ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Στο περιβαλλοντικό "μικροσκόπιο" ο υγρότοπος και η θαλάσσια περιοχή Επανομής και Αγγελοχωρίου

Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα υλοποιήσει πρόγραμμα παρακολούθησης με στόχο την προστασία των περιοχών και εφόσον χρειαστεί θα προχωρήσει σε παρεμβάσεις

 07/07/2020 14:23

Στο περιβαλλοντικό "μικροσκόπιο" ο υγρότοπος και η θαλάσσια περιοχή Επανομής και Αγγελοχωρίου
INTIME NEWS

Φανή Σοβιτσλή

Στην “μικροσκόπιο” της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μπαίνουν ο υγρότοπος και η θαλάσσια περιοχή της Επανομής και του Αγγελοχωρίου, μέσω προγράμματος που θα παρακολουθεί τις περιβαλλοντικές παραμέτρους.

Εξάλλου, πρόκειται για δυο περιοχές που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura και που με το εργαλείο που θα εγκαταστήσει η ΠΚΜ, θα βοηθήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες να τις προστατεύσουν και να προχωρήσουν στις απαιτούμενες παρεμβάσεις.

Το πρόγραμμα παρακολούθησης στους υγροτόπους και τη θαλάσσια περιοχή της Επανομής και του Αγγελοχωρίου, είναι διάρκειας 38 μηνών, ενώ για την υλοποίησή του έδωσε το "πράσινο φως" η Οικονομική Επιτροπή της ΠΚΜ, στη διάρκεια της σημερινής της συνεδρίασης, εγκρίνοντάς τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, προϋπολογισμού 240.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, προβλέπεται η παρακολούθηση βιοτικών και αβιοτικών περιβαλλοντικών παραμέτρων, που θα βοηθήσουν τους αρμόδιους να προστατεύσουν τις συγκεκριμένες περιοχές και να κάνουν τις απαιτούμενες παρεμβάσεις βελτίωσης της κατάστασης που επικρατεί.

Η λιμνοθάλασσα της Επανομής, η θαλάσσια και παράκτια ζώνη της είναι ενταγμένη στο δίκτυο Natura και περιλαμβάνει Ειδική Ζώνη Διατήρησης και Ζώνη Ειδικής Προστασίας, στη λιμνοθάλασσα. Αντίστοιχης περιβαλλοντικής αξίας είναι και η λιμνοθάλασσα του Αγγελοχωρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εισήγησης, οι δύο περιοχές χαρακτηρίζονται από υψηλή οικολογική και κοινωνικοοικονομική αξία, ενώ όσον αφορά στην υφιστάμενη διαχείριση αυτών, δεν έχει καθορισθεί ειδικό διαχειριστικό σχήμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Πόλος έλξης επισκεπτών

Υπηρεσιακοί παράγοντες της ΠΚΜ επισημαίνουν ότι σήμερα, οι θαλάσσιες περιοχές σε Επανομή και Αγγελοχώρι, πέραν της περιβαλλοντικής τους αξίας, δέχονται την επίδραση διαφόρων δραστηριοτήτων, κυρίως τουριστικών, ενώ καταγράφουν και μεγάλη επισκεψιμότητα για λόγους αναψυχής το καλοκαίρι.

Οι ίδιοι τονίζουν μάλιστα ότι επηρεάζονται από δραστηριότητες που ασκούνται στον άμεσο και στον ευρύτερο θαλάσσιο χώρο, αλλά και στον χερσαίο παράκτιο χώρο και την ενδοχώρα (δραστηριότητες που καταλήγουν στη θάλασσα μέσω απορροών και τεχνικών έργων).

Οι δραστηριότητες που ασκούνται στον θαλάσσιο χώρο των περιοχών είναι η αλιεία και οι υδατοκαλλιέργειες (οστρακοκαλλιέργεια) καθώς και ο θαλάσσιος τουρισμός.

Επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον υπάρχουν από υφιστάμενες υποδομές (π.χ. κατάληξη στη θάλασσα των επεξεργασμένων λυμάτων από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων - Bοθρολυμάτων «Αίνεια» στο Αγγελοχώρι) και τεχνικά έργα (λιμενικά έργα, αλιευτικά καταφύγια κτλ.).

Επίσης, πλήθος ανθρωπογενών δραστηριοτήτων όπως η διάνοιξη καναλιών και λιμενικών ζωνών έχουν προκαλέσει αλλαγές των υδρολογικών χαρακτηριστικών.

«Ειδικότερα στις περιοχές των λιμνοθαλασσών Επανομής και Αγγελοχωρίου, τα περισσότερα προβλήματα προκύπτουν από τις καλλιέργειες, τη χρήση λιπασμάτων, τη βοσκή, το κυνήγι, αστικές υποδομές, την έκθεση απορριμμάτων και λυμάτων, το δίκτυο συγκοινωνίας, τις αναψυχικές και τουριστικές υποδομές - δραστηριότητες, τις αποστραγγίσεις κ.ά.», αναφέρει η εισήγηση.

Τι θα αφορά το νέο έργο

Η παρακολούθηση, που θα γίνει στο πλαίσιο του νέου προγράμματος, θα περιλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων παρατήρησης γης μέσω επισκοπικών, τηλεμετρικών και τηλεπισκοπικών δεδομένων και τη μετέπειτα αξιολόγησή τους για την αντιμετώπιση προβλημάτων και την πρόταση διαχειριστικών μέτρων διαφύλαξης των περιοχών και την εφαρμογή ορθολογικής διαχείρισης, και ειδικότερα θα αφορά στην:

-Παρακολούθηση της υγροτοπικής έκτασης.

-Παρακολούθηση βιοτικών παραμέτρων (μακροφυτικής υδατικής βλάστησης και φυτοπλαγκτού).

-Παρακολούθηση αβιοτικών παραμέτρων.

Τα συλλεχθέντα δεδομένα θα αξιολογούνται από την επιστημονική ομάδα του αναδόχου και θα ακολουθήσουν προτάσεις για τη σχεδίαση και εφαρμογή της κατάλληλης διαχείρισης.

Το πρόγραμμα παρακολούθησης θα αφορά στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

1.Υγροτοπικό σύστημα λιμνοθάλασσας Επανομής: εκτίμηση της κατάστασης του υγροτοπικού συστήματος, παρακολούθηση ποιοτικών και ποσοτικών βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων των υδάτων:

-Έκταση υγροτόπου (σε ετήσια βάση).

-Στάθμη υδάτων (σε μηνιαία βάση).

-Παρακολούθηση βιοτικών παραμέτρων (καταγραφή της βενθικής μακροφυτικής βλάστησης, σε εξαμηνιαία βάση).

-Παρακολούθηση βιοτικών παραμέτρων (σύνθεση και αφθονία φυτοπλαγκτού, chl-a, σε μηνιαία βάση).

-Παρακολούθηση αβιοτικών παραμέτρων (παρακολούθηση των θερμικών συνθηκών, των συνθηκών οξυγόνωσης, της κατάστασης οξίνισης, της αλατότητας, των θρεπτικών ουσιών, της διαφάνειας, των αιωρούμενων στερεών σωματιδίων, του ολικού οργανικού άνθρακα (ΤΟC), σε μηνιαία βάση).

2.Υγροτοπικό σύστημα λιμνοθάλασσας Αγγελοχωρίου: εκτίμηση της κατάστασης του υγροτοπικού συστήματος, παρακολούθηση ποιοτικών και ποσοτικών βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων των υδάτων:

-Έκταση υγροτόπου (σε ετήσια βάση).

-Στάθμη υδάτων (σε μηνιαία βάση).

-Παρακολούθηση βιοτικών παραμέτρων (καταγραφή της βενθικής μακροφυτικής βλάστησης, σε εξαμηνιαία βάση).

-Παρακολούθηση βιοτικών παραμέτρων (σύνθεση και αφθονία φυτοπλαγκτού, chl-a, σε μηνιαία βάση).

-Παρακολούθηση αβιοτικών παραμέτρων (παρακολούθηση των θερμικών συνθηκών, των συνθηκών οξυγόνωσης, της κατάστασης οξίνισης, της αλατότητας, των θρεπτικών ουσιών, της διαφάνειας, των αιωρούμενων στερεών σωματιδίων, του ολικού οργανικού άνθρακα (ΤΟC), σε μηνιαία βάση).

3.Θαλάσσιο περιβάλλον Επανομής και Αγγελοχωρίου: ποιοτικές και ποσοτικές βιοτικές και αβιοτικές παράμετροι των υδάτων:

-Παρακολούθηση βιοτικών παραμέτρων (καταγραφή της βενθικής μακροφυτικής βλάστησης, σε εξαμηνιαία βάση).

-Παρακολούθηση βιοτικών παραμέτρων (σύνθεση και αφθονία φυτοπλαγκτού, chl-a, σε μηνιαία βάση).

-Παρακολούθηση αβιοτικών παραμέτρων (παρακολούθηση των θερμικών συνθηκών, των συνθηκών οξυγόνωσης, της κατάστασης οξίνισης, της αλατότητας, των θρεπτικών ουσιών, της διαφάνειας, των αιωρούμενων στερεών σωματιδίων, του ολικού οργανικού άνθρακα (ΤΟC), σε μηνιαία βάση.

Στην “μικροσκόπιο” της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μπαίνουν ο υγρότοπος και η θαλάσσια περιοχή της Επανομής και του Αγγελοχωρίου, μέσω προγράμματος που θα παρακολουθεί τις περιβαλλοντικές παραμέτρους.

Εξάλλου, πρόκειται για δυο περιοχές που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura και που με το εργαλείο που θα εγκαταστήσει η ΠΚΜ, θα βοηθήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες να τις προστατεύσουν και να προχωρήσουν στις απαιτούμενες παρεμβάσεις.

Το πρόγραμμα παρακολούθησης στους υγροτόπους και τη θαλάσσια περιοχή της Επανομής και του Αγγελοχωρίου, είναι διάρκειας 38 μηνών, ενώ για την υλοποίησή του έδωσε το "πράσινο φως" η Οικονομική Επιτροπή της ΠΚΜ, στη διάρκεια της σημερινής της συνεδρίασης, εγκρίνοντάς τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, προϋπολογισμού 240.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, προβλέπεται η παρακολούθηση βιοτικών και αβιοτικών περιβαλλοντικών παραμέτρων, που θα βοηθήσουν τους αρμόδιους να προστατεύσουν τις συγκεκριμένες περιοχές και να κάνουν τις απαιτούμενες παρεμβάσεις βελτίωσης της κατάστασης που επικρατεί.

Η λιμνοθάλασσα της Επανομής, η θαλάσσια και παράκτια ζώνη της είναι ενταγμένη στο δίκτυο Natura και περιλαμβάνει Ειδική Ζώνη Διατήρησης και Ζώνη Ειδικής Προστασίας, στη λιμνοθάλασσα. Αντίστοιχης περιβαλλοντικής αξίας είναι και η λιμνοθάλασσα του Αγγελοχωρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εισήγησης, οι δύο περιοχές χαρακτηρίζονται από υψηλή οικολογική και κοινωνικοοικονομική αξία, ενώ όσον αφορά στην υφιστάμενη διαχείριση αυτών, δεν έχει καθορισθεί ειδικό διαχειριστικό σχήμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Πόλος έλξης επισκεπτών

Υπηρεσιακοί παράγοντες της ΠΚΜ επισημαίνουν ότι σήμερα, οι θαλάσσιες περιοχές σε Επανομή και Αγγελοχώρι, πέραν της περιβαλλοντικής τους αξίας, δέχονται την επίδραση διαφόρων δραστηριοτήτων, κυρίως τουριστικών, ενώ καταγράφουν και μεγάλη επισκεψιμότητα για λόγους αναψυχής το καλοκαίρι.

Οι ίδιοι τονίζουν μάλιστα ότι επηρεάζονται από δραστηριότητες που ασκούνται στον άμεσο και στον ευρύτερο θαλάσσιο χώρο, αλλά και στον χερσαίο παράκτιο χώρο και την ενδοχώρα (δραστηριότητες που καταλήγουν στη θάλασσα μέσω απορροών και τεχνικών έργων).

Οι δραστηριότητες που ασκούνται στον θαλάσσιο χώρο των περιοχών είναι η αλιεία και οι υδατοκαλλιέργειες (οστρακοκαλλιέργεια) καθώς και ο θαλάσσιος τουρισμός.

Επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον υπάρχουν από υφιστάμενες υποδομές (π.χ. κατάληξη στη θάλασσα των επεξεργασμένων λυμάτων από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων - Bοθρολυμάτων «Αίνεια» στο Αγγελοχώρι) και τεχνικά έργα (λιμενικά έργα, αλιευτικά καταφύγια κτλ.).

Επίσης, πλήθος ανθρωπογενών δραστηριοτήτων όπως η διάνοιξη καναλιών και λιμενικών ζωνών έχουν προκαλέσει αλλαγές των υδρολογικών χαρακτηριστικών.

«Ειδικότερα στις περιοχές των λιμνοθαλασσών Επανομής και Αγγελοχωρίου, τα περισσότερα προβλήματα προκύπτουν από τις καλλιέργειες, τη χρήση λιπασμάτων, τη βοσκή, το κυνήγι, αστικές υποδομές, την έκθεση απορριμμάτων και λυμάτων, το δίκτυο συγκοινωνίας, τις αναψυχικές και τουριστικές υποδομές - δραστηριότητες, τις αποστραγγίσεις κ.ά.», αναφέρει η εισήγηση.

Τι θα αφορά το νέο έργο

Η παρακολούθηση, που θα γίνει στο πλαίσιο του νέου προγράμματος, θα περιλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων παρατήρησης γης μέσω επισκοπικών, τηλεμετρικών και τηλεπισκοπικών δεδομένων και τη μετέπειτα αξιολόγησή τους για την αντιμετώπιση προβλημάτων και την πρόταση διαχειριστικών μέτρων διαφύλαξης των περιοχών και την εφαρμογή ορθολογικής διαχείρισης, και ειδικότερα θα αφορά στην:

-Παρακολούθηση της υγροτοπικής έκτασης.

-Παρακολούθηση βιοτικών παραμέτρων (μακροφυτικής υδατικής βλάστησης και φυτοπλαγκτού).

-Παρακολούθηση αβιοτικών παραμέτρων.

Τα συλλεχθέντα δεδομένα θα αξιολογούνται από την επιστημονική ομάδα του αναδόχου και θα ακολουθήσουν προτάσεις για τη σχεδίαση και εφαρμογή της κατάλληλης διαχείρισης.

Το πρόγραμμα παρακολούθησης θα αφορά στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

1.Υγροτοπικό σύστημα λιμνοθάλασσας Επανομής: εκτίμηση της κατάστασης του υγροτοπικού συστήματος, παρακολούθηση ποιοτικών και ποσοτικών βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων των υδάτων:

-Έκταση υγροτόπου (σε ετήσια βάση).

-Στάθμη υδάτων (σε μηνιαία βάση).

-Παρακολούθηση βιοτικών παραμέτρων (καταγραφή της βενθικής μακροφυτικής βλάστησης, σε εξαμηνιαία βάση).

-Παρακολούθηση βιοτικών παραμέτρων (σύνθεση και αφθονία φυτοπλαγκτού, chl-a, σε μηνιαία βάση).

-Παρακολούθηση αβιοτικών παραμέτρων (παρακολούθηση των θερμικών συνθηκών, των συνθηκών οξυγόνωσης, της κατάστασης οξίνισης, της αλατότητας, των θρεπτικών ουσιών, της διαφάνειας, των αιωρούμενων στερεών σωματιδίων, του ολικού οργανικού άνθρακα (ΤΟC), σε μηνιαία βάση).

2.Υγροτοπικό σύστημα λιμνοθάλασσας Αγγελοχωρίου: εκτίμηση της κατάστασης του υγροτοπικού συστήματος, παρακολούθηση ποιοτικών και ποσοτικών βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων των υδάτων:

-Έκταση υγροτόπου (σε ετήσια βάση).

-Στάθμη υδάτων (σε μηνιαία βάση).

-Παρακολούθηση βιοτικών παραμέτρων (καταγραφή της βενθικής μακροφυτικής βλάστησης, σε εξαμηνιαία βάση).

-Παρακολούθηση βιοτικών παραμέτρων (σύνθεση και αφθονία φυτοπλαγκτού, chl-a, σε μηνιαία βάση).

-Παρακολούθηση αβιοτικών παραμέτρων (παρακολούθηση των θερμικών συνθηκών, των συνθηκών οξυγόνωσης, της κατάστασης οξίνισης, της αλατότητας, των θρεπτικών ουσιών, της διαφάνειας, των αιωρούμενων στερεών σωματιδίων, του ολικού οργανικού άνθρακα (ΤΟC), σε μηνιαία βάση).

3.Θαλάσσιο περιβάλλον Επανομής και Αγγελοχωρίου: ποιοτικές και ποσοτικές βιοτικές και αβιοτικές παράμετροι των υδάτων:

-Παρακολούθηση βιοτικών παραμέτρων (καταγραφή της βενθικής μακροφυτικής βλάστησης, σε εξαμηνιαία βάση).

-Παρακολούθηση βιοτικών παραμέτρων (σύνθεση και αφθονία φυτοπλαγκτού, chl-a, σε μηνιαία βάση).

-Παρακολούθηση αβιοτικών παραμέτρων (παρακολούθηση των θερμικών συνθηκών, των συνθηκών οξυγόνωσης, της κατάστασης οξίνισης, της αλατότητας, των θρεπτικών ουσιών, της διαφάνειας, των αιωρούμενων στερεών σωματιδίων, του ολικού οργανικού άνθρακα (ΤΟC), σε μηνιαία βάση.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία