ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Τι αναφέρει το άρθρο του νόμου που επικαλείται η ΕΕΑ για ΠΑΟΚ και Ξάνθη

Στις παραγράφους 9 και 12 ορίζεται ως προβλεπόμενη ποινή η αποβολή από το πρωτάθλημα

 27/01/2020 19:00

Τι αναφέρει το άρθρο του νόμου που επικαλείται η ΕΕΑ για ΠΑΟΚ και Ξάνθη

Νίκος Παππάς

Στο πόρισμα της ΕΕΑ για την υπόθεση ΠΑΟΚ και Ξάνθης γίνεται λόγος για τις παραγράφους 9 και 12 του άρθρου 69 του ν.2725/1999, όπου καθορίζονται οι προβλεπόμενες ποινές σε περιπτώσεις που αφορούν και τις δύο ΠΑΕ.

Στην παράγραφο 9 αναφέρονται τα εξής: «Ως απαγορευμένη έμμεση απόκτηση, κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, θεωρείται και αυτή που επιτυγχάνεται μέσω άλλου νομικού προσώπου ή εταιρείας, εφόσον πρόκειται για συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920 ή στην οποία το υποκείμενο στους ως άνω περιορισμούς πρόσωπο είτε κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου είτε συμμετέχει στο όργανο διοίκησής της ή καθ` οιονδήποτε τρόπο στην διαχείρισή της είτε ασκεί κυριαρχική επιρροή στη διοίκηση ή την λειτουργία της, ανεξάρτητα από το ποσοστό κεφαλαίου που διαθέτει σε αυτήν».

Η παράγραφος 12 αναφέρει: «Σε περίπτωση κατά την οποία παραβιασθεί κάποια από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού με υπαιτιότητα οργάνων της Α.Α.Ε., η ομάδα της αποβάλλεται από το πρωτάθλημα, με απόφαση του οικείου δικαιοδοτικού οργάνου, το οποίο επιλαμβάνεται ύστερα από έκθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού ή μετά από προσφυγή όποιου έχει έννομο συμφέρον».

Τι μέλλει γενέσθαι

Το πόρισμα της ΕΕΑ είναι μεν δεσμευτικό από την άποψη της διαπίστωσης παραβάσεων από τις δύο ΠΑΕ, αλλά το ύψος των ποινών που θα επιβληθούν, αποφασίζεται από το αρμόδιο όργανο της Σούπερ Λίγκας και εν συνεχεία από τη δευτεροβάθμια επιτροπή εφέσεων της ΕΠΟ, όπου θεωρείται βέβαιο ότι θα καταλήξει η υπόθεση. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, όμως, υπάρχει η δέσμευση από όσα προβλέπει ο νόμος.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι τα πειθαρχικά όργανα της Σούπερ Λίγκας και της ΕΠΟ δεν μπορούν να επιστρέψουν το πόρισμα ατην ΕΕΑ, όπως συνέβη στο παρελθόν με δικές τους αποφάσεις. Επίσης, τα αρμόδια όργανα δεν μπορούν να μπουν στην ουσία της υπόθεσης, δηλαδή να εξετάσουν εκ νέου αν υπάρχει ζήτημα πολυϊδιοκτησίας και ειδικά για την Ξάνθη, αν ενημερώθηκε η ΕΕΑ για την αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης της ΠΑΕ. Μπορούν, όμως, να εξετάσουν αν υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση, ώστε να επιβληθούν οι βαριές ποινές και αυτό είναι το κλειδί της υπόθεσης.

Σχετικά Άρθρα

Στο πόρισμα της ΕΕΑ για την υπόθεση ΠΑΟΚ και Ξάνθης γίνεται λόγος για τις παραγράφους 9 και 12 του άρθρου 69 του ν.2725/1999, όπου καθορίζονται οι προβλεπόμενες ποινές σε περιπτώσεις που αφορούν και τις δύο ΠΑΕ.

Στην παράγραφο 9 αναφέρονται τα εξής: «Ως απαγορευμένη έμμεση απόκτηση, κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, θεωρείται και αυτή που επιτυγχάνεται μέσω άλλου νομικού προσώπου ή εταιρείας, εφόσον πρόκειται για συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920 ή στην οποία το υποκείμενο στους ως άνω περιορισμούς πρόσωπο είτε κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου είτε συμμετέχει στο όργανο διοίκησής της ή καθ` οιονδήποτε τρόπο στην διαχείρισή της είτε ασκεί κυριαρχική επιρροή στη διοίκηση ή την λειτουργία της, ανεξάρτητα από το ποσοστό κεφαλαίου που διαθέτει σε αυτήν».

Η παράγραφος 12 αναφέρει: «Σε περίπτωση κατά την οποία παραβιασθεί κάποια από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού με υπαιτιότητα οργάνων της Α.Α.Ε., η ομάδα της αποβάλλεται από το πρωτάθλημα, με απόφαση του οικείου δικαιοδοτικού οργάνου, το οποίο επιλαμβάνεται ύστερα από έκθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού ή μετά από προσφυγή όποιου έχει έννομο συμφέρον».

Τι μέλλει γενέσθαι

Το πόρισμα της ΕΕΑ είναι μεν δεσμευτικό από την άποψη της διαπίστωσης παραβάσεων από τις δύο ΠΑΕ, αλλά το ύψος των ποινών που θα επιβληθούν, αποφασίζεται από το αρμόδιο όργανο της Σούπερ Λίγκας και εν συνεχεία από τη δευτεροβάθμια επιτροπή εφέσεων της ΕΠΟ, όπου θεωρείται βέβαιο ότι θα καταλήξει η υπόθεση. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, όμως, υπάρχει η δέσμευση από όσα προβλέπει ο νόμος.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι τα πειθαρχικά όργανα της Σούπερ Λίγκας και της ΕΠΟ δεν μπορούν να επιστρέψουν το πόρισμα ατην ΕΕΑ, όπως συνέβη στο παρελθόν με δικές τους αποφάσεις. Επίσης, τα αρμόδια όργανα δεν μπορούν να μπουν στην ουσία της υπόθεσης, δηλαδή να εξετάσουν εκ νέου αν υπάρχει ζήτημα πολυϊδιοκτησίας και ειδικά για την Ξάνθη, αν ενημερώθηκε η ΕΕΑ για την αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης της ΠΑΕ. Μπορούν, όμως, να εξετάσουν αν υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση, ώστε να επιβληθούν οι βαριές ποινές και αυτό είναι το κλειδί της υπόθεσης.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία