ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναστέλλεται η πρόσβαση στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Μετά την απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας

 30/11/2022 18:56

Αναστέλλεται η πρόσβαση στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Αναστέλλεται η δυνατότητα πρόσβασης του κοινού στο πληροφοριακό σύστημα Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (Μητρώο), μετά τη δημοσίευση σε ΦΕΚ(ΦΕΚ 6092/Β/29.11.2022) της κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας, και κατόπιν σχετικού αιτήματος που υπέβαλε το υπουργείο Οικονομικών. Η αναστολή γίνεται από αύριο 1η Δεκεμβρίου, οπότε και επρόκειτο να ξεκινήσει η πρόσβαση του κοινού στο Μητρώο, έως και τις 31 Ιανουαρίου 2023.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, η εν λόγω αναστολή γίνεται για λόγους εξέτασης του ενδεχόμενου προσαρμογής της εθνικής νομοθεσίας στην από 22 Νοεμβρίου 2022 απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ως άνω απόφαση, κατόπιν σχετικού προδικαστικού ερωτήματος από δικαστήριο κράτους- μέλους, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ανίσχυρο το άρθρο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 που επιτρέπει τη χωρίς όρους πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους, σε αντίθεση με το σχετικό άρθρο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 που επέτρεπε την πρόσβαση με την επίδειξη έννομου συμφέροντος.

Σημειώνεται ότι, με την κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο σχετικά με την πρόσβαση στο Μητρώο, θεσπίστηκε μία σειρά ασφαλιστικών δικλείδων κατά την πρόσβαση του κοινού, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος για τα δεδομένα των πραγματικών δικαιούχων τα οποία καταχωρίζονται στο Μητρώο. Ωστόσο, προκειμένου να αξιολογηθεί πλήρως ο αντίκτυπος της ως άνω απόφασης στην εθνική νομοθεσία και να διερευνηθεί εάν υπάρχει ανάγκη προσαρμογών, κρίνεται αναγκαία η αναστολή της πρόσβασης του κοινού για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Από το υπουργείο Οικονομικών επισημαίνεται ότι το σύστημα παραμένει σε πλήρη παραγωγική λειτουργία, χωρίς να επηρεάζονται προθεσμίες καταχώρισης και επικαιροποίησης, καθώς και η πρόσβαση των αρμόδιων αρχών και των υπόχρεων προσώπων.

Αναστέλλεται η δυνατότητα πρόσβασης του κοινού στο πληροφοριακό σύστημα Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (Μητρώο), μετά τη δημοσίευση σε ΦΕΚ(ΦΕΚ 6092/Β/29.11.2022) της κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας, και κατόπιν σχετικού αιτήματος που υπέβαλε το υπουργείο Οικονομικών. Η αναστολή γίνεται από αύριο 1η Δεκεμβρίου, οπότε και επρόκειτο να ξεκινήσει η πρόσβαση του κοινού στο Μητρώο, έως και τις 31 Ιανουαρίου 2023.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, η εν λόγω αναστολή γίνεται για λόγους εξέτασης του ενδεχόμενου προσαρμογής της εθνικής νομοθεσίας στην από 22 Νοεμβρίου 2022 απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ως άνω απόφαση, κατόπιν σχετικού προδικαστικού ερωτήματος από δικαστήριο κράτους- μέλους, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ανίσχυρο το άρθρο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 που επιτρέπει τη χωρίς όρους πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους, σε αντίθεση με το σχετικό άρθρο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 που επέτρεπε την πρόσβαση με την επίδειξη έννομου συμφέροντος.

Σημειώνεται ότι, με την κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο σχετικά με την πρόσβαση στο Μητρώο, θεσπίστηκε μία σειρά ασφαλιστικών δικλείδων κατά την πρόσβαση του κοινού, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος για τα δεδομένα των πραγματικών δικαιούχων τα οποία καταχωρίζονται στο Μητρώο. Ωστόσο, προκειμένου να αξιολογηθεί πλήρως ο αντίκτυπος της ως άνω απόφασης στην εθνική νομοθεσία και να διερευνηθεί εάν υπάρχει ανάγκη προσαρμογών, κρίνεται αναγκαία η αναστολή της πρόσβασης του κοινού για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Από το υπουργείο Οικονομικών επισημαίνεται ότι το σύστημα παραμένει σε πλήρη παραγωγική λειτουργία, χωρίς να επηρεάζονται προθεσμίες καταχώρισης και επικαιροποίησης, καθώς και η πρόσβαση των αρμόδιων αρχών και των υπόχρεων προσώπων.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία