logo
Εφημερίδα Μακεδονία της Θεσσαλονίκης - Η καθημερινή σας ενημέρωση
100 χρόνια (1911-2011) Εφημερίδα Μακεδονία

Τι αλλάζει στις άδειες λαϊκών αγορών, πλανόδιου εμπορίου και καταστημάτων

Στην κατηγορία: Ρεπορτάζ
Ημερομηνία: 04/03/2011
Σελίδα εκτύπωσης

Άδειες για λαϊκές αγορές και για υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο μπορούν να λαμβάνουν πλέον οι Έλληνες ή οι πολίτες άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ χωρίς να απαιτείται να είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας. Αυτές είναι οι σημαντικότερες αλλαγές που περιλαμβάνονται στην κοινή υπουργική απόφασης για το λιανεμπόριο, το υπαίθριο και στεγασμένο εμπόριο, με τις οποίες απελευθερώνονται τα συγκεκριμένα επαγγέλματα.

Google Adsense Center

Η κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Οικονομικών, με θέμα «Προσαρμογή διατάξεων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στην οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά», δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β 275/22-2-2011) και οι αλλαγές που επέρχονται είναι αναλυτικά οι εξής:

1. Υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο
Τι ίσχυε μέχρι 22-2-2011:
- Απαιτείται χορήγηση άδειας από την τοπική αυτοδιοίκηση.
- Στη διαδικασία χορήγησης άδειας μετέχουν (σε γνωμοδοτικά όργανα) εκπρόσωποι των επιμελητηρίων, του εμπορικού συλλόγου, της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών, του Σωματείου Μικροπωλητών, της ΤΕΔΚ και της τροχαίας.
- Η άδεια χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, ανέργους, ΑΜΕΑ, πολυτέκνους, γονείς ανηλίκων με ειδικές ανάγκες, Τσιγγάνους, αναπήρους κ.ά.
- Δικαιούμενοι της άδειας είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας (ή διαμένοντες συνεχώς τα δύο τελευταία χρόνια) με ιθαγένεια ελληνική, πολίτες άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ, ομογενείς παλιννοστούντες κ.ά.
- Ο αριθμός αδειών είναι περιορισμένος.
- Τα μέλη της οικογένειας του πλανόδιου εμπόρου δεν έχουν δικαίωμα άσκησης παρεμφερούς δραστηριότητας.
- Δεν επιτρέπεται η άσκηση της δραστηριότητας σε πόλεις με πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων.

Τι αλλάζει:
- Στη γνωμοδοτική διαδικασία για τη χορήγηση των αδειών δεν συμμετέχει ο εμπορικός σύλλογος, διότι είναι ανταγωνιστικός φορέας και η συμμετοχή του απαγορεύεται από το άρθρο 14 παρ. 6 της οδηγίας 2006/123/ΕΚ.
- Οι δικαιούμενοι της άδειας (Έλληνες ή πολίτες της ΕΕ) δεν απαιτείται να είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας ή να διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα τα δύο τελευταία χρόνια (σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1β της οδηγίας 2006/123/ΕΚ).
- Τα μέλη της οικογένειας του πλανόδιου εμπόρου δικαιούνται να ασκούν παρεμφερείς δραστηριότητες (σύμφωνα με το άρθρο 25 της οδηγίας 2006/123/ΕΚ).
- Επιτρέπεται η άσκηση της δραστηριότητας σε πόλεις με πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων (σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2α της οδηγίας 2006/123/ΕΚ).

2. Υπαίθριο στάσιμο εμπόριο
Τι ίσχυε μέχρι 22-2-2011:
- Απαιτείται χορήγηση άδειας από την τοπική αυτοδιοίκηση.
- Στη διαδικασία χορήγησης άδειας μετέχουν (σε γνωμοδοτικά όργανα) εκπρόσωποι των επιμελητηρίων, του εμπορικού συλλόγου, της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών, του Σωματείου Μικροπωλητών, της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, της Εφορείας Αρχαιοτήτων και της τροχαίας.
- Η άδεια χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα ανέργους, ΑΜΕΑ, πολυτέκνους, γονείς ανηλίκων με ειδικές ανάγκες, Τσιγγάνους, αναπήρους κ.ά.
- Ο αριθμός των αδειών είναι περιορισμένος.

Τι αλλάζει:
- Στη γνωμοδοτική διαδικασία για τη χορήγηση των αδειών δεν συμμετέχει ο εμπορικός σύλλογος, διότι είναι ανταγωνιστικός φορέας και η συμμετοχή του απαγορεύεται από το άρθρο 14 παρ. 6 της οδηγίας 2006/123/ΕΚ.

3. Λαϊκές αγορές
Τι ίσχυε μέχρι 22.2.2011:
- Απαιτείται χορήγηση άδειας.
- Η άδεια χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα ανέργους, ΑΜΕΑ, πολυτέκνους, γονείς ανηλίκων με ειδικές ανάγκες, Τσιγγάνους, αναπήρους κ.ά.
- Δικαιούμενοι της άδειας είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας με ελληνική ιθαγένεια, πολίτες άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ, ομογενείς παλιννοστούντες κ.ά., καθώς και υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα νόμιμα και αδιάλειπτα πέντε χρόνια.
- Το κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται μόνο μία άδεια και είναι αποκλειστικής απασχόλησης.
- Η διάρκεια της άδειας των παραγωγών πωλητών είναι εξάμηνη.

Τι αλλάζει:
- Οι δικαιούμενοι της άδειας Έλληνες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ δεν απαιτείται να είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας (σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1β της οδηγίας 2006/123/ΕΚ).
- Για τους υπηκόους τρίτων χωρών δεν επέρχεται αλλαγή.
- Σε ορισμένες περιπτώσεις η διάρκεια της άδειας των παραγωγών πωλητών γίνεται δωδεκάμηνη.

Άδειες από Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης
Οι άδειες μπορούν πλέον να χορηγούνται μέσω Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης. Στο παράρτημα της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπάρχουν ειδικά έντυπα αίτησης, τα οποία αναφέρουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για να διευκολύνονται οι αιτούντες.

Καταστήματα λιανικού εμπορίου
Τι ίσχυε μέχρι 22.2.2011:
- Απαιτείται χορήγηση άδειας για όλες τις περιφέρειες εκτός ΝΑ Αθήνας - Πειραιά (με εξαίρεση τα νησιά), Ν. Ανατολικής και Δ. Αττικής και δήμου Θεσσαλονίκης και Εχεδώρου.
- Για μικρά καταστήματα, ανάλογα με την περιοχή, δεν απαιτείται άδεια.
- Η άδεια χορηγείται από την τοπική αυτοδιοίκηση.
- Στη διαδικασία χορήγησης άδειας μετέχουν (σε γνωμοδοτικά όργανα) η Οικονομική & Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ), ο δήμος και το επιμελητήριο.
- Στα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας περιλαμβάνεται οικονομοτεχνική μελέτη.
- Για την έκδοση της άδειας ισχύουν οι κείμενες πολεοδομικές, χωροταξικές, οικιστικές και περιβαλλοντικές ρυθμίσεις και απαιτήσεις.
- Για τη χορήγηση της άδειας λαμβάνονται υπόψη υποκειμενικά κριτήρια.
- Προθεσμία έκδοσης της άδειας: 50 μέρες.

Τι αλλάζει:
- Στη γνωμοδοτική διαδικασία για τη χορήγηση των αδειών δεν συμμετέχει το επιμελητήριο, διότι είναι ανταγωνιστικός φορέας και η συμμετοχή του απαγορεύεται από το άρθρο 14 παρ. 6 της οδηγίας 2006/123/ΕΚ.
- Καταργείται η οικονομοτεχνική μελέτη (σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 5 της οδηγίας 2006/123/ΕΚ).
- Καταργούνται τα υποκειμενικά κριτήρια (σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2α και 3β της οδηγίας 2006/ 123/ ΕΚ και σύμφωνα με την απόφαση 3037/2008 της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας).
- Η προθεσμία έκδοσης της άδειας συντομεύεται σε 30 μέρες.
 
 
 

Ρεπορτάζ

Αξιολόγηση

Αριθμός αξιολογήσεων: 16
Τρέχουσα αξιολόγηση: 3.25

1 είναι η χαμηλότερη και 5 είναι η υψηλότερη τιμή που μπορείτε να δώσετε.

 

Σχόλια

 1. Αδεια λαικής αγοράς
  Καλησπέρα σας. Ενδιαφέρομαι για άδεια λαικής αγοράς ή μικροπωλητή. Δεν γνωρίζω αν είναι το ίδιο. Ποια είναι η διαδικασία. Που πρέπει να απευθυνθώ. Δίνονται άδειες τώρα?
 2. ειμαι πολυτεκνη και ζητω αδεια λαικης
  εχω 5 παιδια και τα μεγαλωνω ολομοναχη!
 3. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΗ
  Με ενδιαφέρει να βγάλω άδεια πλανόδιου μικροπωλητή. Πουλάω διάφορα βραχιολάκια και κολιέ, και κομπολογια που έχω φτιάξει προσωπικά, ίσως και κάποια μολυβια, γόμες και στιλό, για να αυξήσω τις πιθανότητες να έχω μεροκάματο. Που θα πρέπει άραγε να απευθηνθώ;

  Ευχαριστώ πολύ.
 4. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΠΩΛΗΤΗ
  Με ενδιαφέρει να βγάλω άδεια πλανόδιου πωλητή. Φτοιάχνω χειροποιήτα κοσμήματα και αξεσουαρ.Σε ποιόν φορέα μπορώ να απευθυνθώ;

  Ευχαριστώ
 5. ενδιαφέρομαι για άδεια μικροπωλητή
  Θα ήθελα να βγάλω άδεια μικροπωλητή ή πλανόδιου. Ποια η διαφορά και που θα μπορούσα να απευθυνθώ? Κατασκευάζω διάφορα χειροποίητα μικροαντικείμενα, αξεσουάρ, κοσμήματα από ανακυκλώσιμα υλικά.
 6. Άδεια μικροπωλητή
  Καλημέρα
  ενδιαφέρομαι να βγάλω άδεια πλανόδιου μικροπωλητή σε παραλία της Χαλκιδικής. Πού μπορώ να απευθυνθώ για τα δικαιολογητικα που χρειάζεται ?

  Ευχαριστώ
 7. Καλημέρα
  ενδιαφέρομαι να βγάλω άδεια πλανόδιου μικροπωλητή σε παραλία της Χαλκιδικής. Πού μπορώ να απευθυνθώ για τα δικαιολογητικα που χρειάζεται ?
 8. Αδεια
  Καλημερα σας
  Ενδιαφερομαι για αδεια σε λαικη αγορα - Σχιστο κλπ, σε ειδη ενδυμασιας, δεν γνωριζω ουτε που πρεπει να απευθυνθω ουτε ποια δικαιολογιτικα χρειαζονται. Ειμαι ανεργη και 55 ετων. Επισης θα ηθελα αν γνωριζετε να μου πειτε, υπαρχει ελπιδα να βγει η ειναι απιθανο;
 9. ΑΔΕΙΑ ΛΑΙΚΗΣ ΣΕ ΕΙΔΗ ΡΟΥΧΩΝ
  Καλησπέρα σας
  Ειμαι 50 χρονών και ενδιαφέρομε για άδεια λαϊκής αγοράς για ρούχα στο Πειραιά είμαι από Χαλκίδα που πρέπει να απευθυνθώ και τι δικαιολογητικά
  χρειάζονται μπορεί να με ενημερώσει κάποιος
 10. adeia mikropoliti
  eimai anerghkai thelw na vgalw mia adeia mikropoliti gia xeiropoiita fo bizou pou kataskeuazw h gia polhsh koulouriwn h otidipote allo ti xartia xreiazomai
 11. θέλω να βγάλω άδεια για λαϊκή αγορά πουλάω υποδήματα που πρέπει να απευθυνθώ τη δικαιολογητικά χρειάζομαι
 12. αδεια για παγκο με ρουχα??
  Καλησπερα,με λενε Βουλα και ειμαι κατοικος Αθηνας νοτιων προαστιων,ενδιαφερομαι αμεσα για αδεια σε λαικες αγορες,παγκο με ρουχισμο..Που πρεπει να απευθυνθω.?? Δεν γνωριζω καθολου πως και που βγαινουν αυτες οι αδειες...Μια βοηθεια αν μπορουσατε..!!Ευχαριστω..
 13. αδεια λαικης
  καλησπέρα θα ήθελα να ρωτήσω τί ακριβώς χρειάζεται για να μπορέσω να πάρω άδεια πωλητή σε λαικές αγορές με προιόντα όπως μέλι (και παράγωγα) μπαχαρικά κάππαρη τσάι βότανα ξηρούς καρπούς κτλ η ακόμα και λάδι ξύδι μαρμελάδες γλυκά κουταλιου .Μερικά απο τα προιοντα θα είναι παραγωγής μας όπως ασ πουμε κάππαρη και λάδι... περιμένω απαντηση σας......ευχαριστώ πολύ
 14. αδεια μικροπωλητη
  θελω αδεια μικροπωλητη... φτιαχνω κοσμηματα και ενδιαφερομαι να τα πουλησω. τι πρεπει να κανω ;
 15. ΑΔΕΙΑ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΗ
  ΕΙΜΑΙ 24 ΧΡΟΝΩΝ ΘΕΛΩ ΑΔΕΙΑ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ ΦΤΙΑΧΝΩ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΕΡΙΑ - ΠΥΡΟΓΡΑΦΙΕΣ -ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΑΠΟΥΝΙΑ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΝΑ ΤΑ ΠΟΥΛΗΣΩ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ.
 16. Υπαρχη σχεδιο καταργησης λαικων αγορων:
  Υπαρχη σχεδιο καταργησης των λαικων αγορων και μετακινηση τους απο το υπουργειο αναπτυξης και αρμοδιοτητες τους στην περιφερεια και στους δημους;Ευχαριστω.
 17. adia mikropolitis
  gia sas me indiaferi boro na paro adia mikropolitia to mina maio?epedi mu ipan pos dinete mono to mina jnouariou,ftiahno kozmimata ke diafora ala....parakalo perimeno tin apandisi sas
 18. adeia
  Ti xartia xreiazomai gia adeia mikropoliti se pazaria..ftiaxnw sandalia.
 19. αδεια μικροπωλητη
  καλησπερα σας! ενδιαφερομαι για αδεια μικροπωλητη στην περιοχη του θησειου κυριως.. φτιαχνω σαπουνια ,λαδια κ αλλα καλλυντικα..θα ηθελα να με ενημερωσετε σχετικα με το θεμα,τι χαρταια χρειαζονται κ ποια διαδικασια.περιμενω απαντηση σας. ευχαριστω.
 20. Αδεια μικροπωλητη σε λαικες αγορες
  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΘΑ ΗΘΕΛΑ Ν ΡΩΤΗΣΩ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΗ ΟΠΩΡΟΠΕΥΤΙΚΩΝ ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ?
 21. ΑΔΕΙΑ
  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ, ΕΝΔΙΑΦΕΡΩΜΑΙ ΝΑ ΒΓΑΛΩ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΓΚΟ ΜΕ ΡΟΥΧΑ ΣΕ ΛΑΪΚΗ.ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ..ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ...
 22. Αδεια πλανοδιου μικροπωλητή
  Καλησπέρα, ειμαι άνεργη μητερα με ενα ανηλικο παιδι μονογονεική και ανεργη και ενδιαφερομαι να βγάλω άδεια μικροπωλητη για χειροποιητα κοσμήματα. Τι χρειαζεται να προσκομίσω και σε ποια υπηρεσία να απευθυνθω.
  Ευχαριστώ
 23. Καλησπέρα φτιάχνω κοσμήματα και αξεσουάρ θα ήθελα να τα πουλάω σε πάγκο που θα απευθυνθώ για να βγάλω κάποια άδεια ?θα χαρώ να με ενημερώσετε.
 24. Καλησπέρα φτιάχνω κοσμήματα και αξεσουάρ θα ήθελα να τα πουλάω σε πάγκο που θα απευθυνθώ για να βγάλω κάποια άδεια ?θα χαρώ να με ενημερώσετε.
 25. adeia gia laiki
  ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΒΓΑΛΩ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΛΑΙΚΙ..ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΕ ΝΑ ΚΑΝΩ.
Προσθήκη Σχολίου
Κωδικός captcha
Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015

ryanair1

Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού
Εκδηλώσεις
Adore
Ταξίδια
The Book