκτός από τη συγγραφή του», φέρεται να έγραψε, ομολογουμένως με κάποιο παράπονο, η Johanna Bertha Julie Jenny von Westphalen.

Ο «αγαπητός της Καρλ» ήταν ο παιδικός της έρωτας και μετέπειτα σύζυγός της Karl Heinrich Marx, θεμελιωτής του κομμουνισμού και (φυσικά) εκ των μεγίστων εχθρών του κεφαλαίου.

Ο «αγαπητός Καρλ» λοιπόν φαίνεται πως συνάντησε πολύ νωρίς τον αντίλογο στις ιδέες του (σχετικά παράπονα και, πιθανότατα, τη γνωστή απευκταία γκρίνια), κατά κυριολεξία «μέσα στο σπίτι του». Γιατί, καλή μεν η θεωρία, ο παιδικός (και διά βίου) έρωτας με την Τζένη, πλην όμως η πολυμελής οικογένειά τους χρειαζόταν, μεταξύ άλλων, στέγη, τροφή, ένδυση.

Η ύπαρξη λοιπόν του «λαομίσητου» κεφαλαίου αποδείχθηκε αναγκαία αρχικά (19ος αιώνας) στο σπίτι του εκ των βασικών πολεμίων του και, στη συνέχεια (20ός αιώνας), σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στο κεφάλαιο (της), κατ’ ακολουθίαν, προσβλέπει και η ανώνυμη εταιρεία για την πραγμάτωση του εταιρικού της σκοπού.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας

Ως ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας προσδιορίζεται ήδη (εξαιρουμένων βεβαίως ειδικών περιπτώσεων) το ποσό των 25.000 ευρώ, το οποίο θα πρέπει να είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο. Στις περιπτώσεις όπου έχει προβλεφθεί μερική καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, το καταβεβλημένο τμήμα του δεν μπορεί, επίσης, να υπολείπεται των 25.000 ευρώ.

Η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου (αρχικού ή ύστερα από αύξηση) είναι δυνατό να γίνεται σε χρήμα, σε είδος ή, υπό προϋποθέσεις, με συμψηφισμό απαιτήσεων.

Η μη καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου δεν επηρεάζει πλέον το κύρος της εταιρείας, δικαιολογεί όμως την υποβολή αίτησης για τη λύση της στο αρμόδιο δικαστήριο. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, το όργανό της που λαμβάνει τη σχετική απόφαση (:γ.σ. ή δ.σ.) αποφασίζει την προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης (μεταξύ 14 ημερών και τεσσάρων μηνών).

Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου, των τυχόν αυξήσεών του, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, θα πρέπει να διενεργούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας.

Η εμπρόθεσμη (ή μη) καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου (αρχικού ή ύστερα από αύξηση) πρέπει να πιστοποιείται. Η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας ή το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου που διενεργούν την πιστοποίηση πρέπει να συνοδεύονται από απόσπασμα κίνησης του σχετικού τραπεζικού λογαριασμού. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου (αρχικού ή από αύξηση) επιφέρει σημαντικές κυρώσεις σε βάρος εκείνου που δεν εκπληρώνει τη σχετική υποχρέωσή του.

Εν κατακλείδι

Η κεφαλαιακή επάρκεια ήταν διαχρονικά αναγκαία. Μεταξύ άλλων για το νοικοκυριό της Jenny Marx αλλά και για τις επιχειρήσεις της εποχής της και του σήμερα.

Η ύπαρξη του αναγκαίου μετοχικού κεφαλαίου στις ανώνυμες εταιρείες καθίσταται αναγκαία για την επίτευξη του εταιρικού τους σκοπού. Μεθοδεύσεις του παρελθόντος, που σκοπό είχαν την εικονική καταβολή του, δεν έχουν θέση ούτε στον πρόσφατο νόμο ούτε και στη σύγχρονη πραγματικότητα.

Το σημαντικότερο: Η κεφαλαιακή επάρκεια των επιχειρήσεων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την (πολυπόθητη) ανάπτυξη εκείνων και της χώρας.

*Δημοσιεύθηκε στη "ΜτΚ" την 1η Σεπτεμβρίου 2019


Δημοφιλείς Απόψεις