ΑΠΟΨΕΙΣ

Η υποχρέωση προστασίας της ζωής και της υγείας του εργαζομένου (:ο Τεχνικός Ασφαλείας)

 13/11/2020 09:00

Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας (Φ:01/11/2020) αναφερθήκαμε στις παρεπόμενες υποχρεώσεις του εργοδότη από τη σχέση εργασίας που αναπτύσσεται με τους εργαζομένους του. Υποχρεώσεις που χαρακτηρίζονται μεν «παρεπόμενες» δεν είναι όμως, καθόλου, ήσσονος σημασίας και αξίας. Πώς άλλωστε θα χαρακτήριζε κάποιος ως ήσσονος σημασίας υποχρεώσεις που συνδέονται με την προστασία της ζωής και υγείας του εργαζομένου; Η εκπλήρωσή τους επιβάλλεται (και ορθά) από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. Ο Τεχνικός Ασφαλείας (οφείλει να) λειτουργεί προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αντίστοιχα και ο Ιατρός Εργασίας που, επίσης, μας απασχόλησε στην προαναφερθείσα αρθρογραφία μας.

Ας επιχειρήσουμε στο παρόν την προσέγγιση του θεσμού του Τεχνικού Ασφαλείας.

Καθήκοντα και αρμοδιότητες

Είδαμε ήδη σε προηγούμενη αρθρογραφία μας (Φ:05.01.2020) πως κύρια υποχρέωση του εργοδότη συνιστά η καταβολή του νόμιμου ή, κατά περίπτωση, συμφωνημένου μισθού. Τον εργοδότη όμως βαρύνει και μία σειρά παρεπόμενων υποχρεώσεων. Μεταξύ αυτών και η προστασία της ζωής, της υγείας, της προσωπικότητας και της περιουσίας των εργαζομένων του.

Στο πλαίσιο αυτό και η υποχρέωση του συνόλου, ανεξαιρέτως, των επιχειρήσεων για απασχόληση Τεχνικού Ασφαλείας. Ο ρόλος του είναι προληπτικός και συμβουλευτικός. Αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος εργασίας με απώτερο σκοπό την αποτροπή εργατικών ατυχημάτων (ιδ. και παλαιότερη αρθρογραφία μας-Φ:28/12/2019). Μεταξύ των λοιπών αρμοδιοτήτων του: «παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων...».

Επιπλέον: «ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης».

Ταυτόχρονα, ο Τεχνικός Ασφαλείας είναι επιφορτισμένος και με αρμοδιότητες επίβλεψης. Μεταξύ άλλων: των θέσεων εργασίας, των παραλείψεων στην τήρηση μέτρων ασφαλείας, της ορθής χρήσης των ατομικών μέσων προστασίας, της διερεύνησης των αιτίων των εργατικών ατυχημάτων κ.λπ.

Τα αρμόδια πρόσωπα

Ο εργοδότης έχει διάφορες εναλλακτικές επιλογές (ή συνδυασμό τους) ως προς τον καθορισμό του Τεχνικού Ασφαλείας. Μπορεί να επιλέξει ως Τεχνικό Ασφαλείας ήδη εργαζόμενο της επιχείρησής του ή τρίτο πρόσωπο, ΕΞ.Υ.Π.Π. ή να ασκεί ο ίδιος ο καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας. Οι εν λόγω επιλογές όμως (όπως και ο χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφαλείας) συναρτώνται με την κατηγορία στην οποία ανήκει η εκάστοτε επιχείρηση και τον αριθμό των απασχολούμενων εργαζομένων.

Σε κάθε περίπτωση: Η επιλογή και αξιοποίηση των υπηρεσιών του κατάλληλου Τεχνικού Ασφαλείας διασφαλίζει τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων της επιχείρησης. Αποτελεί σταθεροποιητικό παράγοντα στις σχέσεις επιχείρησης-εργαζομένων. Αυξάνει τον βαθμό ικανοποίησης των τελευταίων. Μειώνει τις δυνητικές εμπλοκές (αστικές, ποινικές, διοικητικές-και όχι μόνον) της επιχείρησης. Αυξάνει το κύρος της. Μειώνει τα κόστη της. Βοηθά τον επιχειρηματία και το ανώτερο management να εστιάσουν στην ανάπτυξη της επιχείρησης και, εν τέλει, στην ευημερία.

Ας υποστηρίξουμε, λοιπόν, και περαιτέρω ενισχύσουμε τον θεσμό και το έργο του Τεχνικού Ασφαλείας. Μόνον οφέλη για τους εργαζόμενους και, αυτονοήτως, για την επιχείρηση είναι δυνατό να αποκομίσουμε!

*Δημοσιεύθηκε στη "ΜτΚ" στις 8 Νοεμβρίου 2020