Εργασιακά - Ασφαλιστικά θέματα

 
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι μέλλουσες μητέρες για τις παροχές μητρότητας
Τι ισχύει για το βοήθημα τοκετού, το επίδομα μητρότητας, τις άδειες μητρότητας, κύησης και λοχείας
09.05.2012
Του Πάρη Σερμπέζη
info@tgrafi.gr
εκτύπωση αύξηση μεγέθους κειμένου μείωση μεγέθους κειμένου

Βοήθημα τοκετού

Το βο­ή­θη­μα καταβάλλεται αντί μαιευτικής περίθαλψης 6 ημερών και χο­ρη­γεί­ται στις άμε­σα ή έ­μμε­σα α­σφα­λι­σμέ­νες μη­τέ­ρες (εργαζόμενες ή ασφαλισμένες από το σύζυγο), εφ’ ό­σον κα­τά την η­μέ­ρα το­κε­τού υπάρχει ασφαλιστική ικανότητα (θεωρημένο το βι­βλιά­ριο υ­γεί­ας).

Το βο­ή­θη­μα το­κε­τού α­πο­τε­λεί πα­ρο­χή σε εί­δος και χο­ρη­γεί­ται α­πό το Ι.Κ.Α. στις πε­ρι­πτώ­σεις που ο το­κε­τός πραγ­μα­το­ποιεί­ται σε μη συμ­βε­βλη­μέ­νο θε­ρα­πευ­τή­ριο.

Το πο­σό του βο­η­θή­μα­τος εί­ναι ί­σο με το 30πλά­σιο του η­με­ρο­μι­σθί­ου του α­νει­δί­κευ­του ερ­γά­τη. Αν γεννηθούν δίδυμα το ποσό διπλασιάζεται ή τρίδυμα τριπλασιάζεται.

Σε περίπτωση παθολογικής ανελίξεως του τοκετού (ανώμαλος τοκετός), εκτός από το βοήθημα τοκετού, παρέχεται και νοσοκομειακή περίθαλψη σύμφωνα με την κρατική διατίμηση.

Το βο­ή­θη­μα κα­τα­βάλ­λε­ται και στην πε­ρίπτω­ση που το παι­δί γεννηθεί νε­κρό. Σε πρό­ω­ρο το­κε­τό ή άμ­βλω­ση σε μαιευ­τή­ριο κα­τα­βάλ­λε­ται το βο­ή­θη­μα αν έ­χουν συ­μπλη­ρω­θεί 6 μή­νες κυ­ή­σε­ως.

 

Δικαιολογητικά για την καταβολή του βοηθήματος τοκετού είναι τα εξής:

1. Ασφαλιστικό βιβλιάριο (ΔΑΤΕ, ΑΔΕ, ΑΔΑ, Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης) ή Βεβαίωση Εργοδότη επικυρωμένη από το Υποκατάστημα ΙΚΑ που ελέγχει την έδρα ή απογεγραμμένο στο Ι.Κ.Α. παράρτημα του εργοδότη.

2. Βιβλιάριο Ασθενείας (Ατομικό και Οικογενειακό).

3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.

 

Επίδομα μητρότητας

Το Ε­πί­δο­μα Μη­τρό­τη­τας κα­τα­βάλ­λε­ται μό­νο στην άμε­σα α­σφα­λι­σμέ­νη, δηλαδή στην μη­τέ­ρα που εί­ναι α­σφα­λι­σμέ­νη στο Ι.Κ.Α. ε­πει­δή ερ­γά­ζε­ται η ί­δια.

Το ε­πί­δο­μα αυ­τό κα­τα­βάλ­λε­ται για 17 συ­νο­λι­κά ε­βδο­μά­δες (119 η­με­ρο­λο­για­κές μέ­ρες), 56 μέ­ρες πριν τον το­κε­τό (κύ­η­σης) και 63 μέ­ρες με­τά τον το­κε­τό (λο­χεί­ας).

 

Το πο­σό του ε­πι­δό­μα­τος μη­τρό­τη­τας υ­πο­λο­γί­ζε­ται ό­πως και το ε­πί­δο­μα α­σθέ­νειας, χω­ρίς τους πε­ριο­ρι­σμούς ε­κεί­νους των τριών πρώτων ημερών. Το ε­πί­δο­μα μη­τρό­τη­τας δεν μπο­ρεί να εί­ναι μι­κρό­τε­ρο απ’ τα 2/3 των κα­θα­ρών α­πο­δο­χών της μη­τέ­ρας και δεν α­να­γνω­ρί­ζο­νται προ­σαυ­ξή­σεις για πε­ρισ­σό­τε­ρα α­πό 4 μέ­λη οι­κο­γε­νεί­ας που εν­δε­χο­μέ­νως να προ­στα­τεύ­ει η μη­τέ­ρα.

Για να κα­τα­βλη­θεί το ε­πί­δο­μα αυ­τό θα πρέ­πει η α­σφα­λι­σμέ­νη να έ­χει πραγ­μα­το­ποι­ή­σει του­λά­χι­στον 200 μέ­ρες ερ­γα­σί­ας στα τε­λευ­ταί­α 2 χρό­νια πριν α­πό την προ­η­γού­με­νη η­μέ­ρα του το­κε­τού. Θα πρέ­πει α­κό­μα  για τις 119 μέ­ρες να υπάρχει πραγματική αποχή α­πό την ερ­γα­σί­α της.

 

Η ερ­γα­ζό­με­νη μη­τέ­ρα δι­καιού­ται και α­πό τον ερ­γο­δό­τη μι­σθό λό­γω α­σθέ­νει­ας ή μητρότητας (βλέπε σχετικό κεφάλαιο) και συ­μπλή­ρω­μα α­πό τον Ο.Α.Ε.Δ. (βλέπε συμπληρωματικές παροχές μητρότητας). Το συ­μπλή­ρω­μα αυ­τό κα­λύ­πτει τη δια­φο­ρά του ε­πι­δό­μα­τος που χο­ρη­γεί το ΙΚΑ α­πό τον πραγ­μα­τι­κό μι­σθό που έ­παιρ­νε ό­ταν ερ­γα­ζό­ταν. Τε­λι­κά με το επίδομα του ΙΚΑ, το συμπλήρωμα του εργοδότη και του ΟΑΕΔ συ­γκε­ντρώ­νει τις αποδοχές που θα έ­παιρ­νε αν ερ­γα­ζό­ταν.

 

Δι­καιο­λο­γη­τι­κά για τη χο­ρή­γη­ση του ε­πι­δό­μα­τος μη­τρό­τη­τας:

 Ασφαλιστικά βιβλιάρια των δύο τελευταίων ετών ή βεβαίωση εργοδότη επικυρωμένη από το Υποκατάστημα ΙΚΑ του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου.

 Βιβλιάριο υγείας (ατομικό, οικογενειακό)

 Βεβαίωση του γυναικολόγου του ΙΚΑ για την πιθανή ημέρα τοκετού (για το επίδομα κύησης)

 Δήλωση από τον εργοδότη ότι σταμάτησε να εργάζεται - Δήλωση δική της για την ημέρα διακοπής (χορηγείται έντυπο από το ΙΚΑ)

 Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού (μετά τον τοκετό για το επίδομα λοχείας)

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ

Δικαιούχοι

Καταβάλλεται σε ασφαλισμένες του Ι.Κ.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (παρέχουν εξαρτημένη εργασία). Η καταβολή του γίνεται σε γυναίκες που εργάζονται κατά την έναρξη της αδείας κυοφορίας, μετά τον τοκετό και εφόσον εισπράξουν το επίδομα από το Ι.Κ.Α. για την αποχή από την εργασία λόγω κυοφορίας και λοχείας.

Οι παροχές μητρότητας είναι ίσες με τη διαφορά που προκύπτει αν από τις αποδοχές που καταβάλλει ο Εργοδότης αφαιρεθεί το επίδομα που κατέβαλε το Ι.Κ.Α. για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Η προθεσμία για την υποβολή σχετικής αίτησης είναι τρεις μήνες από την ημερομηνία πληρωμής από το Ι.Κ.Α.

Νόμοι και διατάγματα που καλύπτουν την παροχή, είναι τα ακόλουθα:

Ν. 549/1977, Π.Δ. 776/77, Π.Δ. 221/97.

Προϋποθέσεις

 Παροχή από το Ι.Κ.Α. επιδομάτων κυοφορίας και λοχείας.

 Ενεργός εργασιακή σχέση κατά το χρόνο έναρξης της αποχής, λόγω, κυοφορίας ή λοχείας.

 

Δικαιολογητικά

 Ασφαλιστικό βιβλιάριο του Ι.Κ.Α.

 Βεβαίωση του εργοδότη α­πό την ο­ποί­α να προ­κύ­πτει:

- η ε­νερ­γός ερ­γα­σια­κή σχέ­ση κα­τά την έ­ναρ­ξη της α­πο­χής λό­γω κυο­φο­ρί­ας και λο­χεί­ας

- η δια­κο­πή της α­πα­σχό­λη­σης λό­γω της κυο­φο­ρί­ας και λο­χεί­ας

- οι τα­κτι­κές α­πο­δο­χές κα­τά τη διάρ­κεια αυ­τής

- το χρο­νι­κό διά­στη­μα που υ­πο­χρε­ού­ται ο ερ­γο­δό­της στην κα­τα­βο­λή των α­πο­δο­χών σύμ­φω­να με τα άρ­θρα 657 και 658 του Α.Κ. (βλέπε Μισθός λόγω ασθένειας ή μητρότητας)

 Βεβαίωση του Ι.Κ.Α. για την διάρκεια της επιδότησης, το ύψος του ημερησίου επιδόματος και του συνολικού καταβληθέντος ποσού των επιδομάτων κυοφορίας και λοχείας.

 

Ειδική άδεια μητρότητας από τον ΟΑΕΔ  Ν.3655/08 αρ­. 142

Η μη­τέ­ρα που εί­ναι α­σφα­λι­σμέ­νη του Ι­ΚΑ-Ε­ΤΑΜ, και ερ­γά­ζε­ται με σχέ­ση ερ­γα­σί­ας ο­ρι­σμέ­νου ή α­ο­ρί­στου χρό­νου σε ε­πι­χει­ρή­σεις ή εκ­με­ταλ­λεύ­σεις, με­τά τη λή­ξη της ά­δειας λο­χεί­ας και της ι­σό­χρο­νης προς το μειω­μέ­νο ω­ρά­ριο ά­δειας, ό­πως προ­βλέ­πε­ται α­πό το άρ­θρο 9 της ΕΓ­ΣΣΕ των ε­τών 2004 - 2005 (βλέ­πε «Ά­δεια Θη­λα­σμού και προ­στα­σί­ας παι­διού» πε­ρί­πτω­ση γ΄), δι­καιού­ται να λά­βει ει­δι­κή ά­δεια προ­στα­σί­ας μη­τρό­τη­τας έ­ξι μη­νών.

Αν δεν κά­νει χρή­ση της προ­βλε­πό­με­νης α­πό την ως ά­νω ΕΓ­ΣΣΕ ι­σό­χρο­νης προς το μειω­μέ­νο ω­ρά­ριο ά­δειας, η μη­τέ­ρα δι­καιού­ται α­μέ­σως με­τά τη λή­ξη της ά­δειας λο­χεί­ας την ως ά­νω ει­δι­κή ά­δεια προ­στα­σί­ας της μη­τρό­τη­τας, στη συ­νέ­χεια δε και το μειω­μέ­νο ω­ρά­ριο, (βλέ­πε «Ά­δεια Θη­λα­σμού και προ­στα­σί­ας παι­διού» πε­ρί­πτω­ση α΄ και β΄).

Κα­τά τη διάρκεια της ως ά­νω ει­δι­κής ά­δειας, ο Ο­Α­ΕΔ υ­πο­χρε­ού­ται να κα­τα­βάλ­λει στην ερ­γα­ζό­με­νη μη­τέ­ρα μη­νιαί­ως πο­σό ί­σο με τον κα­τώ­τε­ρο μι­σθό, ό­πως κά­θε φο­ρά κα­θο­ρί­ζε­ται με βά­ση την ΕΓ­ΣΣΕ, κα­θώς και α­να­λο­γί­α δώ­ρων ε­ορ­τών και ε­πι­δό­μα­τος α­δεί­ας με βά­ση το προ­α­να­φε­ρό­με­νο πο­σό.

Σε πε­ρί­πτω­ση α­πα­σχό­λη­σης μέ­χρι 4 ώ­ρες η­με­ρη­σί­ως ή μέ­χρι 13 η­μέ­ρες το μή­να, κα­τά τη διάρ­κεια του ε­ξα­μή­νου που προ­η­γεί­ται της ά­δειας κυο­φο­ρί­ας, το κα­τα­βαλ­λό­με­νο α­πό τον Ο­Α­ΕΔ πο­σό ι­σού­ται με το μι­σό του κα­θο­ρι­ζό­με­νου α­νω­τέ­ρω.

Ο χρό­νος της ει­δι­κής ά­δειας προ­στα­σί­ας της μη­τρό­τη­τας λο­γί­ζε­ται ως χρό­νος α­σφά­λι­σης στον κλά­δο κύριας σύ­ντα­ξης και ασθένειας του Ι­ΚΑ-Ε­ΤΑΜ, καθώς και στους οικείους φορείς επικουρικής ασφάλισης, οι δε προ­βλε­πό­με­νες ει­σφο­ρές υ­πο­λο­γί­ζο­νται ε­πί του κα­τά πε­ρί­πτω­ση α­να­φε­ρό­με­νου πα­ρα­πά­νω πο­σού, α­πό το ο­ποί­ο ο Ο­Α­ΕΔ πα­ρα­κρα­τεί  την προ­βλε­πό­με­νη ει­σφο­ρά και την α­πο­δί­δει στο Ι­ΚΑ-Ε­ΤΑΜ, μα­ζί με την προ­βλε­πό­με­νη ει­σφο­ρά ερ­γο­δό­τη που βα­ρύ­νει τον Ορ­γα­νι­σμό.

 

Άδεια κύησης και λοχείας

Όλες οι ερ­γα­ζό­με­νες έ­γκυες γυ­ναί­κες, α­νε­ξάρ­τη­τα α­πό το χρό­νο α­πα­σχό­λη­σής τους στον ερ­γο­δό­τη, α­νε­ξάρ­τη­τα α­πό την ι­διό­τη­τά τους (ερ­γά­τριες, υ­πάλ­λη­λοι) και σ’ ό­λες α­νε­ξάρ­τη­τα τις ε­πι­χει­ρή­σεις, α­φού πα­ρου­σιά­σουν ια­τρι­κό πι­στο­ποι­η­τι­κό, ό­που προσ­διο­ρί­ζε­ται ο πι­θα­νός το­κε­τός, δι­καιού­νται 17 συνολικά βδομάδες άδεια (119 ημερολογιακές ημέρες). 8 βδο­μά­δες (56 ημέρες) πριν και 9 βδο­μά­δες (63 ημέρες) με­τά τον το­κε­τό.

Ε­άν η α­που­σί­α πριν τον το­κε­τό εί­ναι λι­γό­τε­ρη α­πό 8 βδο­μά­δες, μπο­ρεί (το υ­πό­λοι­πο να με­τα­φερ­θεί με­τά τον το­κε­τό). Ε­άν ο το­κε­τός δεν έ­γι­νε μέ­σα σε 8 βδο­μά­δες α­πό λά­θος γνω­μά­τευ­ση, πα­ρα­τεί­νε­ται η ά­δεια πριν τον το­κε­τό χω­ρίς να α­φαι­ρε­θούν α­πό τις 9 βδο­μά­δες με­τά τον το­κε­τό.

Για την ά­δεια το­κε­τού δεν παίρ­νε­ται υπ’ ό­ψη η η­λι­κί­α, η θρη­σκεί­α, η ε­θνι­κό­τη­τα, ο χρό­νος προ­ϋ­πη­ρε­σίας, αν το παι­δί προ­έρ­χε­ται α­πό έγ­γα­μη ή ε­ξώ­γα­μη σχέση.

Κα­τά τη διάρ­κεια της εγκυμοσύνης, που έ­γι­νε γνω­στή στον ερ­γο­δό­τη με ο­ποιον­δή­πο­τε τρό­πο, α­πα­γο­ρεύ­ε­ται η α­πό­λυ­ση με ρη­τή διά­τα­ξη νό­μου ε­κτός ε­άν συ­ντρέ­χει σπου­δαί­ος λό­γος. Για τις 8 βδο­μά­δες πριν και 9 με­τά τον το­κε­τό α­πα­γο­ρεύ­ε­ται η α­πό­λυ­ση κι ό­ταν α­κό­μα υ­πάρ­χει σπου­δαί­ος λό­γος.

Η ά­δεια του το­κε­τού εί­ναι ά­δεια α­πό νό­μι­μο κώ­λυ­μα, δη­λα­δή, δι­καιού­ται τις α­πο­δο­χές της ό­πως και στην πε­ρί­πτω­ση της α­σθέ­νειας (μι­σό μή­να ό­σες δεν συ­μπλη­ρώ­σουν χρό­νο και έ­να μή­να ό­σες συ­μπλη­ρώ­σουν χρό­νο στον ίδιο εργοδότη).

Οι α­πο­δο­χές που παίρ­νει α­πό τον ερ­γο­δό­τη εί­ναι μεί­ον τις πα­ρο­χές που δί­νει το Ι­ΚΑ, (το βο­ή­θη­μα του το­κε­τού δεν α­φαι­ρεί­ται). Για τον υ­πό­λοι­πο χρό­νο, που δεν εί­ναι υ­πο­χρε­ω­μέ­νος να πλη­ρώ­σει ο ερ­γο­δό­της, τη δια­φο­ρά των πα­ρο­χών του Ι­ΚΑ από των πραγ­μα­τι­κών α­πο­δο­χών της ερ­γα­ζό­με­νης τις κα­τα­βάλ­λει ο Ο­Α­ΕΔ.

 

Άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιού

Όταν ε­πα­νέλ­θει στην ερ­γα­σί­α της η γυ­ναί­κα, μετά την άδεια λοχείας, δι­καιού­ται να ζη­τή­σει α­πό τον ερ­γο­δό­τη της, μείωση του ωραρίου της.

Η έ­ναρ­ξη δι­καιώ­μα­τος μειω­μέ­νου ω­ρα­ρί­ου (ά­δειας θη­λα­σμού και φρο­ντί­δας παι­διού) ορίζεται, σύμφωνα με την ΕΓΣΣΕ 2004-2005, α­πό τη λή­ξη της ά­δειας λο­χεί­ας. Δη­λα­δή 9 βδο­μά­δες ε­πί πλέ­ον α­ντί της μέ­χρι τώ­ρα έ­ναρ­ξης α­πό τη μέ­ρα του το­κε­τού.

Η ά­δεια θη­λα­σμού και φρο­ντί­δας παι­διού εί­ναι μειω­μέ­νο ω­ρά­ριο

α) κα­τά 1 ώ­ρα η­με­ρη­σί­ως για 2,5 χρό­νια ή

β) κα­τά 2 ώ­ρες η­με­ρη­σί­ως για 1 χρό­νο και 1 ώ­ρα η­με­ρη­σί­ως για έ­να ε­ξά­μη­νο α­κό­μα,

γ) τώ­ρα μπο­ρεί η ερ­γα­ζό­με­νη μη­τέ­ρα κα­τό­πιν συμ­φω­νί­ας με τον ερ­γο­δό­τη της να την πά­ρει και σαν συ­νε­χό­με­νη ά­δεια με α­πο­δο­χές.

Ση­μεί­ω­ση: Την ά­δεια αυ­τή μπο­ρεί ε­ναλ­λα­κτι­κά να ζη­τή­σει ο πα­τέ­ρας εφ’ ό­σον δεν κά­νει χρή­ση της η μη­τέ­ρα.

 

Μείωση εισφορών

Οι ει­σφο­ρές του κλά­δου κύ­ριας σύ­ντα­ξης με τις ο­ποί­ες βα­ρύ­νο­νται οι γυ­ναί­κες α­σφα­λι­σμέ­νες Φο­ρέ­ων Κύ­ριας Α­σφά­λι­σης μειώ­νο­νται κα­τά 50% κα­τά το δω­δε­κά­μη­νο α­πα­σχό­λη­σης που α­κο­λου­θεί το μή­να το­κε­τού ή σε πε­ρί­πτω­ση λή­ψης ε­πι­δό­μα­τος λο­χεί­ας με­τά τη λή­ξη της ε­πι­δό­τη­σης λό­γω λο­χεί­ας.

 

Ο Πάρης Σερμπέζης είναι συγγραφέας του βιβλίου «Ασφαλιστικά και εργασιακά θέματα» και ιδιοκτήτης των εκδόσεων "Τεχνογραφή", Ολύμπου 61 – Θεσσαλονίκη, www.tgrafi.gr

 


Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να υποβάλετε το σχόλιο σας:
Από* Τίτλος* Κείμενο*
χαρακτήρες απομένουν

αποστολή
Η εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύουν σχόλια αναγνωστών, προσβλητικά, υβριστικά και ρατσιστικού περιεχομένου

jouliaballi@yahoo.com
19.02.2013 13:17
αδεια θυλασμου
ΓΕΙΑ ΣΑΣ ,ΠΕΡΝΩ ΤΟ 6ΜΗΝΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ,ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΩ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ,ΖΗΤΗΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΝΑ ΜΟΥ ΔΩΣΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΘΥΛΑΣΜΟΥ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΙΣΕ,ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΩ; ΑΝ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙ;ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

stratoula
07.03.2013 10:53
απαντη για αδεια θηλασμου
γεια σου, ο εργοδοτης εχει το δικαιωμα να μην εγκρινει την μετατροπη του μειωμενου ωραριου σε αδεια. Δηλαδη αν δεν συμφωνει δε μπορεις να την παρεις. Οσο για την απολυση, δεν μπορει να σε απολυσει παρα μονο να υπογραψεις εσυ την απόλυση σου και πέρνοντας τη νομιμη αποζημίωση που σου αναλογει.

anastasmar@yahoo.gr
18.03.2013 11:06
6ΜΗΝΟ ΟΑΕΔ
ΚΑΛΗΜΕΡΑ!Η ΑΔΕΙΑ ΛΟΧΕΙΑΣ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΣΤΙΣ 17 ΜΑΙΟΥ.ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ.ΜΗΠΩΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΤΕ ΝΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ 6 ΜΗΝΕΣ???ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΤΕ ΝΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΡΙΒΕΣ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΩ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ,ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ????ΑΚΟΜΑ,ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΑΝ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΜΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ.ΤΕΛΟΣ,ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΘΑ ΤΟ ΛΑΒΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΟΥ Ή ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ (ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΚΑΤΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 2013). ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ ΣΑΣ.

aria
25.03.2013 15:24
αδεια φροντιδας παιδιου
Γεια σας!Θα ηθελα να ρωτησω ,αν γνωρίζει καποιος να μου απαντησει , εγω εχω κανει χηση του εξαμηνου που δινει ο ΟΑΕΔ και τον αλλο μηνα επιστρεφω στην εργασια μου.Αν ζητησω απο τον εργοδοτη μου να μην κανω χρηση του μειωμενου ωραριου που δικαιουμαι μπορει να το παρει ως αδεια ο συζυγος μου που ειναι στρατιωτικος?Αν ναι, ποσο διαστημα μπορει να παρει?Ευχαριστω!

marinaki2005@hotmail.com
16.04.2013 13:25
πρόωρος τοκετός
Καλημέρα, γέννησα στις 16/12/12 (29 εβδομάδων) με αναπροσαρμογή της ηλικίας κύησης 31 εβδομάδων. Αυτό συνεπάγεται ότι δεν πρόλαβα να κάνω τα χαρτιά μου στο ΙΚΑ για την άδεια κύησης. ΠΗΤ γιατρού είναι η 1/3/13. Δούλευα μέχρι τις 14/12/12 και κατόπιν έκανα εισαγωγή σε δημόσιο νοσοκομείο με συσπάσεις όπου μετά από 2 ημέρες γέννησα. Οταν έκανα τα χαρτιά μου μου έβγαλαν απόφαση να πληρωθώ τις 2 ημέρες πρίν τον τοκετό και κανονικά τις μετά. Πιστεύεται ότι είναι σωστό αυτό? Σε περιπτώσεις που έχουν προλάβει να μπουν στην άδεια ξέρω ότι το υπόλοιπο της άδειας πάει μετά τον τοκετό. Έχω κάνει ένσταση της απόφασης αλλά δεν βγάζω άκρη. Ξέρετε τι δικαιώματα έχω με πρόωρο τοκετό? Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

katerinamani44@gmail.com
17.04.2013 12:16
αδεια τοκετου
καλημερα ειμαι εγκυος στο 2μηνα εργαζομαι σε μια ιδιοτικη επιχειρηση.οταν πηγα στη δουλεια ειχα την δυνατοτητα επιλογης ασφαλιστικου φορεα γιατι διατηρω και μια δικη μου επιχειρηση την οποια δουλευει ο συζυγος μου και ειμαι απλα μετοχος.ομος το ικα με αςφαλισε με ενα ποσοστο 17% .απο αυτο το ποσοστο δικαιουμαι καποια αδεια ?ευχαριστω.

mstylianidis@hotmail.com
19.04.2013 09:38
θεση εργασιας μετα απο τοκετο
Επιστρφω στη εργασία μου μετλα την άδεια λοχίας . Μπορεί ο εργοδότης να μου αλλάξει αντικείμενο και ωράριο ?

katerina
27.05.2013 12:46
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΟΚΕΤΟΥ?
ΕΧΩ ΓΕΝΝΗΣΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΟΝΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΔΕΚΑ ΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΕΠΕΣΤΡΕΨΑ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΔΙΟΤΙ ΤΡΕΦΕΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΘΗΛΑΣΜΟ.ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΩ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΥ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΕΣ ΔΕΝ ΜΕ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΣΕ ΤΙΠΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΩ ΤΗΝ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΝΑ ΘΗΛΑΣΩ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΕΣΤΩ ΓΙΑ 40 ΗΜΕΡΕΣ? ΕΓΩ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕ ΑΤΥΧΙΑ ΑΝ ΔΕΝ ΕΡΓΑΣΤΩ ΝΑ ΠΑΨΕΙ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΣΟΔΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ?

haraposp@yahoo.gr
04.06.2013 16:56
ADEIA 6MINOY OAED,KAI EGKYMOSINH
KALHSPERA SAS,EXO KATATHESEI TA XARTIA MOY GIA TO 6MINO TOU OAED,KAI EMAI STHN ANAMONH AKOMA.MOY EIPAN OTI DEN THA TO XASO.PRIN MIA VBOMADA AMATHA OTI EIMAI EGKYOS,STO TRITO PAIDAKI MOY,S'AYTHN THN PERIPTOSH TI GINETE?TO 6MINO THA TELEIOSEI TON NOEMVRI,KAI'GO DEKEMVRH THA GENNHSO,THA PARO EPIDOMA KYOFORIAS KAI LOXEIAS?

ΝΑΤΑΣΑ
07.08.2013 20:51
ΠΟΣΗ ΑΔΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΓΙΑ ΔΙΔΥΜΗ ΚΥΗΣΗ?
ΕΙΜΑΙ ΕΓΚΥΟΣ ΣΕ ΔΙΔΥΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΔΕΙΑ ΛΟΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ? ΑΝ ΝΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ?ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΕΧΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ.ΑΥΤΗΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΙΜΑΙ 5 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΠΙΘΑΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΚΕΤΟΥ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 2014.ΠΕΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΓΩΝΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ.

iphigenia
05.09.2013 13:51
egkymosynhs epidomata
καλημερα σας, να ρωτησω οταν τελειωσει το 6 μηνο μου (ιουλιου 2014) θα μου δωσει και το δωρο πασχα το 2014 και την αδεια καλοκαιριου 2014 και το επιδομα αδειας 2014 και το δωρο χριστουγεννων 2014? τα δικαιουμαι? ευχαριστω πολυ!

garyfallos@yahoo.com
05.09.2013 14:52
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ - ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΔΥΜΗΣ ΚΥΗΣΗΣ
Τα επιδόματα για δίδυμη κύηση (λοχείας & κυοφορίας) από το ΙΚΑ είναι διπλά ή όχι Υφίσταται βοήθημα τοκετού ? Εάν ναι είναι διπλό ή όχι. Σχετικά με τις άδειες από την εργασία υπάρχει επιπλόν άδεια λόγω δίδυμης κύησης? Γενικότερα υπάρχει οποιοδήποτε όφελος στην περίπτωση της δίδυμης κύησης?

Αριστεα
05.09.2013 16:59
Επίδομα- μια βοήθεια απο κάπου
Είμαι άνεργο. Το 2011 έπαιρνα ταμείο ανεργίας και το 2012 έχω μόνο 25 ένσημα. Απο το ΙΚΑ δεν δικαιουμε κάτι απο τον ΟΑΕΔ η απο κάπου αλλού;;

eliza
10.09.2013 19:20
deyero examino
gia sas,perno to examino tou oaed kai ligin stis 24 septemvriu.prin apo ena mina ematha oti ime egios kai pali,ti ginete tora dhikeume pali examini adia gnorizi kanis kati?eyxaristo poli

ARGYROUDI MARIA
10.09.2013 23:37
EPIDOMA 6MINOU OAED
EXI KSEKINISI TO 6MINO EXO PAREI TO SIMPLIROMATIKO EPIDOMA APO TON OAED,AKOMA OMOS DEN EXW PLIROTHI GIA 6MINO MIPOS GNORIZETE TI XRIMATA THA PERNO IMOUN 6ORI TON TELEYTEO XRONO PRIN TIN EGGIMOSINI.

αγνη
23.09.2013 17:36
εξαμηνο οαεδ
εργαζομαι σε κδαπ(προγραμμα κοινωφελες) η λοχεια μου τελειωσε 16 αυγουστου πηρα την κανονικη αδεια μου και τελειωσε 18 σεπτεμβρη.εχω εν μερη καταθεσει τα χαρτια για επιδομα και το εξαμηνο του οαεδ, αλλα δεν βλεπω να γινεται κατι γιατι ο οαεδ θελει καποια χαρτια απο την επιχειρηση οσο αφορα η συμβαση μου και αυτη το καθυστερει....1)ξερω οτι εχω περιθοριο 60 μερες αλλα μεσα σαυτες τις 60 μερες ειμαι υποχρεωμενη να επιστρεψω στη δουλεια μου αν η επιχειρηση δεν καταθεσει αυτα που πρεπει?πως εγω προστατευομαι?2)αν περασουν οι 60 μερες χωρις να εχει γινει κατι χρεωνμαι εγω κατι?

αγνη
23.09.2013 17:37
εξαμηνο οαεδ
εργαζομαι σε κδαπ(προγραμμα κοινωφελες) η λοχεια μου τελειωσε 16 αυγουστου πηρα την κανονικη αδεια μου και τελειωσε 18 σεπτεμβρη.εχω εν μερη καταθεσει τα χαρτια για επιδομα και το εξαμηνο του οαεδ, αλλα δεν βλεπω να γινεται κατι γιατι ο οαεδ θελει καποια χαρτια απο την επιχειρηση οσο αφορα η συμβαση μου και αυτη το καθυστερει....1)ξερω οτι εχω περιθοριο 60 μερες αλλα μεσα σαυτες τις 60 μερες ειμαι υποχρεωμενη να επιστρεψω στη δουλεια μου αν η επιχειρηση δεν καταθεσει αυτα που πρεπει?πως εγω προστατευομαι?2)αν περασουν οι 60 μερες χωρις να εχει γινει κατι χρεωνμαι εγω κατι?

antatrian@gmail.com
05.11.2013 09:42
αδεια θηλασμου και σε 4ωρη απασχοληση?
Η ά­δεια θη­λα­σμού και φρο­ντί­δας παι­διού εί­ναι μειω­μέ­νο ω­ρά­ριο α) κα­τά 1 ώ­ρα η­με­ρη­σί­ως για 2,5 χρό­νια ή β) κα­τά 2 ώ­ρες η­με­ρη­σί­ως για 1 χρό­νο και 1 ώ­ρα η­με­ρη­σί­ως για έ­να ε­ξά­μη­νο α­κό­μα, γ) τώ­ρα μπο­ρεί η ερ­γα­ζό­με­νη μη­τέ­ρα κα­τό­πιν συμ­φω­νί­ας με τον ερ­γο­δό­τη της να την πά­ρει και σαν συ­νε­χό­με­νη ά­δεια με α­πο­δο­χές. αυτο ισχυει και για 4ωρη απασχοληση?

porteli1982@hotmail.com
09.11.2013 17:54
6μηνο ΟΑΕΔ
γιατι ακριβως προκειται?το δικαιουνται ολοι?με τι κρητηρια?ποσο καιρο πριν πρεπει να καταθεσεις τα χαρτια σου?και τι ακριβως χαρτια χρειαζονται?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΠΑΝΤΗΣΗ.............

vageliw
21.12.2013 16:51
ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Κ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ
Καλησπέρα, μόλις γέννησα έχω πάρει την άδεια τοκετού κ λοχείας από την επιχείρηση στην οποία εργάζομαι θα ήθελα να μάθω αν δικαιούμαι δώρο Χριστουγέννων. Ευχαριστώ πολύ

vageliw
22.12.2013 15:14
ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Κ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ
Καλησπέρα, μόλις γέννησα έχω πάρει την άδεια τοκετού κ λοχείας από την επιχείρηση στην οποία εργάζομαι θα ήθελα να μάθω αν δικαιούμαι δώρο Χριστουγέννων. Ευχαριστώ πολύ

vageliw
23.12.2013 14:21
ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Κ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ
Καλησπέρα, μόλις γέννησα έχω πάρει την άδεια τοκετού κ λοχείας από την επιχείρηση στην οποία εργάζομαι θα ήθελα να μάθω αν δικαιούμαι δώρο Χριστουγέννων. Ευχαριστώ πολύ

radakostadinova@yahoo.gr
07.01.2014 13:50
epidoma edumosinis
Ειμαι 2 μηνων εγκυος αλλα δεν ειμαι σε θεση να εργαστω αλλο.Εχω χαρτι απο τον γιατρο που το λεει ξεκαθαρα.Εαν σταματισω απο την δουλεια μου μπορω να παρω καποιο επιδομα απο ικα η οαεδ για τους μηνες που θα καθομαι σπιτι?

sevdabgr@yahoo.com
21.01.2014 19:57
επιδόματα απο οαεε και ικα
Γεια σας, Εργάζομαι σε ευρωπαϊκο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με εργοδότη Πανεπιστήμιο και έχω σύμβαση έργου. Δικαιούμαι επίδομα απο κάποιο φορέα?τα τελευταία 3 χρόνια είμαι ασφαλισμένη στο ικα και απο τον Μάρτιο 2014 ο εργοδότης μας υποχρεώνει να ασφαλιστούμε στον οαεε. Είμαι 3 μηνών έγκυος και δεν ξέρω απο ποιο φορέα θα πάρω επίδομα και αν ο οαεε δίνει επίδομα. ?Ευχαριστώ

greeklonewolf1@yahoo.gr
24.03.2014 19:24
ΑΝΕΡΓΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ;
Καλησπέρα. Είμαστε νέοι γονείς -το κοριτσάκι μας είναι μόλις 13 ημερών- και είμαστε και οι δύο μακροχρόνια άνεργοι. Εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ με κάρτα ανεργίας. Γεννήσαμε στο ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Νοσοκομείο Θεσ/νίκης και μας κόστισε 1000e. Γνωρίζει κανείς εάν δικαιούμαστε κάποια επιστροφή, επίδομα, επιδότηση ή οτιδήποτε άλλο; Εκ των προτέρων ευχαριστώ, έστω και για τον χρόνο που διαθέσατε να το διαβάσετε.

eirini.mathioulaki@yahoo.gr
10.07.2014 14:55
6μηνο ΟΑΕΔ & ΑΔΕΙΑ ΘΗΛΑΣΜΟΥ/ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΕΑΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΠΡΩΤΑ ΤΟ 6 ΜΗΝΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΘΗΛΑΣΜΟΥ/ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (2 ώ­ρες η­με­ρη­σί­ως για 1 χρό­νο και 1 ώ­ρα η­με­ρη­σί­ως για έ­να ε­ξά­μη­νο) ΣΑΝ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΟΥ? Η' ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΜΟΥ ΑΔΕΙΑ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΘΗΛΑΣΜΟΘ/ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΑΝ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 6 ΜΗΝΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ? ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

Υβόννη
08.09.2014 14:49
Κα
καλησπέρα σας, θα ήθελα να με ενημερώσετε κατά πόσο η άδεια κύησης (όχι μητρότητας) , εφόσον υπερβεί έναν συγκεκριμένο αριθμό ημερών, αφαιρείται από την ετήσια κανονική άδεια που δικαιούμαι. Λειτουργεί όπως η απλή αναρρωτική άδεια? Ευχαριστώ.

ελευθερια
10.09.2014 19:50
αδειες και επιδοματα
Γεια σας ειμαι 2μηνων εγκυος κ θελω να φυγω με αδειες απο νωρις απο την δουλεια γιατι δεν αντεχω,μπορειτε να μου πειτε αν δικαιουμαι καποιο επιδομα απο οαεδ;αν οχι,ποσα λεφτα θα παιρνω αν σταματησω με αδειες γιατρου;ειμαι 4ωρη με 300μηνιαιο μισθο καθαρα...ευχαριστω εκ των προτερων...

κιττυ1983
18.09.2014 11:18
χωρις ικα
καλημερα,ηθελα να ρωτησω ειμαι 3 μηνων εγκυος και δεν εχω ικα,εχω καρτα ανεργιας και μου ειπαν για να με βαλει ο οαεδ στο ικα πρεπει να κλεισω 1 χρονο.εγω θα κλεισω χρονο μαρτιο και απριλιο γενναω.το ικα που θα μου βγαλει ο οαεδ θα μου καλυψει την νοσηλεια ή δεν ισχυει.ή υπαρχει κατι αλλο που βοηθανε την δικη μου περιπτωση.

neraida2@yahoo.gr
16.04.2015 13:03
epidoma toketoy
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ ΙΣΧΥΕΙ Η΄ΟΧΙ ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΜΟΥ ΣΤΟ neraida2@yahoo.gr

perparim beluli
17.04.2015 16:55
γεννηση
θελουμε να ξερουμε αν εισχει ο νομος για γυναικες που ειναι ασφαλισμενες απο τον συζυγο τους
 
Πρόσφατα Δημοφιλή