ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάλυση: Τι ισχύει για επιχειρήσεις που δεν θα επαναλειτουργήσουν τον Μάιο και την αναστολή συμβάσεων

Δέκα ερωτήσεις με απαντήσεις για τη σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς εργασίας

 11/05/2020 23:35

Ανάλυση: Τι ισχύει για επιχειρήσεις που δεν θα επαναλειτουργήσουν τον Μάιο και την αναστολή συμβάσεων

Σταύρος Κουμεντάκης

Ο Σταύρος Κουμεντάκης, senior partner της KOUMENTAKIS and Associates Law Firm, αναλύει και αναδεικνύει τις λεπτομέρειες της ΚΥΑ #KYA17788 που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, σε εφαρμογή της πρόσφατης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου αναφορικά με τις εργασιακές σχέσεις την εποχή του κορονοϊού. Τι συμβαίνει με τις απολύσεις και την αναστολή συμβάσεων;

  Η διαδικασία επιστροφής σε μια λειτουργούσα αγορά εργασίας συνεχίζεται με την έκδοση της ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας-Κοινωνικών Υποθέσεων που μόλις χθες δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. Η συγκεκριμένη ΚΥΑ είναι εκτελεστική της από 1.5.20 ΠΝΠ, η οποία είχε σαν αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τις εργασιακές σχέσεις.

  Η ανάλυσης της συγκεκριμένης ΠΝΠ μας είχε απασχολήσει σε προηγούμενο άρθρο μας (Κορωνοϊός και εργασία: ο μακρύς δρόμος της επιστροφής στην κανονικότητα).

  Ήρθε η ώρα να δούμε, συμπληρωματικά (με όσα στο συγκεκριμένο άρθρο αναφέραμε), και τις λεπτομέρειες της εφαρμογής της. Αναλυτικότερα:

  Α. Επιχειρήσεις που δεν θα επαναλειτουργήσουν με εντολή δημόσιας αρχής κατά το μήνα Μάιο 2020.

  Ερώτημα 1ο: Δικαιούνται οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις να προβούν σε απολύσεις;


  ΟΧΙ-Για όσο χρόνο διατηρείται η αναστολή της δραστηριότητάς τους με εντολή Δημόσιας Αρχής.

  Ερώτημα 2ο:
  Ποιο είναι το ποσό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού που δικαιούνται οι εργαζόμενοι που συνεχίζουν να τελούν σε αναστολή και τον (τρέχοντα) Μάιο; Με ποια διαδικασία και σε ποιο χρόνο θα τη λάβουν;


  Η αποζημίωση ειδικού σκοπού για τους συγκεκριμένους εργαζομένους προσδιορίζεται στο ποσό των 534€ για τον μήνα Μάιο 2020.
  Οι επιχειρήσεις-εργοδότες τους υποχρεούνται να προβούν στις σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις στο Εργάνη από 18.5.20 έως 31.5.20.
  Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τον Μάιο θα λάβει χώρα από 5.6 έως 10.6.20

  Β. Επιχειρήσεις που είναι πληττόμενες και έχουν θέσει σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή όλου του προσωπικού τους καθώς και επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν μετά την άρση της αναστολής λειτουργίας τους με εντολή Δημόσιας Αρχής


  Ερώτημα 3ο:
  Πόσων εργαζομένων μπορεί να παραταθεί η αναστολή της σύμβασης εργασίας τους για τον μήνα Μάιο;
  Ο κανόνας:
  Μέχρι το 60% όσων εργαζόμενων ήδη βρίσκονται σε αναστολή.
  Η εξαίρεση:
  Εξαιρείται μια σειρά επιχειρήσεων που εντάσσονται σε συγκεκριμένους ΚΑΔ. Οι εξαιρούμενες θα μπορούν να προβαίνουν σε παράταση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας για μεγαλύτερο ποσοστό εργαζομένων.

  Ερώτημα 4ο:
  Μπορεί ο εργοδότης να θέσει σε αναστολή τον Μάιο κάποιον εργαζόμενο που δεν είχε θέσει έως τώρα σε αναστολή;

  ΟΧΙ.
  Ο κανόνας:
  Οι εργοδότες δεν μπορούν να θέσουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας που δεν έχουν τεθεί σε αναστολή έως τις 10.5.20
  Η εξαίρεση:
  Οι επιχειρήσεις που έχουν τον ΚΑΔ 86.10 (:Νοσοκομειακές Δραστηριότητες)

  Ερώτημα 5ο:
  Υποχρεούται ο εργοδότης να παρατείνει ταυτόχρονα την αναστολή όλων μαζί των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού του;

  ΟΧΙ.
  Η παράταση της αναστολής μπορεί να εφαρμόζεται και σταδιακά. Επίσης για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων κάθε φορά.

  Ερώτημα 6ο: Ποια (σημαντική) υποχρέωση βαρύνει επιχειρήσεις που παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων εργασίας τους;

  Η υποχρέωση διατήρησης των θέσεων και συμβάσεων εργασίας: Οι επιχειρήσεις που παρατείνουν την αναστολή των συμβάσεων εργασίας έως 31.5.20 έχουν υποχρέωση να διατηρήσουν για 45, ακόμα, ημέρες (από το πέρας της αναστολής) τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας. Υποχρεούνται, ταυτόχρονα, να διατηρήσουν και το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας (πλήρους απασχόλησης, μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασία).
  Σημαντικό (1):
  Δεν συμπεριλαμβάνονται στον «ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας» οι οικειοθελώς αποχωρούντες, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης και οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, οι οποίες λήγουν κατά το διάστημα των ως άνω 45 ημερών.
  Σημαντικό (2):
  Οι επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να παρατείνουν την αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους για τον μήνα Μάιο (σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν θα επιλέξουν την παράταση της αναστολής):
  (α) δεν θα υποχρεούνται να διατηρήσουν τους ίδιους εργαζόμενους αλλά μόνο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων και
  (β) δεν θα υποχρεούνται να διατηρήσουν γενικά τους ίδιους όρους σύμβασης εργασίας των εργαζομένων τους αλλά μόνο το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας (πλήρη, μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση).
  Συμπέρασμα:
  Τιμωρούνται οι επιχειρήσεις που δεν θα επιλέξουν παράταση της αναστολής συμβάσεων εργαζομένων τους (!)

  Ερώτημα 7ο:
  Η δυνατότητα παράτασης της αναστολής ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου;

  ΝΑΙ-Μετά το πέρας της παράτασης της αναστολής η σύμβαση συνεχίζεται για τον υπολειπόμενο χρόνο.

  Ερώτημα 8ο: Υπάρχει η δυνατότητα οριστικής ανάκλησης της αναστολής συμβάσεων εργασίας; Και υπό ποιους όρους; 


  Περιεχόμενο της δυνατότητας:
  Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις δικαιούνται να προχωρήσουν σε οριστική ανάκληση της αναστολής τουλάχιστον του 40% των συμβάσεων των εργαζομένων που έχουν τεθεί σε αναστολή.
  Επιχειρήσεις που αφορά:
  Εκείνες που επαναλειτουργούν τον Μάιο με απόφαση δημόσιας αρχής. Επίσης τις πληττόμενες, βάσει ΚΑΔ, επιχειρήσεις που είχαν θέσει σε αναστολή μέρος ή το σύνολο των συμβάσεων των εργαζομένων τους (όχι όμως και εκείνες για τις οποίες συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής).
  Εξαιρετέες επιχειρήσεις:
  Εκείνες που ανήκουν σε συγκεκριμένους ΚΑΔ (που αναφέρονται στο Παράρτημα της ανωτέρω ΚΥΑ). Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις δικαιούνται να προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής κατά ποσοστό μικρότερο του 40%.

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για όσους εργαζόμενους ανακαλείται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους μπορούν να εφαρμοστούν τα μέτρα του Προσωπικού Ασφαλούς Λειτουργίας και της Μεταφοράς Προσωπικού σε Επιχειρήσεις του ίδιου Ομίλου

  Ερώτημα 9ο: Πώς υπολογίζεται το ποσό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού που δικαιούνται οι εργαζόμενοι που παρατείνεται η αναστολή τους για το μήνα Μάιο 2020;

  Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση ειδικού σκοπού κατ’ αναλογία των ημερών παράτασης της αναστολής των συμβάσεών τους (534€ για 30 ημέρες).

  Ερώτημα 10ο: Έως πότε πρέπει να υποβάλλουν στο ΠΣ Εργάνη οι Επιχειρήσεις τις Υπεύθυνες Δηλώσεις για την λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους εργαζομένους τους; Σε ποιο χρόνο θα τη λάβουν;

  Οι σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις υποβάλλονται από 1.6.20 έως 7.6.20. Δεν απαιτείται (επαν)υποβολή Υπευθύνου Δηλώσεως από τους εν λόγω εργαζόμενους.

  Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα λάβει χώρα από 10.6 έως 12.6.20

  Στο εισαγωγικά αναφερόμενο άρθρο μας είχαμε επισημάνει πως η από 1.5.20 ΠΝΠ προανήγγειλε (ανακριβώς) την επάνοδο «στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα». Η εκτελεστική της ΚΥΑ προσεγγίζει με περισσότερο ρεαλισμό το όλο θέμα. Στοχεύει, κατά δήλωση, στην «σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς εργασίας».

  Κι είναι αλήθεια, πράγματι, ότι προς τη συγκεκριμένη, ορθή, κατεύθυνση κινείται.

  Η ανεργία όμως δεν πιθανολογείται ότι θα ανακοπεί με τέτοια μέτρα. Χρειάζονται νέα, περισσότερο δραστικά. Η υποβοήθηση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης και η διευθέτηση του χρόνου εργασίας μοιάζουν μονόδρομος.

  Σημαντικό να μην απωλέσουμε την παρούσα, σήμερα, ευκαιρία.-

  Σταύρος Κουμεντάκης

  Senior Partner

  Koumentakis and Associates Law Firm

  Σημ.: Το παρόν άρθρο σε πλήρη μορφή

  Ο Σταύρος Κουμεντάκης, senior partner της KOUMENTAKIS and Associates Law Firm, αναλύει και αναδεικνύει τις λεπτομέρειες της ΚΥΑ #KYA17788 που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, σε εφαρμογή της πρόσφατης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου αναφορικά με τις εργασιακές σχέσεις την εποχή του κορονοϊού. Τι συμβαίνει με τις απολύσεις και την αναστολή συμβάσεων;

   Η διαδικασία επιστροφής σε μια λειτουργούσα αγορά εργασίας συνεχίζεται με την έκδοση της ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας-Κοινωνικών Υποθέσεων που μόλις χθες δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. Η συγκεκριμένη ΚΥΑ είναι εκτελεστική της από 1.5.20 ΠΝΠ, η οποία είχε σαν αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τις εργασιακές σχέσεις.

   Η ανάλυσης της συγκεκριμένης ΠΝΠ μας είχε απασχολήσει σε προηγούμενο άρθρο μας (Κορωνοϊός και εργασία: ο μακρύς δρόμος της επιστροφής στην κανονικότητα).

   Ήρθε η ώρα να δούμε, συμπληρωματικά (με όσα στο συγκεκριμένο άρθρο αναφέραμε), και τις λεπτομέρειες της εφαρμογής της. Αναλυτικότερα:

   Α. Επιχειρήσεις που δεν θα επαναλειτουργήσουν με εντολή δημόσιας αρχής κατά το μήνα Μάιο 2020.

   Ερώτημα 1ο: Δικαιούνται οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις να προβούν σε απολύσεις;


   ΟΧΙ-Για όσο χρόνο διατηρείται η αναστολή της δραστηριότητάς τους με εντολή Δημόσιας Αρχής.

   Ερώτημα 2ο:
   Ποιο είναι το ποσό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού που δικαιούνται οι εργαζόμενοι που συνεχίζουν να τελούν σε αναστολή και τον (τρέχοντα) Μάιο; Με ποια διαδικασία και σε ποιο χρόνο θα τη λάβουν;


   Η αποζημίωση ειδικού σκοπού για τους συγκεκριμένους εργαζομένους προσδιορίζεται στο ποσό των 534€ για τον μήνα Μάιο 2020.
   Οι επιχειρήσεις-εργοδότες τους υποχρεούνται να προβούν στις σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις στο Εργάνη από 18.5.20 έως 31.5.20.
   Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τον Μάιο θα λάβει χώρα από 5.6 έως 10.6.20

   Β. Επιχειρήσεις που είναι πληττόμενες και έχουν θέσει σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή όλου του προσωπικού τους καθώς και επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν μετά την άρση της αναστολής λειτουργίας τους με εντολή Δημόσιας Αρχής


   Ερώτημα 3ο:
   Πόσων εργαζομένων μπορεί να παραταθεί η αναστολή της σύμβασης εργασίας τους για τον μήνα Μάιο;
   Ο κανόνας:
   Μέχρι το 60% όσων εργαζόμενων ήδη βρίσκονται σε αναστολή.
   Η εξαίρεση:
   Εξαιρείται μια σειρά επιχειρήσεων που εντάσσονται σε συγκεκριμένους ΚΑΔ. Οι εξαιρούμενες θα μπορούν να προβαίνουν σε παράταση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας για μεγαλύτερο ποσοστό εργαζομένων.

   Ερώτημα 4ο:
   Μπορεί ο εργοδότης να θέσει σε αναστολή τον Μάιο κάποιον εργαζόμενο που δεν είχε θέσει έως τώρα σε αναστολή;

   ΟΧΙ.
   Ο κανόνας:
   Οι εργοδότες δεν μπορούν να θέσουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας που δεν έχουν τεθεί σε αναστολή έως τις 10.5.20
   Η εξαίρεση:
   Οι επιχειρήσεις που έχουν τον ΚΑΔ 86.10 (:Νοσοκομειακές Δραστηριότητες)

   Ερώτημα 5ο:
   Υποχρεούται ο εργοδότης να παρατείνει ταυτόχρονα την αναστολή όλων μαζί των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού του;

   ΟΧΙ.
   Η παράταση της αναστολής μπορεί να εφαρμόζεται και σταδιακά. Επίσης για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων κάθε φορά.

   Ερώτημα 6ο: Ποια (σημαντική) υποχρέωση βαρύνει επιχειρήσεις που παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων εργασίας τους;

   Η υποχρέωση διατήρησης των θέσεων και συμβάσεων εργασίας: Οι επιχειρήσεις που παρατείνουν την αναστολή των συμβάσεων εργασίας έως 31.5.20 έχουν υποχρέωση να διατηρήσουν για 45, ακόμα, ημέρες (από το πέρας της αναστολής) τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας. Υποχρεούνται, ταυτόχρονα, να διατηρήσουν και το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας (πλήρους απασχόλησης, μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασία).
   Σημαντικό (1):
   Δεν συμπεριλαμβάνονται στον «ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας» οι οικειοθελώς αποχωρούντες, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης και οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, οι οποίες λήγουν κατά το διάστημα των ως άνω 45 ημερών.
   Σημαντικό (2):
   Οι επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να παρατείνουν την αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους για τον μήνα Μάιο (σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν θα επιλέξουν την παράταση της αναστολής):
   (α) δεν θα υποχρεούνται να διατηρήσουν τους ίδιους εργαζόμενους αλλά μόνο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων και
   (β) δεν θα υποχρεούνται να διατηρήσουν γενικά τους ίδιους όρους σύμβασης εργασίας των εργαζομένων τους αλλά μόνο το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας (πλήρη, μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση).
   Συμπέρασμα:
   Τιμωρούνται οι επιχειρήσεις που δεν θα επιλέξουν παράταση της αναστολής συμβάσεων εργαζομένων τους (!)

   Ερώτημα 7ο:
   Η δυνατότητα παράτασης της αναστολής ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου;

   ΝΑΙ-Μετά το πέρας της παράτασης της αναστολής η σύμβαση συνεχίζεται για τον υπολειπόμενο χρόνο.

   Ερώτημα 8ο: Υπάρχει η δυνατότητα οριστικής ανάκλησης της αναστολής συμβάσεων εργασίας; Και υπό ποιους όρους; 


   Περιεχόμενο της δυνατότητας:
   Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις δικαιούνται να προχωρήσουν σε οριστική ανάκληση της αναστολής τουλάχιστον του 40% των συμβάσεων των εργαζομένων που έχουν τεθεί σε αναστολή.
   Επιχειρήσεις που αφορά:
   Εκείνες που επαναλειτουργούν τον Μάιο με απόφαση δημόσιας αρχής. Επίσης τις πληττόμενες, βάσει ΚΑΔ, επιχειρήσεις που είχαν θέσει σε αναστολή μέρος ή το σύνολο των συμβάσεων των εργαζομένων τους (όχι όμως και εκείνες για τις οποίες συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής).
   Εξαιρετέες επιχειρήσεις:
   Εκείνες που ανήκουν σε συγκεκριμένους ΚΑΔ (που αναφέρονται στο Παράρτημα της ανωτέρω ΚΥΑ). Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις δικαιούνται να προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής κατά ποσοστό μικρότερο του 40%.

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για όσους εργαζόμενους ανακαλείται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους μπορούν να εφαρμοστούν τα μέτρα του Προσωπικού Ασφαλούς Λειτουργίας και της Μεταφοράς Προσωπικού σε Επιχειρήσεις του ίδιου Ομίλου

   Ερώτημα 9ο: Πώς υπολογίζεται το ποσό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού που δικαιούνται οι εργαζόμενοι που παρατείνεται η αναστολή τους για το μήνα Μάιο 2020;

   Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση ειδικού σκοπού κατ’ αναλογία των ημερών παράτασης της αναστολής των συμβάσεών τους (534€ για 30 ημέρες).

   Ερώτημα 10ο: Έως πότε πρέπει να υποβάλλουν στο ΠΣ Εργάνη οι Επιχειρήσεις τις Υπεύθυνες Δηλώσεις για την λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους εργαζομένους τους; Σε ποιο χρόνο θα τη λάβουν;

   Οι σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις υποβάλλονται από 1.6.20 έως 7.6.20. Δεν απαιτείται (επαν)υποβολή Υπευθύνου Δηλώσεως από τους εν λόγω εργαζόμενους.

   Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα λάβει χώρα από 10.6 έως 12.6.20

   Στο εισαγωγικά αναφερόμενο άρθρο μας είχαμε επισημάνει πως η από 1.5.20 ΠΝΠ προανήγγειλε (ανακριβώς) την επάνοδο «στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα». Η εκτελεστική της ΚΥΑ προσεγγίζει με περισσότερο ρεαλισμό το όλο θέμα. Στοχεύει, κατά δήλωση, στην «σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς εργασίας».

   Κι είναι αλήθεια, πράγματι, ότι προς τη συγκεκριμένη, ορθή, κατεύθυνση κινείται.

   Η ανεργία όμως δεν πιθανολογείται ότι θα ανακοπεί με τέτοια μέτρα. Χρειάζονται νέα, περισσότερο δραστικά. Η υποβοήθηση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης και η διευθέτηση του χρόνου εργασίας μοιάζουν μονόδρομος.

   Σημαντικό να μην απωλέσουμε την παρούσα, σήμερα, ευκαιρία.-

   Σταύρος Κουμεντάκης

   Senior Partner

   Koumentakis and Associates Law Firm

   Σημ.: Το παρόν άρθρο σε πλήρη μορφή

   ΣΧΟΛΙΑ

   Επιλέξτε Κατηγορία